Search result for

ชาน

(61 entries)
(0.5115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาน-, *ชาน*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สุดชานัง[สุด-ชา-นัง] (uniq ) ทำทุกอย่างอย่างตั้งใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาน    [N] porch, See also: terrace, balcony, loggia, verandah, Syn. ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข, เทอเรซ, Example: เด็กๆ ปูผ้าห่มนอนกันบนชานบ้านชมท้องฟ้าที่กลาดเกลื่อนไปด้วยดวงดาวในคืนเดือนมืด, Count unit: ชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา
ชาน    [N] bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ชานชลา    [N] platform, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานีและชานชาลาหลังวันเกิดเหตุ, Count unit: ชาน, Thai definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
ชานชาลา    [N] platform, Syn. ชานชาลาสถานี, Example: มีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองอยู่พะเนินเทินทึกบนชานชาลาสถานีรถไฟ, Thai definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
ชานชาลา    [N] courtyard, See also: yard, patio, Syn. ลาน, Example: มีรูปสัตว์หิมพานต์ 7 คู่บนชานชาลาไพทีรอบปราสาทพระเทพบิดร, Thai definition: ที่โล่งหน้าสถานที่สำคัญๆ บางแห่ง
ชานบ้าน    [N] terrace, See also: patio, yard, Syn. ลาน, นอกชาน, Example: บ้านเรือนไทยมีชานที่หน้าบ้านไว้ให้เด็กๆ วิ่งเล่นกัน, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเรือน
ชานอ้อย    [N] bagasse, See also: trash, Syn. กากอ้อย, Example: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง, Thai definition: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น
ชานเมือง    [N] outskirts, See also: suburb, Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล, Example: หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มรื่น, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเมือง หรือตัวกำแพงเป็นต้นออกไป
ชานเรือน    [N] balcony, See also: terrace, veranda, Example: ยายหิ้วตะกร้าใบใหญ่ขึ้นไปวางบนชานเรือนแล้วรื้อสิ่งของในตะกร้าออกมาวางบนพื้น, Count unit: แห่ง, ชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชานน. กากอ้อยที่เคี้ยวหรือหีบเอาน้ำหวานออกหมดแล้ว, กากหมากพลูที่เคี้ยวกินจนจืด.
ชานน. พื้นเรือนนอกชายคา, ชานเรือน หรือ นอกชาน ก็ว่า, พื้นที่นอกบ้าน เมือง หรือกำแพง เป็นต้น ออกไป เช่น ชานบ้าน ชานเมือง ชานกำแพง ชานเขื่อน.
ชานฉัตรน. ส่วนที่เป็นพื้นราบรอบปุ่มฆ้อง, หลังฉัตร ก็ว่า.
ชานชาลาน. บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ.
ชานุ, ชานุกะน. เข่า, ชันนุ หรือ ชันนุกะ ก็ใช้.
ชานุมณฑลน. สะบ้าเข่า.
ชานเรือนน. พื้นเรือนนอกชายคา, ชาน หรือ นอกชาน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suburbชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fringe, urbanชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban fringeชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban fringeชานเมือง [ดู suburb] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbชานเมือง [ดู urban fringe] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bagasseชานอ้อย [TU Subject Heading]
Shanxi Sheng (China)ชานซี (จีน) [TU Subject Heading]
Suburbsชานเมือง [TU Subject Heading]
bermberm, ชานพัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ชานชาลาที่ห้า[n. exp.] (chānchālā thī hā) EN: platform 5   FR: quai n° 5 [m]
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
suburb(n) ชานเมือง
populism(n) ประชานิยม เช่น In the 1970s and 1980s, historians of Populism focused most of their attention on the grassroots movement that gave rise to the party. , R. populist

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bagasse    [N] ชานอ้อย, Syn. pulp
burbs    [N] ชานเมือง
faubourg    [N] ชานเมือง, See also: เขตปริมณฑล, แถบนอกเมือง, Syn. suburb, vicinity
outskirts    [N] พื้นที่รอบนอกของเมือง, See also: ชานเมือง
platform    [N] ชานชาลา, See also: ชานชาลาสถานี
porch    [N] ชานบ้าน, See also: ลาน, ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข, Syn. doorstep, gallery, veranda, piazza
suburb    [N] ชานเมือง, See also: รอบนอกเมือง, Syn. district, suburbia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled,chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
chanciness(ชาน'นิเนส) n. ภาวะอันตราย,ภาวะที่ไม่แน่นอน
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
chanteuse(ชานทูส') n. นักร้องหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
environs(n) บริเวณโดยรอบ,บริเวณรอบเมือง,ชานเมือง
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
suburb(n) รอบนอกเมือง,ชานเมือง
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
郊外[こうがい, kougai] (n ) ชานเมือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท

Are you satisfied with the result?

Go to Top