ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knit

N IH1 T   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knit-, *knit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knit[VT] ขมวดคิ้ว, See also: ย่นหน้าผาก
knit[VT] ถัก
knit up[PHRV] ถัก, See also: ทอ, ทำให้ต่อกัน
knit up[PHRV] ซ่อมแซม, See also: ทำให้เข้าคืนสู่สภาพที่ดี, ทำให้ใช้การได้
knitting[N] การถักไหมพรม
knitwear[N] เสื้อผ้าที่ทำขึ้นด้วยการถัก
knit together[PHRV] ทอหรือถักเข้าด้วยกัน
knit together[PHRV] (สิ่งที่หักหรือแตก) เชื่อมกันสนิท, See also: ติดกันสนิท, ติดกันแน่น, เข้าที่ดีแล้ว
knit together[PHRV] รวมตัวกัน, See also: รวมเป็นหนึ่งเดียว
knit one's brow[IDM] ขมวดคิ้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knit(นิท) vt. ถัก,ชุน,ขมวด,เชื่อมต่อ,ประสาน,ย่น. vi. เชื่อมติดกัน,ย่น., See also: knittable adj. ดูknit knitter n., Syn. unite,weave
knitting(นิท'ทิง) n. การถัก,การชุน,ผลงานถัก,ผลงานชุน,การเชื่อมต่อ
knitwear(นิท'แวร์) n. สิ่งถัก,เสื้อผ้าที่ทำด้วยการถัก
close-knitadj. ติดแน่น,เกาะแน่น
hand-knit(แฮนดฺ'นิท) adj. ซึ่งถักด้วยมือ. vt. ถักด้วยมือ
well-knit(เวล'นิท) adj. ประสานกันแน่น,เชื่อมต่อกันได้ดี,คล้องจองกัน,แข็แรง

