ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut short

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut short-, *cut short*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut short[PHRV] ตัดให้สั้นลง (ผม)
cut short[PHRV] ย่นเวลา, See also: ตัดเวลา, Syn. break short
cut short[PHRV] หยุดพูด, Syn. cut off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our games were cut short and now we tried to resume them.เกมของเราถูกตัดสั้น และตอนนี้เราพยาย- ามที่จะดำเนินการต่อ Idemo dalje (1982)
Yeah, I had a trip that was cut short.ใช่ ผมเคยไปร่วมอยู่พักนึง Eight Below (2006)
I'm afraid our there pleasure is cut short.ฉันเกรงว่าวันสนุกของเราจะจบเพียงเท่านี้ Transporter 3 (2008)
As far as I know, his trip was cut short, got sent back to 1950, mortally wounded.เท่าที่ฉันรู้ การเดินทางของเขาสั้นลง เลยกลับไปปี 1950 เขาเกือบจะตายอยู่แล้ว 100 Million BC (2008)
And I´m sorry we cut short your honeymoon. In fact, I got the client upstairs waiting.เรามีลูกค้ารออยู่ Shutter (2008)
And to honor those whose lives were cut shortและเคารพต่อผู้เสียชีวิต Eagles and Angels (2008)
I'd have to cut short my delicious meal.ฉันคงจะมีเวลากินอาหรฃารมื้ออร่อยได้สั้นลงนะสิ Faith (2010)
Our first date was cut short when you sabotaged your own sprinkler system.เดทครั้งแรกก็สั้นนิดเดียว ก่อนที่เธอจะพังสปริงเกอร์เอาซะก่อน Excited and Scared (2010)
What we see, all these lives cut short.เจอแต่คนตายก่อนวัยอันควร What Happens at Home... (2010)
Stepped into an argument that was cut short-- what?มาอยู่ตรงกลางกับเรื่องที่เราเถียงกัน Original Skin (2011)
My trip was cut short. Hmm. Where's the weapon?อาวุธอยู่ไหน? The Next Seduction (2011)
If your cause is to see your lives cut short, you march towards certain victory.ถ้าสาเหตุของคุณ เพื่อดูชีวิตของคุณตัดสั้น คุณเดินขบวนไปยัง ชัยชนะบางอย่าง Chosen Path (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut shortHe had his hair cut short.
cut shortIllness cut short his vacation.
cut shortI saw a dog and its tail was cut short.
cut shortI wanted my hair cut short.
cut shortJane had her hair cut short before the athletic meeting.
cut shortPlease cut short your vacation and return.
cut shortShe had her hair cut short.
cut shortWorkers must have their hair cut short.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดบท[V] interrupt, See also: cut short, cut into, break in on, make a conclusion, break off the conversation, Syn. รวบรัดตัดความ, Example: นักการเมืองมักตัดบทเมื่อถูกสื่อมวลชนซักถามถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง, Thai definition: พูดให้ยุติเรื่องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ตัดบท[v. exp.] (tatbot) EN: cut short while talking ; cut s.o. off ; cut short ; conclude abruptly ; end abruptly   FR: couper court à
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten   FR: supprimer
ย่น...ให้สั้นลง[v. exp.] (yon … hai san long) EN: shorten ; reduce ; cut short   FR: écourter ; réduire

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei [Add to Longdo]
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction) [Add to Longdo]
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cut short
   v 1: interrupt before its natural or planned end; "We had to cut
      short our vacation" [syn: {cut short}, {break short},
      {break off}]
   2: cause to end earlier than intended; "The spontaneous applause
     cut the singer short"
   3: make shorter as if by cutting off; "truncate a word";
     "Erosion has truncated the ridges of the mountains" [syn:
     {truncate}, {cut short}]
   4: terminate or abbreviate before its intended or proper end or
     its full extent; "My speech was cut short"; "Personal freedom
     is curtailed in many countries" [syn: {clip}, {curtail}, {cut
     short}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top