Search result for

wasted

(47 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wasted-, *wasted*, wast, waste
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wasted[ADJ] ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์, See also: ที่ไม่มีประโยชน์, Syn. unfruitful, unsuccessful, useless, Ant. fruitful, successful, useful
wasted[ADJ] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา
wasted[ADJ] เหนื่อยอ่อน (คำสแลง)
wasted[ADJ] ที่ติดเหล้าหรือยาเสพย์ติด (คำสแลง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that you've betrayed my trust and wasted my time.คือลูกทรยศความไว้วางใจของพ่อ และทำให้พ่อเสียเวลา Chuck in Real Life (2008)
And got me wasted. Rumor has it thatแล้วก็เสียเวลาเปล่า มีข่าวลือมาว่า There Might be Blood (2008)
A bit of a wasted third question.ครบ 3 คำถาม Adverse Events (2008)
I am sorry you wasted a trip.ฉันเสียใจทริปนี้ของคุณไร้ประโยชน์ Birthmarks (2008)
Which you just wasted with that comment about my comments.นั่นคุณจะเสียเวลาเปล่า ถ้าความเห็นนั้นเป็นของฉัน Lucky Thirteen (2008)
Everything I've fought for - wasted.ทุกๆอย่างที่ผมต่อสู้ มันไร้ค่า Lancelot (2008)
Wow, your honey's wasted.แฟนนายดูไม่จืดเลย My Sassy Girl (2008)
Your fiancee's wasted again?คู่หมั้นนายดูไม่จืดอีกแล้ว My Sassy Girl (2008)
But she got wasted again.สุดท้ายเธอก็ดูไม่จืดอีกจนได้ My Sassy Girl (2008)
I just wasted my time on stupid thoughts.หนูได้แต่ปล่อยเวลาสูญเปล่าไปกับความคิดโง่ๆ เช่นอะไรล่ะ? My Sassy Girl (2008)
Wasted time.เวลาที่สูญไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm so fucking wasted I'm about to collapse.ฉันเสียใจจริง ๆ ที่มาปลุกเธอตอนนี้ The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wastedAll his efforts seemed to have been wasted.
wastedHe regrets having wasted his time.
wastedHe regrets his having wasted his money.
wastedHe wasted his time on gambling at the horse races.
wastedHe wasted that which he had received from his father.
wastedHe was wasted away by illness.
wastedI cannot but regret the time wasted in this discussion.
wastedI regretted having wasted a great deal of time.
wastedI regret that I wasted the money.
wastedIt is difficult to make up for wasted time.
wastedIt's a shame the way natural resources are wasted.
wastedI wasted away to a skeleton.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
เสียงาน[v. exp.] (sīa ngān) EN: be wasted effort   

CMU English Pronouncing Dictionary
WASTED    W EY1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wasted    (v) (w ei1 s t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
緩手[かんしゅ, kanshu] (n) ineffective or wasted move (in Go or Shoji) [Add to Longdo]
空しく費やされた時[むなしくついやされたとき, munashikutsuiyasaretatoki] (n) wasted time; time passed in vain [Add to Longdo]
空発[くうはつ, kuuhatsu] (n,vs) explosion without effect; wasted bullets [Add to Longdo]
死に金[しにがね, shinigane] (n) wasted money; unused money [Add to Longdo]
捨て金[すてがね, sutegane] (n) wasted money [Add to Longdo]
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) [Add to Longdo]
徒労[とろう, torou] (n) fruitless effort; wasted effort; abortive scheme; (P) [Add to Longdo]
徒労に終わる[とろうにおわる, torouniowaru] (exp,v5r) to end in vain; to be wasted effort [Add to Longdo]
費える;弊える;潰える[ついえる, tsuieru] (v1,vi) (1) to use up (one's savings); (2) to be wasted (time, effort, etc); (3) (esp. 潰える) to fall apart; to become useless; (4) (arch) (esp. 潰える) to be wiped out (in battle); (5) (arch) (esp. 潰える) to fall apart (one's body or health) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
付诸东流[fù zhū dōng liú, ㄈㄨˋ ㄓㄨ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ, / ] wasted effort [Add to Longdo]
蹉跎[cuō tuó, ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, ] wasted time; to take a wrong step in life [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] wasted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waste \Waste\, v. t. [imp. & p. p. {Wasted}; p. pr. & vb. n.
   {Wasting}.] [OE. wasten, OF. waster, guaster, gaster, F.
   g[^a]ter to spoil, L. vastare to devastate, to lay waste, fr.
   vastus waste, desert, uncultivated, ravaged, vast, but
   influenced by a kindred German word; cf. OHG. wuosten, G.
   w["u]sten, AS. w[=e]stan. See {Waste}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To bring to ruin; to devastate; to desolate; to destroy.
    [1913 Webster]
 
       Thou barren ground, whom winter's wrath hath wasted,
       Art made a mirror to behold my plight. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The Tiber
       Insults our walls, and wastes our fruitful grounds.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear away by degrees; to impair gradually; to diminish
    by constant loss; to use up; to consume; to spend; to wear
    out.
    [1913 Webster]
 
       Until your carcasses be wasted in the wilderness.
                          --Num. xiv.
                          33.
    [1913 Webster]
 
       O, were I able
       To waste it all myself, and leave ye none! --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Here condemned
       To waste eternal days in woe and pain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Wasted by such a course of life, the infirmities of
       age daily grew on him.        --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. To spend unnecessarily or carelessly; to employ
    prodigally; to expend without valuable result; to apply to
    useless purposes; to lavish vainly; to squander; to cause
    to be lost; to destroy by scattering or injury.
    [1913 Webster]
 
       The younger son gathered all together, and . . .
       wasted his substance with riotous living. --Luke xv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Full many a flower is born to blush unseen,
       And waste its sweetness on the desert air. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To damage, impair, or injure, as an estate,
    voluntarily, or by suffering the buildings, fences, etc.,
    to go to decay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To squander; dissipate; lavish; desolate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wasted
   adj 1: serving no useful purpose; having no excuse for being;
       "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"; "a
       pointless remark"; "a life essentially purposeless";
       "senseless violence" [syn: {otiose}, {pointless},
       {purposeless}, {senseless}, {superfluous}, {wasted}]
   2: not used to good advantage; "squandered money cannot be
     replaced"; "a wasted effort" [syn: {squandered}, {wasted}]
   3: (of an organ or body part) diminished in size or strength as
     a result of disease or injury or lack of use; "partial
     paralysis resulted in an atrophied left arm" [syn:
     {atrophied}, {wasted}, {diminished}] [ant: {enlarged},
     {hypertrophied}]
   4: very thin especially from disease or hunger or cold;
     "emaciated bony hands"; "a nightmare population of gaunt men
     and skeletal boys"; "eyes were haggard and cavernous"; "small
     pinched faces"; "kept life in his wasted frame only by grim
     concentration" [syn: {bony}, {cadaverous}, {emaciated},
     {gaunt}, {haggard}, {pinched}, {skeletal}, {wasted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top