Search result for

od

(170 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -od-, *od*.
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
good bye(phrase) คำอำลา, ลาก่อน
fast food(n slang) อาหารจานด่วน
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
odorization (n ) กระบวนการเติมกลิ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OD    [VI] ใช้เกินขนาด, Syn. overdose
OD    [SL] ตายเพราะได้รับยาเกินขนาด
odd    [ADJ] แปลก, See also: แปลกประหลาด, ผิดปกติ, Syn. strange, bizarre, queer, Ant. usual, common
odd    [ADJ] ซึ่งเป็นเลขคี่, See also: ซึ่งเป็นจำนวนคี่, Ant. even
odd    [ADJ] ที่เหลือเป็นเศษ, Syn. remaining
odd    [ADJ] ไม่มีคู่, See also: ไม่ครบคู่, ที่หายไปข้างหนึ่ง, Syn. one, Ant. pair
odd    [ADJ] เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว, Syn. occasional, Ant. regular, frequent
odd    [ADJ] โดยประมาณ, See also: อย่างคร่าวๆ, คร่าวๆ, Syn. approximately
odd    [ADJ] ที่ห่างไกล
ode    [N] บทกวี, Syn. poem

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
odalisqueภาพนางในฮาเร็ม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd functionฟังก์ชันคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd integerจำนวนเต็มคี่ [มีความหมายเหมือนกับ odd number] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd numberจำนวนคี่ [มีความหมายเหมือนกับ odd integer] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd number parityภาวะจำนวนคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd parityภาวะคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd parityภาวะคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd parityภาวะคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd permutationการเรียงสับเปลี่ยนแบบคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Odd lotหน่วยย่อย
จำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เช่น ในกรณีที่หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น หน่วยย่อยในที่นี้หมายถึง หุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ไม่เต็ม 1 หน่วยการซื้อขาย จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-Lot Board) [ตลาดทุน]
odd numberจำนวนคี่, จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
odd vertexจุดยอดคี่, จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
odographodograph, โอโดกราฟ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
odometerodometer, มาตรระยะทาง, ออดอมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Odontogenic cystsถุงน้ำโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odontogenic tumorsเนื้องอกโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odor controlการควบคุมกลิ่น [TU Subject Heading]
Odor Threshold จุดพอดีหมดกลิ่น
ความเข้มข้นต่ำสุดของไอของสารหรือแก๊สในอากาศ ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับกลิ่นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Odorsกลิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
odOne, three, and five are odd numbers.
odOne, three, and five are odd numbers.
odWhat an oddball he is!
odHe is quite an odd man.
odIt's odd that there should be a light on in the office at this hour.
odIt's so odd talking in the dark like this.
odThat person has had an odd grin on his face for a while. What do you suppose is behind it?
odThe rose gives off a sweet odor.
odThe liquor gave off a sickly odor.
odThe man's behavior was very odd.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
od(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
odd lotn. ปริมาณที่น้อยกว่าหน่วยปกติในการค้าขาย,จำนวนที่น้อยกว่า100หุ้นหรือ10หุ้นแล้วแต่กรณี, See also: odd-lot adj.
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
odd-job(ออด'จอบ) vi. ทำงานย่อย,ทำงานปลีก, See also: odd -jobber n.
oddball(ออด'บอล) n. คนพิกล -adj. แปลก
oddish(ออด'ดิช) adj. แปลก,พิกล
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด,เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ,สิ่งที่เหลือไว้,เหตุการณ์ประหลาด,นิสัยประหลาด, Syn. remnant

