ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

splurge

S P L ER1 JH   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splurge-, *splurge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splurge[VI] อวดรวย, See also: โอ้อวด, Syn. show off
splurge[VT] ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย, See also: ใช้เงินเปลือง, Syn. be prodigal, squander
splurge[N] การอวดรวย, See also: การโอ้อวด, Syn. profligacy, squander
splurge on[PHRV] ใช้จ่ายอย่างสบายกับ, See also: ซื้ออย่างสุขสบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splurge(สเพลอจ) vi.,vt. (การ) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเทเงิน,อวดรวย,โอ้อวด

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLURGE    S P L ER1 JH
SPLURGED    S P L ER1 JH D
SPLURGES    S P L ER1 JH IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splurge    (v) splˈɜːʳʤ (s p l @@1 jh)
splurged    (v) splˈɜːʳʤd (s p l @@1 jh d)
splurges    (v) splˈɜːʳʤɪz (s p l @@1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P) [Add to Longdo]
灯台草[とうだいくさ;トウダイグサ, toudaikusa ; toudaigusa] (n) wartweed (Euphorbia helioscopia); sun splurge [Add to Longdo]
奮発[ふんぱつ, funpatsu] (n,vs) (1) strenuous exertion; spurt; (2) splurge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splurge \Splurge\ (spl[^u]rj), n.
   A blustering demonstration, or great effort; a great display.
   [Slang, U.S.] --Bartlett.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splurge \Splurge\, v. i.
   To make a great display in any way, especially in oratory.
   [Slang, U.S.]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splurge
   n 1: an ostentatious display (of effort or extravagance etc.)
   2: any act of immoderate indulgence; "an orgy of shopping"; "an
     emotional binge"; "a splurge of spending" [syn: {orgy},
     {binge}, {splurge}]
   v 1: indulge oneself; "I splurged on a new TV" [syn: {splurge},
      {fling}]
   2: be showy or ostentatious

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top