Search result for

odes

(54 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odes-, *odes*, ode
English-Thai: Longdo Dictionary
nematodes(n) ไส้เดือนฝอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
geodesy(จีออด'ดิซี) n. ความโค้ง-รูปร่างและขนาดของโลก., See also: geodesist n. geodesic adj., Syn. geodetics
lodestar(โลด'สทาร์) n. ดาวชี้นำ,ดาวนำทาง,ดาวเหนือ,สิ่งนำทาง,สิ่งชี้ทาง., Syn. loadstar
lodestone(โลด'สโทน) n. ดู loadstone
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา

English-Thai: Nontri Dictionary
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But Texas originally, Odessa.แต่บ้านชั้นอยู่ที่เท็กซัส โอเดสซ่า Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
- Murder at Union wells in Odessa Claire Bennet.เรื่องฆาตกรรม ที่ยูเนี่ยนเวลล์ ในโอเดสซ่า แคลร์ เบนเนต Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Of the homecoming massacre back in odessa.จากการฆาตกรรมหมู่ที่โอเดสซ่า Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Local bus service from odessa to lubbock,รถโดยสารท้องถิ่นจาก โอเดสซาไปยัีงบูลล็อค Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
As of 1025 hours, the cargo vessel Aral Sea is hereby ordered to reverse course and return to port in Odessa.เรือบรรทุกสินค้า อารัล ซี มาที่นี่โดย... ให้เปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังท่าเรือที่ Odessa X-Men: First Class (2011)
ODESSA: Mr. K.คุณเค Tower Heist (2011)
Hey, Odessa.เฮ้! โอดีสสา Tower Heist (2011)
Yeah, Odessa.แน่นอน โอดีซา Tower Heist (2011)
So, Odessa, I think we should address the elephant in the room.เราควรคุยเรื่องช้างตายเอาใบบัวมาปิด Tower Heist (2011)
ODESSA: First thing you do, you have to find the entry point.ขั้นแรกต้องหาจุดทะลวง Tower Heist (2011)
All that time he spent with Odessa, he thinks he can open the safe.ตลอดเวลาที่เขาอยู่กับโอเดลซ่า_BAR_ เขาคิดว่าเขาปิดเซฟแล้ว he thinks he can open the safe. Tower Heist (2011)
ODESSA: You don't have a choice.นายไม่มีทางเลือก Tower Heist (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērødas jāriyē) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae   FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa jīem tūa) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place   FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place   FR: être humble ; être modeste

CMU English Pronouncing Dictionary
ODES    OW1 D Z
ODESSA    OW0 D EH1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odes    (n) (ou1 d z)
Odessa    (n) (ou1 d e1 s @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Todesstrafe(n) |die, pl. Todesstrafen| โทษประหารชีวิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Odessa (Stadt in Ukraine)Odesa; Odessa (city in Ukraine) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts) [Add to Longdo]
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong? [Add to Longdo]
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P) [Add to Longdo]
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敖德萨[Áo dé sà, ㄠˊ ㄉㄜˊ ㄙㄚˋ, / ] Odessa (city in Ukraine) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top