English-Thai: Nontri Dictionary
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
oddity(n) ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
odds(n) ความได้เปรียบกัน,ความเป็นต่อในการพนัน
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
ode(n) บทกวีสรรเสริญ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
odoriferous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
odorous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานจร    [N] odd job, Ant. งานประจำ, Example: เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ทำเป็นครั้งคราว
กลิ่นไอ    [N] odor, See also: miasma, smell, scent, aroma, Syn. กลิ่น, กลิ่นอาย, Example: เราต้องพยายามหาที่ร่มครึ้ม สงบเงียบ ปราศจากกลิ่นไอของอ้ายสัตว์ร้ายสองขา
เพลงสวด [N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
เศษเล็กเศษน้อย [N] odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
สาง    [N] odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
สิ่งละเล็กละน้อย    [N] odds and ends, See also: odds and sods, Syn. สิ่งละอันพันละน้อย, Example: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
เพี้ยน [ADJ] odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
คี่    [ADJ] odd, See also: single, uneven, Syn. เดี่ยว, Ant. คู่, Example: เขาสั่งให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น, Thai definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว, เดี่ยว, ตรงข้ามกับ คู่
คู่คี่    [N] odd or even, Example: คนเขาจะทำมาหากินกันให้เหนื่อยทำไม ไปนั่งเล่นคู่คี่ไม่ดีกว่ารึ, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งที่ถือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เป็นหลัก
ปลีกย่อย    [ADJ] odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfūt) EN: fast food   FR: fast-food [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ODA    OW1 D AH0
ODE    OW1 D
ODP    OW1 D IY1 P IY1
ODD    AA1 D
ODAY    OW1 D EY0
ODDY    AA1 D IY0
ODEA    AA1 D IY0 AH0
ODED    OW1 D EH0 D
ODOR    OW1 D ER0
ODDS    AA1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odd    (j) (o1 d)
ode    (n) (ou1 d)
odds    (n) (o1 d z)
odes    (n) (ou1 d z)
Odeon    (n) (ou1 d i @ n)
odder    (j) (o1 d @ r)
oddly    (a) (o1 d l ii)
odium    (n) (ou1 d i@ m)
odour    (n) (ou1 d @ r)
Odessa    (n) (ou1 d e1 s @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
踊り[おどり, odori] (n) การเต้นรำ (เต้นตามแบบตามวัฒนธรรมเก่าแก่ ถ้าเป็นเต้นในดิสโก้มักใช้ว่า ダンス), See also: Related: ダンス

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
小田原[おだわら, odawara] Thai: ชื่อสถานที่ English: Odawara (pl)
踊る[おどる, odoru] Thai: เต้นรำ English: to dance

German-Thai: Longdo Dictionary
oderหรือ
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
Tod(n) |der, nur Sing.| ความตาย
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勤务员[qín wù yuán, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] odd job man; army orderly [Add to Longdo]
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, / ] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] odd (number) [Add to Longdo]
奇函数[jī hán shù, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] odd function (math.) [Add to Longdo]
奇数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] odd number [Add to Longdo]
奥德修斯[Ào dé xiū sī, ㄠˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, / ] Odysseus [Add to Longdo]
奥迪修斯[Ào dí xiū sī, ㄠˋ ㄉㄧˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, / ] Odysseus, hero of Homer's Odyssey [Add to Longdo]
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, / ] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces [Add to Longdo]
敖德萨[Áo dé sà, ㄠˊ ㄉㄜˊ ㄙㄚˋ, / ] Odessa (city in Ukraine) [Add to Longdo]
气味[qì wèi, ㄑㄧˋ ㄨㄟˋ, / ] odor; scent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穏やか[おだやか, odayaka] still, ruhig, friedlich, mild [Add to Longdo]
脅し文句[おどしもんく, odoshimonku] Drohworte [Add to Longdo]
脅す[おどす, odosu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
若しくわ[もしくわ, moshikuwa] oder [Add to Longdo]
踊り[おどり, odori] -Tanz [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] Tanzsaal, Treppenabsatz [Add to Longdo]
踊り子[おどりこ, odoriko] Taenzerin [Add to Longdo]
踊り狂う[おどりくるう, odorikuruu] in_Ekstase_tanzen [Add to Longdo]
踊る[おどる, odoru] tanzen [Add to Longdo]
躍る[おどる, odoru] springen, huepfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Od \Od\, n. [G., fr. Gr. ? passage.] (Physics)
   An alleged force or natural power, supposed, by Reichenbach
   and others, to produce the phenomena of mesmerism, and to be
   developed by various agencies, as by magnets, heat, light,
   chemical or vital action, etc.; -- called also {odyle} or the
   {odylic force}. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      That od force of German Reichenbach
      Which still, from female finger tips, burnt blue.
                          --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 OD
   n 1: a doctor's degree in optometry [syn: {Doctor of Optometry},
      {OD}]
   2: the right eye [syn: {oculus dexter}, {OD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OD
     Optical Disk
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top