ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corrugate

K AO1 R AH0 G EY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrugate-, *corrugate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrugate[VT] ทำให้มีพื้นผิวเป็นลูกฟูก
corrugate[VI] มีพื้นผิวเป็นลูกฟูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrugate(คอ'ระเกท) vt.,vi. ทำให้ย่น,ทำให้เป็นลูกฟูก adj. เป็นรอยย่น,เป็นลูกฟูก,เป็นร่อง, Syn. furrowed,ridged
corrugated ironn. สังกะสีลูกฟูก

English-Thai: Nontri Dictionary
corrugate(vi) ยับยู่ยี่,ย่น,เป็นรอยย่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corrugate-ลูกฟูก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrugated paperboardแผ่นกระดาษลูกฟูก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกะสี[N] galvanized iron, See also: corrugated iron, Syn. หลังคาสังกะสี, Example: เสียงแกรกกรากอยู่บนหลังคาก็คงเป็นลมพัดใบไม้ระสังกะสี, Thai definition: เหล็กชุบสังกะสีเป็นแผ่นบางหรือทำเป็นลูกฟูก ใช้มุงหลังคาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลังคามุงสังกะสี[n. exp.] (langkhā mung sangkasī) EN: tin roof ; corrugated iron roof ; roof with corrugated iron   
สังกะสี[n.] (sangkasī) EN: galvanized iron ; corrugated iron   FR: tôle ondulée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRUGATE    K AO1 R AH0 G EY2 T
CORRUGATED    K AO1 R AH0 G EY2 T AH0 D
CORRUGATED    K AO1 R AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrugate    (v) kˈɒrəgɛɪt (k o1 r @ g ei t)
corrugated    (v) kˈɒrəgɛɪtɪd (k o1 r @ g ei t i d)
corrugates    (v) kˈɒrəgɛɪts (k o1 r @ g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
海鼠板;なまこ板[なまこいた;なまこばん, namakoita ; namakoban] (n) corrugated iron sheet [Add to Longdo]
段ボール[だんボール(P);ダンボール, dan bo-ru (P); danbo-ru] (n) (corrugated) cardboard; (P) [Add to Longdo]
波型[なみがた, namigata] (adj-no) corrugated [Add to Longdo]
波形鋼板[はけいこうばん, hakeikouban] (n) corrugated steel (plate); corrugated iron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrugate \Cor"ru*gate\ (k?r"r?-g?t), a. [L. corrugatus, p. p.
   of corrugare; cor-+ rugare to wrinkle, ruga wrinkle; of
   uncertain origin.]
   Wrinkled; crumpled; furrowed; contracted into ridges and
   furrows.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrugate \Cor"ru*gate\ (-g?t), v. t. [imp. & p. p. {Corrugated}
   (-g?`t?d); p. pr. & vb. n. {Corrugating} (-g?`t?ng).]
   To form or shape into wrinkles or folds, or alternate ridges
   and grooves, as by drawing, contraction, pressure, bending,
   or otherwise; to wrinkle; to purse up; as, to corrugate
   plates of iron; to corrugate the forehead.
   [1913 Webster]
 
   {Corrugated iron}, sheet iron bent into a series of alternate
    ridges and grooves in parallel lines, giving it greater
    stiffness.
 
   {Corrugated paper}, a thick, coarse paper corrugated in order
    to give it elasticity. It is used as a wrapping material
    for fragile articles, as bottles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrugate
   v 1: fold into ridges; "corrugate iron"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top