English-Thai: Nontri Dictionary
knit(vt) ถัก,ปะชุน,สาน,ผูก,ร้อย,ต่อ,ขมวดคิ้ว
knitter(n) ผู้ถัก,ผู้ชุน,ผู้ประสาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knitted laceการถักลูกไม้ [TU Subject Heading]
Knittingการถักนิตติ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lady Hummel and Grandma Berry both play bingo down at the V.A. and knit alpaca mittens on Saturday nights.คุณหญิงฮัมเมลกับยายแก่เบอรี่ ต่างก็เล่นบิงโก ที่วีเอแล้วก็ถักถุงมือขนอัลปาท่าคืนวันเสาร์ All or Nothing (2013)
It's something that knits us all together.มันเป็นเหมือนสิ่งที่หลอมรวมเราเข้าด้วยกัน The Hunger Games (2012)
And that'll spread faster through Williamsburg than knit hats and herpes.และนั่นจะกระจายยิ่งกว่ากัญชา เร็วกว่าหมวกไหมพรมและโรคผิวหนัง And the Really Petty Cash (2011)
You wear knit hats 'cause of Coldplay.ส่วนนายใส่หมวกไหมพรม เพราะวง Coldplay Pilot (2011)
I wear knit hats when it's cold out.ฉันใส่หมวกไหมพรมเพราะมันหนาว Pilot (2011)
You can knit yourself some socks or shock people with your sneaky hot body.ตั้งใจดูแลลูกให้ด้วยนะ ทุกอย่างต้องดีแน่นอน Just Go with It (2011)
"With skin and flesh you clothed me. With bones and sinew, you knit me together."ด้วยเนื้อและหนังที่ท่านห่มให้ พร้อมกระดูก และกล้ามเนื้อ ท่านถักทอเราเข้าด้วยกัน" Frankie & Alice (2010)
"With skin and flesh you clothed me, with bones and sinew, you knit me together."ด้วยเนื้อและหนังที่ท่านห่มให้ พร้อมกระดูก และกล้ามเนื้อ ท่านถักทอเราเข้าด้วยกัน" Frankie & Alice (2010)
Knit one, purl two.ถักโซ่หนึ่ง ถักเพิร์ลสอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And she knit this scarf for me.แล้วเธอก็ถักถ้าพันขอให้ฉันด้วย Unstoppable Marriage (2007)
You can knit a sweater by the fiiresideคุณสามารถถักเสื้อกันหนาวโดยเตา ผิง Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knitAnne has been knitting with patience.
knitHave you finished knitting that sweater?
knitHe sat reading a magazine, with his wife knitting beside him.
knitHe sat reading, with his wife knitting a pair of gloves beside him.
knitIt must have been difficult for her to knit this sweater.
knitMany a day did she spend knitting a sweater for him.
knitMary had been knitting for an hour when I called.
knitMy sister has been knitting since this morning.
knitShe has many hobbies, cooking, knitting, gardening, collecting stamps, and so on.
knitShe has taken up knitting in her spare time.
knitShe is absorbed in knitting.
knitShe is knitting a sweater.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่วหน้า[V] frown, See also: knit one's brows, lour, scowl, look daggers, Syn. ขมวดคิ้ว, Example: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
ถัก[V] knit, See also: twine, weave, crochet, braid, plait, Example: เล็กวิมาลามีนิ้วเรียวผอมและนิ้วนี้ทำการฝีมือเก่งฉกาจ ไม่ว่าจะถักโครเชท์หรือถักริมผ้าเช็ด, Thai definition: เอาเส้นเชือกหรือหวาย เป็นต้น ไขว้สอดประสานกันให้เป็นลวดลายต่างๆ บ้าง ให้เป็นเส้นและเป็นผืนบ้าง ให้ติดต่อกันบ้าง
ขมวดคิ้ว[V] frown, See also: knit one's brow, Syn. ย่นคิ้ว, Example: เธอขมวดคิ้วกับคำตอบของพี่ชาย
ไหมพรม[N] knitting wool, See also: wool, Example: งานฝีมือเทอมนี้คือถักไหมพรมเป็นอะไรก็ได้, Count unit: เส้น, Thai definition: ด้ายที่ทำด้วยขนสัตว์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างถัก[n. exp.] (chang thak) EN: knitter   FR: tricoteuse [f]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
การถัก[n.] (kān thak) EN: knitting   FR: tricot [m]
ขมวดคิ้ว[v. exp.] (khamūat khiu) EN: frown ; knit one's brow   FR: froncer les sourcils
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near   FR: intime ; proche ; très uni
ไหมพรม[n.] (maiphrom) EN: knitting wool ; wool   FR: laine (à tricoter) [f]
ผลงานถัก[n.] (phon ngān thak) EN: knitting   FR: tricot [m]
ถัก[v.] (thak) EN: knit ; twine ; weave ; crochet ; braid ; plait   FR: tricoter ; crocheter ; tresser
ถักไหมพรม[v.] (thak mai phrom) EN: knit   FR: tricoter

