ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crepe

K R EY1 P   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crepe-, *crepe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crepe[N] ขนมชนิดหนึ่งคล้ายแพนเค้กแต่บางกว่า, See also: เครป, Syn. crape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
crepe papern. กระดาษลูกฟูก,กระดาษย่น
crepe rubbern. ยางย่น,แผ่นยางลูกฟูก
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว

English-Thai: Nontri Dictionary
crepe(n) แพรย่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Steak frites and crepesat caf?Steak frites and crepesat caf? Bad News Blair (2007)
Should I get a crepe? Or a chocolate-covered banana?ไปซื้อเครปดีมั้ย หรือกล้วยราดชอคโกแลตดี? Lovely Complex (2007)
But the chef here is from Brittany, so I highly recommend the crepe Bretagne.จะปลอดสารปฏิชีวนะ แต่เชฟที่นี่มาจากบริตตานี่ The Nanny Diaries (2007)
You have got to try these crepes.คุณต้องลองทานเครปนี้ดู Turning Biminese (2008)
Crepe...เครป... Death Note: L Change the World (2008)
You know, I think my dad is attempting crepes.เธอรู้มั้ย พ่อกำลังพยายามทำเครป The Lost Boy (2009)
Ah, fresh crepes.เครปใหม่ๆ The Lost Boy (2009)
I don't need any crepes.ฉันไม่ได้อยากกินเครปนะ Of Human Action (2009)
You were abducted. Of course you need crepes.นายถูกลักพาตัวไปนะ ฉันต้องอยากกินเครปแน่นอน Of Human Action (2009)
Hmmm... eating cheese and baguettes at the Sun feeding each other chocolate crepes, hmmmอืม... ทานชีส และขนมปังท่ามกลางแสงอาทิตย์ ป้อนกันและกัน ช้อกโกแลต เคร้ป ฮืมม Monsters vs. Aliens (2009)
Crepes are incredibly difficult to make.เครปเป็นอะไรที่ทำยาก Questions and Antlers (2010)
And the variety of crepes is endless.และความหลากหลายของเครป ไม่มีที่สิ้นสุด Questions and Antlers (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crepeMy clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
แพนเค้ก[n.] (phaēnkhēk) EN: pancake   FR: crêpe [f]
พุดจีบ [n. exp.] (phut jīp) EN: Crepe jasmine ; Clavel De La India ; East Indian rosebay   
ปอเปี๊ยะทอด[n. exp.] (pøpīa thøt) EN: egg rolls   FR: pâté impérial [m] ; crêpe chinoise fracie [f]
ยางดิบ[n. exp.] (yāng dip) EN: latex ; rubber latex ; crepe rubber   FR: latex [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREPE    K R EY1 P
CREPES    K R EY1 P S
CREPEAU    K R AH0 P OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crepe    (n) krˈɛɪp (k r ei1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, / ] crepe; wrinkle, #59,437 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
クレープ[, kure-pu] (n) crepe (fre [Add to Longdo]
クレープシャツ[, kure-pushatsu] (n) crepe shirt [Add to Longdo]
クレープデシン[, kure-pudeshin] (n) crepe de Chine [Add to Longdo]
デシン[, deshin] (n) (abbr) crepe de Chine [Add to Longdo]
ミルクレープ[, mirukure-pu] (n) mille crepe (French cake made from layers of crepes) (fre [Add to Longdo]
金紗[きんしゃ, kinsha] (n) silk crepe [Add to Longdo]
御召縮緬;御召し縮緬[おめしちりめん, omeshichirimen] (n) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
縮み[ちぢみ, chidimi] (n) (1) shrinkage; (n,adj-no) (2) cotton crepe; (P) [Add to Longdo]
縮み織り[ちぢみおり, chidimiori] (n) cotton crepe; preshrunk cloth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crepe \Cr[^e]pe\ (kr[asl]p), [F.] n.
   1. Same as {Crape}. [Also spelled {crepe}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (kr[^a]p; Eng. kr[=a]p), Any of various crapelike fabrics,
    whether crinkled or not.
 
   3. A small thin pancake. [wns16=2]
    [PJC]
 
   4. Paper with a finely crinkle texture, usually sold in rolls
    of 2-3 inches width; crepe paper; -- it is usually colored
    brightly and used for decoration. [wns16=1]
    [PJC]
 
   {Cr[^e]pe de Chine}, n. [F. de Chine of China], Canton crape
    or an inferior gauzy fabric resembling it. [Also spelled
    {crepe de Chine}.]
 
   {Cr[^e]pe lisse} (l[=e]s) [F. lisse smooth], smooth, or
    unwrinkled, crape[2].
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crepe
   n 1: paper with a crinkled texture; usually colored and used for
      decorations [syn: {crepe}, {crepe paper}]
   2: small very thin pancake [syn: {crape}, {crepe}, {French
     pancake}]
   3: a soft thin light fabric with a crinkled surface [syn:
     {crepe}, {crape}]
   v 1: cover or drape with crape; "crape the mirror" [syn:
      {crape}, {crepe}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 crepe
  pancake(patkuko)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top