Search result for

falte

(71 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falte-, *falte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falter[VI] ขาดความมั่นใจ, See also: ลังเล, รีรอ, Syn. hesitate, Ant. decide
falter[VI] เดินสะดุด, See also: เดินโซเซ, เดินตัวสั่น, Syn. stagger, stumble
falter[VI] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter[VT] พูดตะกุกตะกัก, See also: พูดเสียงสั่น, พูดอ้ำอึ้ง, พูดละล่ำละลัก
falter out[PHRV] พูดออกมาอย่างตะกุกตะกัก, See also: พูดอ้ำอึ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain,unalterable

English-Thai: Nontri Dictionary
falter(vi) อ้ำๆ อึ้งๆ,พูดตะกุกตะกัก,พูดไม่คล่อง,เดินสะดุด
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guardians, if your faith in our power has faltered, let me renew it.ผู้คุ้มครอง ศรัทธาของท่านต่อพวกเราน้อยลงแล้ว ให้ข้าฟื้นมันเอง Green Lantern (2011)
Why would I falter?ทั้งหมดเป็นฝีมือหยวนซื่อไข่ 1911 (2011)
And, uh, did your husband's faith falter after he was told about the cancer?เเล้ว เอ่อ ศรัทธาของสามีคุณ เริ่มจะวอกเเวกบ้างรึเปล่า หลังจากที่เขาบอกคุณ เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง ? Coquilles (2013)
When Daniel inevitably falters as the head of Grayson Global, the board is sure to welcome you back with open arms.เมื่อใดที่แดเนียลขาดความมั่นใจ ในฐานะประธานของ Grayson Global บอร์ดบริหารจะต้องให้คุณ กลับเข้าไปบริหารอย่างแน่นอน Power (2013)
- If there's one thing I've learned in all my years, in all my journeys, miss Murray, is that when it comes to dreams, one may falter, but the only way to fail is to abandon them.ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดชีวิต ในทุกการผจญภัยของผม คุณเมอร์เรย์ คือเมื่อมันมาถึงความฝัน A Whiff of Sulfur (2013)
When it comes to dreams, one might falter, but the only way to fail is to abandon them.เมื่อมันมาถึงความฝัน บางอย่างอาจจะสะดุด แต่ทางเดียวที่จะล้มเหลวก็คือการละทิ้งพวกมัน A Whiff of Sulfur (2013)
And they never faltered, not even once.และพวกเขาไม่เคยสะดุด ไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว Maleficent (2014)
He must have been nervous, but he never faltered.แจ็คตื่นเต้นแต่เขาไม่เคยสะดุด Titanic (1997)
So, in this battle, we are not going to falter or fail in!ดังนั้นในการรบครั้งนี้ เราจะต้องไม่ล้มลง หรือล้มเหลว เราจะสู้ต่อไป ถ้าดาบของเราหลุดมือ เราก็จะสู้ด้วยมือเปล่า Shadowless Sword (2005)
We will not falter.เราจะไม่หวาดกลัว You'll Be the Death of Me (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิโยกพิเกน[V] falter, See also: to be uncertain, Example: เขามัวแต่พิโยกพิเกนหาของอยู่นานเลยพลาดเครื่องบิน, Thai definition: ้รั้งๆ รอๆ ไม่เสร็จสิ้นไปง่ายๆ
ละล่ำละลัก[ADV] sputteringly, See also: falteringly, confusedly, incoherently, Syn. กระอึกกระอัก, ติดๆ ขัดๆ, Example: เขาพูดละล่ำละลักขณะที่ตัวก็สั่นงันงกไปด้วย
อ้อยอิ่ง[ADV] hesitatingly, See also: falteringly, Syn. ร่ำไร; ยืดยาด, Thai definition: ร่ำไร, ทำเชื่องช้าเหมือนไม่เต็มใจ
กระง่องกระแง่ง[ADV] falteringly, See also: swayingly, unsteadily, Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง, Example: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเธอต้องเดินกระง่องกระแง่ง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
กระบุ่มกระบ่าม[ADV] falteringly, See also: stumblingly, clumsily, carelessly, awkwardly, Syn. บุ่มบ่าม, ซุ่มซ่าม, Example: ฉันเดินกระบุ่มกระบ่ามเลยชนข้าวของแตกกระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile

CMU English Pronouncing Dictionary
FALTER    F AO1 L T ER0
FALTERS    F AO1 L T ER0 Z
FALTERED    F AA1 L T ER0 D
FALTERING    F AO1 L T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falter    (v) (f oo1 l t @ r)
falters    (v) (f oo1 l t @ z)
faltered    (v) (f oo1 l t @ d)
faltering    (v) (f oo1 l t @ r i ng)
falteringly    (a) (f oo1 l t @ r i ng l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Falte(n) |die, pl. Falten| รอยเหี่ยวย่น, รอยพับ, See also: Related: falten
falten(vt) |faltete, hat gefaltet| พับ เช่น Papier falten พับกระดาษ, Beine falten นั่งพับขา
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
Knitterfalten(n) รอยกางเกงหรือผ้ายับ, See also: Related: Falte
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falte {f} | Falten {pl}fold | folds [Add to Longdo]
Falte {f}; Strähne {f}ply [Add to Longdo]
Falte {f} | Falten {pl}pleat | pleats [Add to Longdo]
Falte {f}wrinkle [Add to Longdo]
Faltenbalg {m}boot; gaiter [Add to Longdo]
Faltenbalgventil {n} [techn.]bellows valve [Add to Longdo]
Faltenbecher {m}folded beaker [Add to Longdo]
Faltenbesatz {m}smocking [Add to Longdo]
Faltenrock {m}fustanella [Add to Longdo]
Faltenrock {m}pleated skirt [Add to Longdo]
Faltenschlauch {m}pleated hose [Add to Longdo]
Falten werfen; knitternto wrinkle (up) [Add to Longdo]
Falter {m}folder [Add to Longdo]
falten; zusammenklappen; einwickeln | faltend; zusammenklappend; einwickelnd | gefaltet | faltet | falteteto fold | folding | folded | folds | folded [Add to Longdo]
falten; kniffen; zerknittern (Papier; Stoff) | faltendto wrinkle (up) | wrinkling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たじろぐ[, tajirogu] (v5g,vi) to falter; to wince [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P) [Add to Longdo]
吃り[どもり, domori] (n,adj-no) (1) (uk) stammer; stutter; faltering; speech impediment; (2) (sens) person with a speech impediment [Add to Longdo]
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at) [Add to Longdo]
口ごもる(P);口籠もる;口篭る;口籠る[くちごもる, kuchigomoru] (v5r,vi) to hesitate to say; to mumble; to hem and haw; to falter; (P) [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, ] falter, hesitate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
畳む[たたむ, tatamu] falten, zusammenfalten, zusammenklappen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Falte [faltə] (n) , s.(f )
     crease; fold; pleat
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top