ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissipation

D IH2 S IH0 P EY1 SH AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissipation-, *dissipation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness

English-Thai: Nontri Dictionary
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissipation trail (Distrail)ดิสซิปเพชั่นเทรล หรือดิสเทรล หรือพวยอันตรธาน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We find dissipation wild enough to glut the imaginings of a Hottentot braggadocio.ยิ่งกว่าพวกที่อยู่ในฮอทเตนทอตซะอีก เอาแต่โอ้อวดคนอื่น Becoming Jane (2007)
Such is our imperfect nature that dissipation may prove more efficacious than reflection.ใครที่แปลกเหมือนเช่นเรา ทำตัวเสเพลแบบนั้นบ้างอาจช่วยให้หายเศร้าได้เร็วขึ้น The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's -- there's the analogy with something being dragged through treacle, but for me, that's misleading, because this is a dissipation of energy, and it isn't like that.เพราะนี่คือการกระจาย ของพลังงาน, และมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น นั่นคือการเปรียบเทียบที่ ไม่ดีงามสำหรับฮิกส์ What Are We Really Made Of? (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSIPATION    D IH2 S IH0 P EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissipation    (n) dˌɪsɪpˈɛɪʃən (d i2 s i p ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫蕩[いんとう, intou] (adj-na,n) dissipation; lewdness [Add to Longdo]
散逸;散佚[さんいつ, san'itsu] (n,vs) (1) being scattered and ultimately lost; (2) {physics} dissipation [Add to Longdo]
酒色[しゅしょく, shushoku] (n) wine and women; sensual pleasures; dissipation [Add to Longdo]
消散[しょうさん, shousan] (n,vs,adj-no) evaporation; dispersion; dissipation [Add to Longdo]
消耗[しょうもう(P);しょうこう, shoumou (P); shoukou] (n,vs) exhaustion; consumption; waste; dissipation; (P) [Add to Longdo]
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation [Add to Longdo]
蕩尽[とうじん, toujin] (n,vs) squandering; dissipation [Add to Longdo]
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated [Add to Longdo]
不品行[ふひんこう, fuhinkou] (adj-na,n) unchastity; misconduct; dissipation; fornication [Add to Longdo]
放蕩[ほうとう, houtou] (n,vs,adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissipation \Dis`si*pa"tion\ (d[i^]s`s[i^]*p[=a]"sh[u^]n), n.
   [L. dissipatio: cf. F. dissipation.]
   1. The act of dissipating or dispersing; a state of
    dispersion or separation; dispersion; waste.
    [1913 Webster]
 
       Without loss or dissipation of the matter. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The famous dissipation of mankind.  --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. A dissolute course of life, in which health, money, etc.,
    are squandered in pursuit of pleasure; profuseness in
    vicious indulgence, as late hours, riotous living, etc.;
    dissoluteness.
    [1913 Webster]
 
       To reclaim the spendthrift from his dissipation and
       extravagance.             --P. Henry.
    [1913 Webster]
 
   3. A trifle which wastes time or distracts attention.
    [1913 Webster]
 
       Prevented from finishing them [the letters] a
       thousand avocations and dissipations. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Dissipation of energy}. Same as {Degradation of energy},
    under {Degradation}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissipation
   n 1: breaking up and scattering by dispersion; "the dissipation
      of the mist"
   2: dissolute indulgence in sensual pleasure [syn: {profligacy},
     {dissipation}, {dissolution}, {licentiousness}, {looseness}]
   3: useless or profitless activity; using or expending or
     consuming thoughtlessly or carelessly; "if the effort brings
     no compensating gain it is a waste"; "mindless dissipation of
     natural resources" [syn: {waste}, {wastefulness},
     {dissipation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top