Search result for

outdoors

AW1 T D AO1 R Z   
43 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outdoors-, *outdoors*, outdoor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outdoors[ADV] ข้างนอก, See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน, Syn. outside, Ant. indoors
outdoors[N] พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
withoutdoors(วิธเอาทฺ'ดอร์ซ) adv. นอกบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd never slept outdoors before. Have you?ฉันไม่เคยนอนกลางแจ้งมาก่อน เธอล่ะ? Wild Reeds (1994)
I think a man working outdoors feels more like a man if he can have a bottle of suds.ผมคิดว่าคนที่ทำงานนอกบ้านรู้สึกเหมือนคน ถ้าเขาสามารถมีขวดน้ำสบู่ The Shawshank Redemption (1994)
Some phobia or other to go outdoors after a traumatic experience.หวาดกลัวที่จะเผชิญโลกภายนอก หลังจากถูกทำร้าย Fly, Daddy, Fly (2006)
They're camping outdoors in this cold weather yet no one looked worn out.พวกเขาตั้งค่ายอยู่ด้านนอกในอากาศที่หนาวเหน็บ แต่ก็ไม่มีใครเกรงกลัว The Book of the Three Hans (2006)
Getting close to the outdoors spooked him, raised his BP.การปิดตัวจากภายนอก กดดันเขา ทำให้ความดันของเขาเพิ่มขึ้น The Itch (2008)
Oh, no. No. Not if they're outdoors playing.โอ้ไม่ ที่ไม่ว่าพวกเขากำลังเล่นนอกบ้าน Revolutionary Road (2008)
Come on. Let's go give Mrs. Great Outdoors her tent.เอาหละ เอาเต้นท์ไปให้ คุณนายเกรท เอาท์เดอร์กันเถอะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Member of the outdoors club.สมาชิกชมรมกีฬากลางแจ้ง Kill Jill (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outdoorsGenerally speaking, children like to play outdoors.
outdoorsHe is playing outdoors.
outdoorsHer skin is coarse from years of working outdoors.
outdoorsHe was too frail to play games outdoors.
outdoorsI love the outdoors but I hate bugs.
outdoorsIt is cold outdoors. Put on your coat.
outdoorsIt is getting dark outdoors.
outdoorsIt's a lot of fun playing outdoors.
outdoorsNobody wants to work outdoors on a cold day.
outdoorsNowadays children do not play outdoors.
outdoorsNow that the weather is warmer, I can go outdoors.
outdoorsThe party will be held outdoors, weather permitting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างนอก[N] outside, See also: outdoors, Syn. ภายนอก, นอกบ้าน, Ant. ข้างใน, ในบ้าน, Example: ฉันไม่ค่อยชอบข้างนอก มันวุ่นวายน่าเบื่อ, Thai definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTDOORS AW1 T D AO1 R Z
OUTDOORSMAN AW1 T D AO1 R Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outdoors (a) ˌautdˈɔːz (au2 t d oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
露天[lù tiān, ㄌㄨˋ ㄊㄧㄢ, ] outdoors; al fresco; in the open, #12,171 [Add to Longdo]
在户外[zài hù wài, ㄗㄞˋ ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドアズ;アウトゥドアズ[, autodoazu ; autoudoazu] (n) outdoors [Add to Longdo]
屋外[おくがい, okugai] (n,adj-no) outdoors; alfresco; (P) [Add to Longdo]
外で遊ぶ[そとであそぶ, sotodeasobu] (v5b) to play outdoors [Add to Longdo]
戸外[こがい, kogai] (n,adj-no) open-air; outdoors; (P) [Add to Longdo]
戸外撮影[こがいさつえい, kogaisatsuei] (n) taking pictures outdoors [Add to Longdo]
室外[しつがい, shitsugai] (n) outdoors; outside a room; outside the room [Add to Longdo]
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
青姦;青かん[あおかん, aokan] (n) (1) (uk) (col) sleeping under the stars; (2) having sex outdoors [Add to Longdo]
野宿[のじゅく, nojuku] (n,vs) sleeping outdoors; sleeping out in the open air; camping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outdoors \Out"doors`\, adv.
   Out of the house; out of doors; in the open air; abroad.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outdoors
   adv 1: outside a building; "in summer we play outside" [syn:
       {outside}, {outdoors}, {out of doors}, {alfresco}] [ant:
       {indoors}, {inside}]
   n 1: where the air is unconfined; "he wanted to get outdoors a
      little"; "the concert was held in the open air"; "camping
      in the open" [syn: {outdoors}, {out-of-doors}, {open air},
      {open}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top