Search result for

antibody

(35 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antibody-, *antibody*
English-Thai: Longdo Dictionary
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antibody[N] โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย, Syn. immunoglobulin, immunizer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antibody(แอนทิบอ' ดี) n. โปรตีนในร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของ antigen มันมีฤทธิ์ต้านพิษของ antigen เฉพาะอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antibodyสารภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antibodyสารภูมิต้านทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
antibodyแอนติบอดี, สารจำพวกโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นในกระแสเลือดมีสมบัติต่อต้านทำลายเชื้อโรคหรือแอนติเจนที่เข้ามาในร่างกาย แอนติบอดีแต่ละชนิดที่ร่างกายผลิตขึ้นมานั้นจะมีผลทำลายเชื้อโรคหรือแอนติเจนเฉพาะอย่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antibody Detectionการตรวจกรองชนิดแอนติบอดี้ [การแพทย์]
Antibody Diversityแอนติบอดีย์ที่มีความจำเพาะหลายๆอย่าง [การแพทย์]
Antibody Excessแอนติบอดีย์อยู่ในอัตราส่วนที่มากเกินไป, แอนติบอดีย์มากเกินไป, แอนติบอดีมากเกิน [การแพทย์]
Antibody Forming Cellการเกิดเซลล์ที่จะสร้างแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Antibody like Activityคุณสมบัติคล้ายสารต่อต้าน [การแพทย์]
Antibody Producing Organsอวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Antibody Response, Primaryระยะแรกของการสนองตอบทางอิมมูน, ระดับของแอนติบอดีย์ที่แสดงว่ามีการติดเชื้อครั้ง, การสร้างแอนติบอดีย์แบบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Antibody Response, Secondaryระดับของแอนติบอดีย์ที่แสดงว่ามีการติดเชื้อครั้ง, การสร้างแอนติบอดีย์แบบทุติยภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Antibody tests back?ผลตรวจภูมิคุ้มกันกลับมาหรือยัง The Itch (2008)
Test solution 113... the Congolese virus antibody serum.วิธีที่ 113 เซรั่มแอนติบอดี้คอนโกลีส Truth and Consequences (2012)
I've been working like a demon trying to find a serum, or an antibody, just something that might...ฉันกำลังวุ่นวายหาเซรุ่มอยู่น่ะ หรือแอนติบอดี้ อะไรก็ได้ที่.. The Ceremony (2013)
A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody.มีบริษัทยายักษ์ใหญ่ได้คิดตัวยาที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ X-Men: The Last Stand (2006)
It's called an antibody.Shopsin's. Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antibodyHis antibody is a painless extraction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอนติบอดี[N] antibody, Example: การเพาะเลี้ยงเซลล์ทผลิตแอนติบอดีสามารถมานำมาใช้เป็นสารวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้, Thai definition: สารที่ร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ชั้นสูงอื่นๆ สร้างขึ้น เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยสารที่แปลกปลอมซึ่งเรียกว่า แอนติเจน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIBODY    AE1 N T AH0 B AA2 D IY0
ANTIBODY    AE1 N T IY0 B AA2 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antibody    (n) (a1 n t i b o d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwehrstoff {m} | Abwehrstoffe {pl}antibody | antibodies [Add to Longdo]
Gegenkörper {m} | Gegenkörper {pl}antibody | antibodies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モノクローナル[, monokuro-naru] (n) monoclonal (antibody) [Add to Longdo]
抗原抗体反応[こうげんこうたいはんのう, kougenkoutaihannou] (n) antigen-antibody reaction; AAR [Add to Longdo]
抗体[こうたい, koutai] (n) antibody; (P) [Add to Longdo]
抗体産生[こうたいさんせい, koutaisansei] (n) antibody production [Add to Longdo]
対症[たいしょう, taishou] (n) specific (e.g. antibody) [Add to Longdo]
免疫体[めんえきたい, men'ekitai] (n) antibody [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗体[kàng tǐ, ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] antibody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antibody \An"ti*bod`y\ ([a^]n"t[i^]*b[o^]d`[y^]), n.
   1. (Med., Physiol. Chem.) Any of various bodies or substances
    in the blood which act in antagonism to harmful foreign
    bodies, as toxins or the bacteria producing the toxins.
    Normal blood serum apparently contains various antibodies,
    and the introduction of toxins or of foreign cells also
    stimulates production of their specific antibodies by the
    immune system.
 
   Note: In certain "autoimmune" diseases, the immune system of
      an organism may produce antibodies to parts of the
      organism's own structure, and can cause considerable
      damage and even death as a result.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   2. (Med., Physiol. Chem.) more narrowly, any of the
    immunoglobulins present in the blood serum or other body
    fluids of an animal, which reacts with a specific
    antigenic substance, whether the antibody was produced as
    a consequence of the stimulus provided by the antigen, or
    was pre-existing prior to exposure of the organism to the
    antigen.
 
   Note: The soluble antibodies present in serum are complex
      globins (proteins) with both constant and variable
      regions in the polypeptide chains, the variable region
      being responsible for the reaction of the antibody with
      its specific antigen. Typically, antibodies of more
      than one structure may react with a given antigen, and
      any given antigen may stimulate production of more than
      one antibody. Methods have been developed to grow cells
      in tissue culture which produce predominantly only one
      specific antibody, and such antibodies thus produced
      (called {monoclonal antibodies}) are highly specific in
      their reactions to molecular strucures, and are used as
      valuable reagents in biochemical technology.
      [PJC.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antibody
   n 1: any of a large variety of proteins normally present in the
      body or produced in response to an antigen which it
      neutralizes, thus producing an immune response

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top