ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quail

K W EY1 L   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quail-, *quail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quail[N] นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix
quail[VI] เสียขวัญ, See also: ใจหาย, กลัว, กลัวมาก, Syn. tremble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quail(เควล) n. นกกระทา vi. หมดกำลังใจ,กลัว,หัวหด,หดตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
quail(n) นกคุ่ม,นกกระทา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quail cultureการเลี้ยงนกกระทา [TU Subject Heading]
Quailsนกกระทา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Martha was a war widow who lived in Quail Ridge, a town away.มาธาร์ เป็นแม่ม่ายสงคราม เธออาศัยอยู่ที่สันเขาเควล / ไกลจากตัวเมือง The Notebook (2004)
They used to stuff a quail in the goose to grill.พวกเขาใส่นกคุ่มลงไปในห่านเพื่อย่างไฟ Confession of Pain (2006)
We keep them quail prices.เราจะให้ราคานกกระทา There Will Be Blood (2007)
I can just as easily hunt for quail on another ranch as I can here.ฉันไปล่านกกระทาที่ทุ่งอื่นๆ ได้ง่ายพอๆกับที่นี่ There Will Be Blood (2007)
- Shawn, I order a braised quail salad, and all of a sudden, you think I'm putting on airs?แล้วจู่ๆ แกก็คิดว่าฉันวางแผนอะไรสักอย่าง Ghosts (2008)
Speaking of early, next month's quail season.การพูดของ ต้น ฤดู นกกระทา เดือนถัดไป I Spit on Your Grave (2010)
Quail hunting.การล่าสัตว์นกกระทา. 2 Guns (2013)
and Shaw likes truffled quail eggs.และชอว์ชอบกินไข่ทรัฟเฟิลเควล Nothing to Hide (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะทกสะท้าน[V] tremble in fear, See also: quail, be frightened, fear, be afraid, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: เขาไม่ได้สะทกสะท้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยสักน้อย
ขนหยอง[V] quail, See also: make one's hair stand on end, make one's flesh creep, Syn. กลัว, ขนหัวลุก, Example: พอเห็นยักษ์เขาก็ขนหยอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid   FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
คุ่ม[n.] (khum) EN: quail   FR: caille [f]
นกคุ่ม[n.] (nok khum) EN: quail   FR: caille [f]
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eūt lek) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail   FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]
นกคุ่มอืดใหญ่[n. exp.] (nok khum eūt yai) EN: Yellow-legged Buttonquail   FR: Turnix indien [m] ; Turnix à nuque rouge [m] ; Hémipode moucheté [m] ; Turnix moucheté [m]
นกคุ่มอกดำ[n. exp.] (nok khum ok dam) EN: Rain Quail   FR: Caille nattée [f] ; Caille de Coromandel [f]
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok lāi) EN: Barred Buttonquail   FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]
นกคุ่มสี[n. exp.] (nok khum sī) EN: Blue-breasted Quail ; King Quail   FR: Caille peinte [f] ; Caille (peinte) de Chine [f] ; Caille naine [f] ; Caille bleue [f]
นกคุ่มแท้[n. exp.] (nok khum thaē) EN: Buttonquail   
นกคุ่มญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khum Yīpun) EN: Japanese Quail   FR: Caille du Japon [f] ; Caille japonaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAIL K W EY1 L
QUAILS K W EY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quail (v) kwˈɛɪl (k w ei1 l)
quails (v) kwˈɛɪlz (k w ei1 l z)
quailed (v) kwˈɛɪld (k w ei1 l d)
quailing (v) kwˈɛɪlɪŋ (k w ei1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] quail, #16,003 [Add to Longdo]
鹌鹑[ān chun, ㄢ ㄔㄨㄣ˙, / ] quail, #29,553 [Add to Longdo]
[ān, , / ] quail, #66,020 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] quail-like bird, #658,522 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] quail [Add to Longdo]
[, ㄖㄨˊ, ] quail-like bird [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wachtel {f} [ornith.] | Wachteln {pl}quail | quails [Add to Longdo]
Lerchenlaufhühnchen {n} [ornith.]Quail Plover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナンベイウズラ科;南米鶉科[ナンベイウズラか(ナンベイウズラ科);なんべいうずらか(南米鶉科), nanbeiuzura ka ( nanbeiuzura ka ); nanbeiuzuraka ( nanbei uzura ka )] (n) Odontophoridae (New World quail family of birds) [Add to Longdo]
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at) [Add to Longdo]
三斑鶉;三府鶉[みふうずら;ミフウズラ, mifuuzura ; mifuuzura] (n) (uk) barred button quail (Turnix suscitator) [Add to Longdo]
田鼠化して鶉となる[でんそかしてうずらとなる, densokashiteuzuratonaru] (exp) (See 七十二候) time when moles transform into quails (second climate of the third month) [Add to Longdo]
日本鶉[にほんうずら;ニホンウズラ, nihon'uzura ; nihon'uzura] (n) (uk) Japanese quail (Coturnix japonica) [Add to Longdo]
[うずら;ウズラ, uzura ; uzura] (n) (1) (uk) quail; (2) Japanese quail (Coturnix japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quail \Quail\, v. t. [Cf. {Quell}.]
   To cause to fail in spirit or power; to quell; to crush; to
   subdue. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quail \Quail\, v. i. [imp. & p. p. {Qualled}; p. pr. & vb. n.
   {Qualling}.] [AS. cwelan to die, perish; akin to cwalu
   violent death, D. kwaal pain, G. qual torment, OHG. quelan to
   suffer torment, Lith. gelti to hurt, gela pain. Cf. {Quell}.]
   1. To die; to perish; hence, to wither; to fade. [Obs.]
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To become quelled; to become cast down; to sink under
    trial or apprehension of danger; to lose the spirit and
    power of resistance; to lose heart; to give way; to
    shrink; to cower.
    [1913 Webster]
 
