ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scowl

S K AW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scowl-, *scowl*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scowl(vt) ทำหน้าบึ้งตึง, See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. glower, disapprove
scowl(vi) ทำหน้าบึ้งตึง, See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. glower
scowler(n) ผู้ทำหน้าบึ้งตึง
scowl at(phrv) ถลึงตาใส่, See also: ทำหน้าบึ้งใส่, Syn. frown at, glower at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scowl(สเคาลฺ) vi., vt., n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, ทำหน้าบึ้ง, ถลึงตา, ทำหน้าขรึม, ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, ความบึ้งตึง
scowl(vi) ถลึงตา, ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, ทำหน้าบึ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bernadette's urge to shun, scowl or fling her waste at Priya is hard-wired into her DNA.ความปรารถนาของเบอร์เน็ตต์ ออกไปห่างๆ สีหน้าเกลียดชัง แล้วปาขี้ใส่ปรียา ถูกผูกติดอยู่กับพันธุกรรมเธอไปแล้ว The Zarnecki Incursion (2011)
Don't scowl at history.อย่าบึ้งตึงต่อประวัติศาสตร์เลย The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scowlShe scowled at the rude salesman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเง้าหน้างอ(v) frown, See also: scowl, Syn. หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้ามุ่ย, Ant. หน้าชื่น, แจ่มใส, ยิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าบาน, Example: ทำไมวันนี้เธอถึงทำหน้าเง้าหน้างอตลอดวัน, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้ามุ่ย(adj) frowning, See also: scowl, Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, Ant. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: เด็กๆ มักจะทำหน้ามุ่ย เมื่อไม่ได้ดั่งใจ, Thai Definition: ทำหน้าบูดบึ้ง
คว่ำ(v) scowl, See also: frown, Thai Definition: เรียกหน้าที่แสดงอาการโกรธมากจนไม่อยากจะเงยขึ้นมองดูว่า หน้าคว่ำ
หน้าคว่ำ(v) scowl, See also: frown, lower, glare, Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, Ant. หน้าบาน, Example: การแสดงออกทางสีหน้ามีมากมายหลายแบบด้วยกัน อย่างเช่นทำหน้าคว่ำ หน้าหงิกหน้างอซึ่งเป็นลักษณะของการ ชักสีหน้า แสดงความไม่สบอารมณ์, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการโกรธมาก จนไม่อยากจะเงยขึ้นมองดูหน้า
หน้างอ(v) frown, See also: scowl, Syn. หน้าเง้าหน้างอ, หน้ามุ่ย, หน้าบูดบึ้ง, น้าบึ้ง, Ant. หน้าบาน, Example: ผู้ให้บริการทางภาครัฐส่วนใหญ่จะชอบทำหน้างอ ให้ผู้รับบริการรอนาน, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้าเง้า(v) frown, See also: scowl, Syn. หน้างอ, หน้าเง้าหน้างอ, Ant. หน้าบาน, Example: เธอทำหน้าเง้าตลอดวัน วันนี้ทำไมเธอจึงเง้างอดนัก, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้าบูด(v) frown, See also: scowl, Example: ทั้งๆ ที่เป็นวันเกิดดิฉัน ขอร้องให้เขามานั่งเป็นเพื่อนให้พร้อมหน้ากันหน่อยเขาก็หน้าบูด หลายๆ ครั้งเข้าดิฉันก็หมดความอดทน, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการเบื่อ
นิ่ว(v) frown, See also: scowl, Syn. ย่น, Example: เขานิ่วหน้าเมื่อความเจ็บแผ่ซ่านเข้าร่างกาย, Thai Definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมึง[khameung] (v) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงขัง[kheungkhang] (v) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl
ขึงตา[kheungtā] (v) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare  FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
คว่ำ[khwam] (v) EN: scowl ; frown
หน้าคว่ำ[nākhwam] (v) EN: scowl
หน้าเง้า[nā-ngao] (v) EN: frown ; scowl
หน้าเง้าหน้างอ[nā-ngao nā-ngø] (v) EN: frown ; scowl  FR: bouder ; faire la tête
หน้างอ[nā-ngø] (v) EN: frown ; scowl

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCOWL S K AW1 L
SCOWLED S K AW1 L D
SCOWLING S K AW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scowl (v) skˈaul (s k au1 l)
scowls (v) skˈaulz (s k au1 l z)
scowled (v) skˈauld (s k au1 l d)
scowling (v) skˈaulɪŋ (s k au1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皱眉头[zhòu méi tóu, ㄓㄡˋ ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] scowl, #25,615 [Add to Longdo]
怒容满面[nù róng mǎn miàn, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, / 滿] scowling in anger; rage written across one's face, #128,992 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦る[にがる, nigaru] (v5r, vi) to feel bitter; to scowl [Add to Longdo]
眉を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp, v1) (See 眉を顰める) to frown; to scowl [Add to Longdo]
眉を顰める;眉をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp, v1) to frown; to scowl [Add to Longdo]
睨みつける;睨み付ける;にらみ付ける[にらみつける, niramitsukeru] (v1, vt) (See 睨め付ける) to glare at; to scowl at [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m, vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]
睨め付ける;睨めつける[ねめつける;にらめつける, nemetsukeru ; nirametsukeru] (v1, vt) (See 睨み付ける) to glare at; to scowl at [Add to Longdo]
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1, vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown [Add to Longdo]
顰め面;顰めっ面;しかめ面;しかめっ面[しかめつら(顰め面;しかめ面);しかめっつら(顰めっ面;しかめっ面), shikametsura ( hisome men ; shikame men ); shikamettsura ( hisome tsu men ; shikame] (n) frown or scowl; grimace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scowl \Scowl\ (skoul), v. i. [imp. & p. p. {Scowled} (skould);
   p. pr. & vb. n. {Scowling}.] [Akin to Dan. skule; cf. Icel.
   skolla to skulk, LG. schulen to hide one's self, D. schuilen,
   G. schielen to squint, Dan. skele, Sw. skela, AS. sceolh
   squinting. Cf. {Skulk}.]
   1. To wrinkle the brows, as in frowning or displeasure; to
    put on a frowning look; to look sour, sullen, severe, or
    angry.
    [1913 Webster]
 
       She scowled and frowned with froward countenance.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to look gloomy, dark, or threatening; to lower.
    "The scowling heavens." --Thomson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scowl \Scowl\, v. t.
   1. To look at or repel with a scowl or a frown. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To express by a scowl; as, to scowl defiance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scowl \Scowl\, n.
   1. The wrinkling of the brows or face in frowing; the
    expression of displeasure, sullenness, or discontent in
    the countenance; an angry frown.
    [1913 Webster]
 
       With solemn phiz, and critic scowl.  --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, gloom; dark or threatening aspect. --Burns.
    [1913 Webster]
 
       A ruddy storm, whose scowl
       Made heaven's radiant face look foul. --Crashaw.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scowl
   n 1: a facial expression of dislike or displeasure [syn:
      {frown}, {scowl}]
   v 1: frown with displeasure

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top