Search result for

บริโภค

(48 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริโภค-, *บริโภค*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริโภค(บอริโพก) ก. กิน (ใช้เฉพาะอาการที่ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ) เช่น บริโภคอาหาร, เสพ เช่น บริโภคกาม
บริโภคใช้สิ้นเปลือง, ใช้สอย, เช่น บริโภคสมบัติ, คู่กับ อุปโภค.
บริโภคเจดีย์(บอริโพกคะ-) น. เจดีย์ที่บรรจุเครื่องบริขารของพระพุทธเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumer educationบริโภคศึกษา [TU Subject Heading]
Consumption (Economics)บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Eating Habitsบริโภคนิสัย,นิสัยบริโภค [การแพทย์]
Ingestบริโภค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The people's daily supply.- มาจากที่ชาวเมืองของเราใช้บริโภคอยู่ทุกวัน The Mark of Nimueh (2008)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)
Most consumer goods travel thousands of kilometers from the country of production to the country of consumption.สินค้าบริโภคส่วนใหญ่ ท่องเที่ยวไปหลายพันกิโลเมตร จากประเทศผู้ผลิต สู่ประเทศผู้บริโภค Home (2009)
Headed for the world's major hubs of consumption, such as Dubai.เมืองที่เป็นผู้นำแห่งการบริโภคระดับโลก ได้แก่ ดูไบ Home (2009)
Even though these hothouses are now irrigated drop by drop, water consumption continues to increase along with exports.แม้แต่บ้านที่ร้อนก็ใช้ ระบบน้ำหยดเพื่อทำให้เย็นลงได้ การบริโภคน้ำยังคงเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งออก Home (2009)
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว Home (2009)
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... 2 billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh.น้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำสินธุ,แม่น้ำคงคา แม่น้ำโขง,แม่น้ำแยงซีเกียง กว่า2,000ล้านคนพึ่งพาแม่น้ำ สำหรับบริโภค Home (2009)
20% of the world's population consumes 80% of its resources The cost of our actions is high.20% ของประชากรโลก บริโภค 80% ของทรัพยากรทั้งหมด โลกใช้จ่ายไปกับ การพัฒนาอาวุธทางทหาร มากกว่าการช่วยเหลือ ประเทศกำลังพัฒนาถึง 12 เท่า Home (2009)
For consumers and producers, justice is an opportunity to be seized.สำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิต ความยุติธรรมคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้ Home (2009)
Let's be responsible consumers.มาเป็นผู้บริโภคที่รับผิดชอบกันเถอะ Home (2009)
I know, that 80% of the energy we consume comes from fossil energy sources.ฉันรู้ว่า 80% ของพลังงานที่เราบริโภค มาจากพลังงานฟอสซิล ทุกสัปดาห์ Home (2009)
In one hour, the sun gives the Earth the same amount of energy as that consumed by all humanity in one year.ใน 1 ชม, ดวงอาทิตย์ให้พลังงาน แก่โลกในปริมาณเท่าเดิม เพื่อให้มนุษยชาติบริโภคในหนึ่งปี Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume   FR: consommer ; manger ; prendre
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: consume ; use ; waste   FR: consommer ; utiliser

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., S. livestock
table salt(n ) เกลือบริโภค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consume[VT] บริโภค, Syn. devour, down, go through
skimp[VI] ใช้น้อยเกินไป, See also: บริโภคน้อยเกินไป, Syn. scamp, slight, pinch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumable(คันซูม'มะเบิล) adj.,n. ซึ่งบริโภคได้ กินได้,สินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
consumptive(คันซัมพฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการบริโภค,มีลักษณะทำลาย,มีลักษณะเผาผลาญ,เป็นหรือมีลักษณะของวัณโรค., See also: consumptiveness n. ดูconsumptive, Syn. consuming
cpi1. abbr. Consumer Price Index ดัชนีราคาบริโภคภัณฑ์ 2. (ซีพีไอ) ย่อมาจาก characters per inch เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก (tape) ว่าจุได้กี่ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้วมีความหมายคล้ายกับ BPI
food(ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ., See also: foodless adj. foodlessness n., Syn. fare,nutriment,support
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food

English-Thai: Nontri Dictionary
consume(vt) บริโภค,อุปโภค,กิน,ผลาญ,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
consumer(n) ผู้บริโภค
consumption(n) การบริโภค,วัณโรคปอด
consumptive(adj) เกี่ยวกับการบริโภค,เป็นวัณโรคปอด
customer(n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ
food(n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบริโภค,ของกิน
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
grocery(n) ร้านขายของชำ,ของชำ,ของอุปโภคบริโภค

German-Thai: Longdo Dictionary
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
aufbrauchen(vt) |brauchte auf, hat aufgebraucht| บริโภคจนหมด, ใช้ให้หมด เช่น Säfte sollen innerhalb von 3-4 Tagen aufgebraucht werden. น้ำผลไม้ควรถูกบริโภคให้หมดภายในสามถึงสี่วัน, See also: Related: aufessen, austrinken
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004

French-Thai: Longdo Dictionary
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top