       The atheist power shall quail, and confess his
       fears. I. Taylor.
       Stouter hearts than a woman's have quailed in this
       terrible winter.           --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   Syn: to cower; flinch; shrink; quake; tremble; blench;
     succumb; yield.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quail \Quail\, v. i. [OF. coaillier, F. cailler, from L.
   coagulare. See {Coagulate}.]
   To curdle; to coagulate, as milk. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quail \Quail\, n. [OF. quaille, F. caille, LL. quaquila, qualia,
   qualea, of Dutch or German origin; cf. D. kwakkel, kwartel,
   OHG. wahtala, G. wachtel.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any gallinaceous bird belonging to {Coturnix} and
    several allied genera of the Old World, especially the
    common European quail ({Coturnix communis}), the rain
    quail ({Coturnix Coromandelica}) of India, the stubble
    quail ({Coturnix pectoralis}), and the Australian swamp
    quail ({Synoicus australis}).
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of several American partridges belonging
    to {Colinus}, {Callipepla}, and allied genera, especially
    the bobwhite (called {Virginia quail}, and {Maryland
    quail}), and the California quail ({Calipepla
    Californica}).
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of numerous species of Turnix and allied
    genera, native of the Old World, as the Australian painted
    quail ({Turnix varius}). See {Turnix}.
    [1913 Webster]
 
   4. A prostitute; -- so called because the quail was thought
    to be a very amorous bird. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bustard quail} (Zool.), a small Asiatic quail-like bird of
    the genus {Turnix}, as {Turnix taigoor}, a black-breasted
    species, and the hill bustard quail ({Turnix ocellatus}).
    See {Turnix}.
 
   {Button quail} (Zool.), one of several small Asiatic species
    of Turnix, as {Turnix Sykesii}, which is said to be the
    smallest game bird of India.
 
   {Mountain quail}. See under {Mountain}.
 
   {Quail call}, a call or pipe for alluring quails into a net
    or within range.
 
   {Quail dove} (Zool.), any one of several American ground
    pigeons belonging to {Geotrygon} and allied genera.
 
   {Quail hawk} (Zool.), the New Zealand sparrow hawk
    ({Hieracidea Nov[ae]-Hollandi[ae]}).
 
   {Quail pipe}. See {Quail call}, above.
 
   {Quail snipe} (Zool.), the dowitcher, or red-breasted snipe;
    -- called also {robin snipe}, and {brown snipe}.
 
   {Sea quail} (Zool.), the turnstone. [Local, U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quail
   n 1: flesh of quail; suitable for roasting or broiling if young;
      otherwise must be braised
   2: small gallinaceous game birds
   v 1: draw back, as with fear or pain; "she flinched when they
      showed the slaughtering of the calf" [syn: {flinch},
      {squinch}, {funk}, {cringe}, {shrink}, {wince}, {recoil},
      {quail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top