ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shamelessly

SH EY1 M L AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shamelessly-, *shamelessly*, shameless
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
Nowadays homosexual shamelessly hug and kiss each other on the street and now they are getting married... this is more than I can bear.ทุกวันนี้พวกเกย์ไม่อายที่จะทำอะไร กอดจูบกัน ในที่สาธารณะ ทุกวันนี้พวกเกย์ยัง แต่งงานกันได้ Go Go G-Boys (2006)
What did you do with all the money you've shamelessly earned?คุณทำอะไรกับเงินทั้งหมดที่คุณหาได้ อย่างไม่อับอาย, บ้าง? Episode #1.8 (2008)
Shamelessly plucked from the headlines.มันขึ้นพาดหัวข่าวไว้นี่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Whore! Shamelessly shoving your meatballs in my husband's face.น่าไม่อาย เอาสองเต้ามาดันใส่หน้าผัวชั้น A Little Night Music (2010)
So right now, I am the one shamelessly hanging onto you.ดังนั้นตอนนี้ ผมก็จะหน้าด้านตามคุณอยู่แบบนี้ Episode #1.11 (2010)
So right now, I am the one shamelessly hanging onto you.ตอนนี้ ผมจะหน้าด้านตามคุณอย่างนี้ Episode #1.12 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกนอกหน้า(adv) openly, See also: shamelessly, undisguisedly, noticeably, Example: เธอไม่พอใจอย่างออกนอกหน้าไปหน่อย, Thai Definition: แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงคอ[longkhø] (adv) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm  FR: sans remords ; sans scrupule
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adv) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably  FR: ouvertement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHAMELESSLY SH EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shamelessly (a) ʃˈɛɪmləsliː (sh ei1 m l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
しゃあしゃあ[shaashaa] (adv, n, vs) shamelessly [Add to Longdo]
のめのめ[nomenome] (adv, adv-to, vs) (on-mim) shamelessly [Add to Longdo]
抜け抜け[ぬけぬけ, nukenuke] (adv, adv-to) (uk) freely; impudently; brazenly; shamelessly; however one wishes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shameless \Shame"less\, a. [AS. scamle['a]s.]
   1. Destitute of shame; wanting modesty; brazen-faced;
    insensible to disgrace. "Such shameless bards we have."
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Shame enough to shame thee, wert thou not shameless.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating want of modesty, or sensibility to disgrace;
    indecent; as, a shameless picture or poem.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impudent; unblushing; audacious; immodest; indecent;
     indelicate.
     [1913 Webster] -- {Shame"less*ly}, adv. --
     {Shame"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shamelessly
   adv 1: without shame; "he unashamedly abandoned the project when
       he realized he would not gain from it" [syn:
       {unashamedly}, {shamelessly}, {barefacedly}] [ant:
       {ashamedly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top