Search result for

มูลฝอย

(19 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มูลฝอย-, *มูลฝอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลฝอย[N] waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มูลฝอยน. เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว, หยากเยื่อ, กุมฝอย หรือ คุมฝอย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infections wasteมูลฝอยติดเชื้อ
ขยะมูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัยที่ดำเนินการทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีเชื้อโรค ได้แก่ ซากหรือชิ้นส่วนของคนหรือสัตว์ที่มาจากการผ่าตัด ชันสูตรศพ การใช้สัตว์ทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับโรคติดต่อ วัสดุของมีคม หรือวัสดุที่ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ การวิจัยในห้องปฏิบัติการซึ่งสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือดหรือสารน้ำจากร่างกายหรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต และขยะมูลฝอยอื่นๆทุกประเภทที่มาจากห้องติดเชื้อร้ายแรง ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายสูง [สิ่งแวดล้อม]
Garbage มูลฝอย
มูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Waste มูลฝอย
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น [สิ่งแวดล้อม]
Infectious Waste มูลฝอยติดเชื้อ
สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งมีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ ได้แก่ เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ และสิ่งขับถ่ายหรือของเหลว จากร่างกายผู้ป่วย เลือดและผลิตภัณฑ์เลือด รวมทังสิ่งของหรือเครื่องใช้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ตลอดจนซากสัตว์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง ซึ่งถูกทิ้งออกจากสถานพยาบาล สถานประกอบการหรือสถานที่อื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait a moment.ไม่ใช่ขยะมูลฝอย Gomorrah (2008)
And you?ไม่ใช่ขยะมูลฝอยGomorrah (2008)
And was in charge of the policemen's yearly raffle.และรับผิดชอบในการจัดการ ขยะมูลฝอยประจำปี ให้กับทางตำรวจ Miss Mystic Falls (2010)
You'd degrade the law you serve, just to protect some woman who cast you aside like offal?คุณทำลายกฎหมายที่คุณเป็นผู้รับใช้ แค่ปกป้องผู้หญิงบางคนที่โยนคุณทิ้งถังขยะมูลฝอยใช่ไหม Episode #1.1 (2010)
You know, garbage and stuff.ก็แบบว่า ขยะมูลฝอย Asian Population Studies (2011)
I was selling garbage to garbage men and making cash hand over fist.ฉันขายขยะมูลฝอยกับผู้ชาย และทำให้มือเงินสดกว่ากำปั้น The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings   FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garbage(การ์'บิจฺ) n. ขยะ,มูลฝอย,เศษสิ่งของ,สิ่งที่ไร้ค่า,ของเลว,การพูดปด,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. refuge,rubbish
offal(ออ'เฟิล,ออฟ'เฟิล) n. เนื้อเน่า,ซากสัตว์,ขยะ,มูลฝอย,ของทิ้ง,เศษเล็กเศษน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
garbage(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย
raffle(n) ขยะมูลฝอย,ของเสีย,กาก
refuse(n) กาก,ขยะมูลฝอย,เดน,เศษ,ของเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top