CMU English Pronouncing Dictionary
KNIT    N IH1 T
KNITS    N IH1 T S
KNITTED    N IH1 T AH0 D
KNITTED    N IH1 T IH0 D
KNITTEL    N IH1 T AH0 L
KNITTER    N IH1 T ER0
KNITTLE    N IH1 T AH0 L
KNITTING    N IH1 T IH0 NG
KNITWEAR    N IH1 T W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knit    (v) nˈɪt (n i1 t)
knits    (v) nˈɪts (n i1 t s)
knitted    (v) nˈɪtɪd (n i1 t i d)
knitter    (n) nˈɪtər (n i1 t @ r)
knitters    (n) nˈɪtəz (n i1 t @ z)
knitting    (v) nˈɪtɪŋ (n i1 t i ng)
knitwear    (n) nˈɪtwɛəʳr (n i1 t w e@ r)
knitting-needle    (n) nˈɪtɪŋ-niːdl (n i1 t i ng - n ii d l)
knitting-machine    (n) nˈɪtɪŋ-məʃiːn (n i1 t i ng - m @ sh ii n)
knitting-machine    (n) nˈɪtɪŋ-məʃiːnz (n i1 t i ng - m @ sh ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
针织[zhēn zhī, ㄓㄣ ㄓ, / ] knitting; knitted garment, #8,116 [Add to Longdo]
毛线[máo xiàn, ㄇㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] knitting wool; wool yarn, #13,721 [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] knit the brows, #53,107 [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, ] knit the brows, #878,907 [Add to Longdo]
羊毛線[yáng máo xiàn, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, ] knitting wool; wool yarn [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Knitterfalten(n) รอยกางเกงหรือผ้ายับ, See also: Related: Falte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knitterfestanticrease [Add to Longdo]
knitterfrei {adj}crease-resistant [Add to Longdo]
knittern | knitternd | knittert | knitterteto crinkle | crinkling | crinkles | crinkled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei [Add to Longdo]
ゴム編み[ゴムあみ, gomu ami] (n) rib stitch; ribbing (in knitting) [Add to Longdo]
ダブルニット[, daburunitto] (n,adj-no) double-knit [Add to Longdo]
ニッティング[, nitteingu] (n) knitting [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ニットウエア[, nittouea] (n) knitwear [Add to Longdo]
ニットキャップ[, nittokyappu] (n) knit cap; woollen hat [Add to Longdo]
ニット帽[ニットぼう, nitto bou] (n) knitted hat; woollen hat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knit \Knit\ (n[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Knit} or {Knitted};
   p. pr. & vb. n. {Knitting}.] [OE. knitten, knutten, As.
   cnyttan, fr. cnotta knot; akin to Icel. kn[=y]ta, Sw. knyta,
   Dan. knytte. See {Knot}.]
   1. To form into a knot, or into knots; to tie together, as
    cord; to fasten by tying.
    [1913 Webster]
 
       A great sheet knit at the four corners. --Acts x.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       When your head did but ache,
       I knit my handkercher about your brows. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form, as a textile fabric, by the interlacing of yarn
    or thread in a series of connected loops, by means of
    needles, either by hand or by machinery; as, to knit
    stockings.
    [1913 Webster]
 
   3. To join; to cause to grow together.
    [1913 Webster]
 
       Nature can not knit the bones while the parts are
       under a discharge.          --Wiseman.
    [1913 Webster]
 
   4. To unite closely; to connect; to engage; as, hearts knit
    together in love.
    [1913 Webster]
 
       Thy merit hath my duty strongly knit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Come, knit hands, and beat the ground,
       In a light fantastic round.      --Milton
                          (Comus).
    [1913 Webster]
 
       A link among the days, toknit
       The generations each to each.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To draw together; to contract into wrinkles.
    [1913 Webster]
 
       He knits his brow and shows an angry eye. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knit \Knit\, v. i.
   1. To form a fabric by interlacing yarn or thread; to weave
    by making knots or loops.
    [1913 Webster]
 
   2. To be united closely; to grow together; as, broken bones
    will in time knit and become sound.
    [1913 Webster]
 
   {To knit up}, to wind up; to conclude; to come to a close.
    "It remaineth to knit up briefly with the nature and
    compass of the seas." [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knit \Knit\, n.
   Union knitting; texture. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knit
   n 1: a fabric made by knitting
   2: a basic knitting stitch [syn: {knit}, {knit stitch}, {plain},
     {plain stitch}]
   3: needlework created by interlacing yarn in a series of
     connected loops using straight eyeless needles or by machine
     [syn: {knit}, {knitting}, {knitwork}]
   v 1: make (textiles) by knitting; "knit a scarf"
   2: tie or link together [syn: {knit}, {entwine}]
   3: to gather something into small wrinkles or folds; "She
     puckered her lips" [syn: {pucker}, {rumple}, {cockle},
     {crumple}, {knit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top