ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indoors

IH1 N D AO2 R Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indoors-, *indoors*, indoor
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indoors(adv) ในบ้าน, See also: ในร่ม, Syn. inside, within, Ant. outdoors, outside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indoors(อินดอร์ซ) adv. ในบ้าน, ในร่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
indoors(adv) ในร่ม, ในบ้าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remain indoors until you receive further instructions.ยังคงอยู่ในบ้านจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม First Blood (1982)
Oh, hundreds, I should think. You have to stay indoors to avoid them.โอ้ร้อยฉันควรจะคิดว่า คุณต้องอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขา The Russia House (1990)
Remain indoors and take all measures to stay warm, burning any fuel sources until the storm is over.ให้ทุกคนอยู่ในที่กำบัง และพยายามทำตัวให้อุ่น... The Day After Tomorrow (2004)
Indoors by 9, in your room by 11.เข้าบ้านก่อน 3 ทุ่ม เข้านอนก่อน 5 ทุ่ม Monster House (2006)
True, she talks a lot, but I'll keep her indoors and won't let her out.จะอนุโลมกันบ้างไม่ได้รึไง คุณจะยึดหลักนโยบาย โดยไม่นึกถึงปัญหาความยากจน Golden Door (2006)
SHE'S REALLY MORE OF THE INDOORS TYPE OF GIRL.เธอออกจะเป็นคน ประเภทที่อยู่แต่ในบ้านมากกว่า Poison Ivy (2007)
But it's pretty hard being cooped indoors too.แต่มันยากน่าดูที่ต้องโดนจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ข้างในอาคาร 5 Centimeters Per Second (2007)
Everyone move indoors immediately. - Sir, you can't stay here.ไปเร็ว คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว 2012 (2009)
We're recommending that people stay indoors until further notice.เราขอให้ทุกท่าน อยู่ในบ้านเรื่อน จนกว่าจะมีประกาศครั้งต่อไป Knowing (2009)
I can get a sunburn indoors at night, and according to recent legend, I have no soul, but I'm here to say that this very curse is what makes me unique.อยู่ในที่ร่มกลางคืนก็ถูกแดดเผาได้ ถ้าพูดตามตำนานโบราณล่ะก็ ฉันไม่มีวิญญาณด้วย แต่ฉันจะบอกว่า คำสาปนี้แหละ Born This Way (2011)
We're indoors now.- นิคมาแล้ว! - ไง! The Art of Getting By (2011)
It kept us indoors for weeks.มันทำให้เราต้องเก็บซ่อนตัวอยู่แต่ภายในบ้านเป็นสัปดาห์ Ordinary People (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indoorsAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
indoorsBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
indoorsCatherine stayed indoors because it was raining.
indoorsDon't stay indoors because it is cold outside.
indoorsI stayed indoors because it rained.
indoorsI taught Miyuki how to keep a dog indoors.
indoorsIt rained heavily all day, during which time I stayed indoors.
indoorsIt's a pity for you to have to stay indoors in this weather.
indoorsIt was raining hard, so that we played indoors.
indoorsI usually stay indoors on Sunday.
indoorsI would rather go out than stay indoors.
indoorsLet's take a rest in the garden instead of indoors.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDOORS IH1 N D AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indoors (a) ˌɪndˈɔːz (i2 n d oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在室内[zài shì nèi, ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き篭もる;引き籠もる;引き籠る;引籠る(io);引きこもる;引き篭る[ひきこもる, hikikomoru] (v5r, vi) to stay indoors; to be confined indoors [Add to Longdo]
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n, vs) sheltering indoors; taking refuge inside [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
降り込める;降り籠める[ふりこめる, furikomeru] (v1, vt) to rain (or snow), keeping people indoors [Add to Longdo]
座敷犬[ざしきけん, zashikiken] (n) dog that is raised indoors [Add to Longdo]
足止め(P);足留め[あしどめ, ashidome] (n, vs) house arrest; confinement; keeping indoors; inducement to stay; (P) [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
冬篭り;冬籠り[ふゆごもり, fuyugomori] (n, vs) hibernation; staying indoors during winter [Add to Longdo]
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors [Add to Longdo]
日の目を見ない[ひのめをみない, hinomewominai] (adj-i) staying indoors; have no sunshine; remain obscure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indoors \In"doors`\, adv.
   Within the house; -- sometimes separated, {in doors}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indoors
   adv 1: within a building; "in winter we play inside" [syn:
       {inside}, {indoors}] [ant: {alfresco}, {out of doors},
       {outdoors}, {outside}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top