Search result for

cheap

(77 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheap-, *cheap*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cheapskate (adj ) ขี้เหนียว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheap    [ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. chinchy, chintzy, miserly, stingy
cheap    [ADJ] คุณภาพต่ำ, Syn. inferior, poorly made, shoddy
cheap    [ADJ] ถูก, See also: ราคาประหยัด, ราคาย่อมเยา, ราคาต่ำ, ราคาถูก, Syn. inexpensive, low-priced, Ant. costly, dear, expensive, high-priced
cheapen    [VT] ทำให้ราคาถูกขึ้น
cheapen    [VT] ราคาถูกขึ้น
cheapness    [N] ราคาถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheap"That's cheaper than a new hat," Susan answers.
cheapIt is cheaper to order by the dozen.
cheapIs it cheaper to call after 9:00?
cheapDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
cheapSofas like that don't come cheap.
cheapIt's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.
cheapI wish I could buy that house cheap.
cheapThat's cheap store.
cheapWould you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.
cheapMotorcycles are very cheap.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
dirt-cheapn. (เดิร์ท'ชีพ') adj. ถูกมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลหลัง [ADJ] low-priced, See also: cheap, low cost, reduced, cut-price, Example: ที่บ้านของเขามีแต่ภาพเขียนเลหลังประดับไว้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ซื้อมาหรือได้มาจากวิธีประมูลขาย
ถูกๆ    [ADJ] cheap, See also: inexpensive, low-price, low-cost, Syn. ถูกมาก, Example: ของถูกๆ และดีๆ แบบนี้ นานๆ จะมีนะ, Thai definition: ราคาต่ำ
ความถูก    [N] cheapness, See also: inexpensiveness, low-cost, low-price, Syn. ราคาถูก, Ant. ความแพง, ราคาแพง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องบัดเจ็ท [n. exp.] (hǿng batjet) EN: budget room ; cheap room   
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated   FR: avoir honte
ราคาถูก[n. exp.] (rākhā thūk) EN: low price ; cheapness   FR: prix bon marché [m]
ราคาถูก[adj.] (rākhā thūk) EN: low-priced ; cheap ; economical   FR: à bas prix ; bon marché
ถูก[adj.] (thūk) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price   FR: bon marché
ถูกจริง ๆ[X] (thūk jing jing) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.)   FR: très bon marché
ถูกกว่า[adj.] (thūk kwā) EN: cheaper   FR: meilleur marché
ถูกเงิน[adj.] (thūk ngoen) EN: cheap ; low-priced ; inexpensive   FR: bon marché

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEAP    CH IY1 P
CHEAPO    CH IY1 P OW2
CHEAPEN    CH IY1 P AH0 N
CHEAPLY    CH IY1 P L IY0
CHEAPER    CH IY1 P ER0
CHEAPEST    CH IY1 P AH0 S T
CHEAPNESS    CH IY1 P N AH0 S
CHEAPENED    CH IY1 P AH0 N D
CHEAPENING    CH IY1 P AH0 N IH0 NG
CHEAPSKATE    CH IY1 P S K EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheap    (j) (ch ii1 p)
cheapen    (v) (ch ii1 p @ n)
cheaper    (j) (ch ii1 p @ r)
cheaply    (a) (ch ii1 p l ii)
cheapens    (v) (ch ii1 p @ n z)
cheapest    (j) (ch ii1 p i s t)
cheapened    (v) (ch ii1 p @ n d)
cheapjack    (j) (ch ii1 p jh a k)
cheapness    (n) (ch ii1 p n @ s)
cheapening    (v) (ch ii1 p @ n i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安い[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]
Trivialliteratur {f}cheap literature [Add to Longdo]
Kolportage {f}; Sensationsmeldung {f}cheap sensationalism [Add to Longdo]
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly [Add to Longdo]
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum [Add to Longdo]
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
チープ[, chi-pu] (adj-na) cheap [Add to Longdo]
チープガバメント[, chi-pugabamento] (n) cheap government [Add to Longdo]
チープシック[, chi-pushikku] (n) cheap chic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低廉[dī lián, ㄉㄧ ㄌㄧㄢˊ, ] cheap; inexpensive; low [Add to Longdo]
平价[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheap; cut-price; par value [Add to Longdo]
廉价[lián jià, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheaply-priced [Add to Longdo]
铁公鸡[tiě gōng jī, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cheapskate; stingy person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\ (ch[=e]p), n. [AS. ce['a]p bargain, sale, price;
   akin to D. koop purchase, G. kauf, Icel. kaup bargain. Cf.
   {Cheapen}, {Chapman}, {Chaffer}, {Cope}, v. i.]
   A bargain; a purchase; cheapness. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The sack that thou hast drunk me would have bought me
      lights as good cheap at the dearest chandler's in
      Europe.                 --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, a. [Abbrev. fr. "good cheap": a good purchase or
   bargain; cf. F. bon march['e], [`a] bon march['e]. See
   {Cheap}, n., {Cheapen}.]
   1. Having a low price in market; of small cost or price, as
    compared with the usual price or the real value.
    [1913 Webster]
 
       Where there are a great sellers to a few buyers,
       there the thing to be sold will be cheap. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Of comparatively small value; common; mean.
    [1913 Webster]
 
       You grow cheap in every subject's eye. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Dog cheap}, very cheap, -- a phrase formed probably by the
    catachrestical transposition of good cheap. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, adv.
   Cheaply. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, v. i.
   To buy; to bargain. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheap
   adj 1: relatively low in price or charging low prices; "it would
       have been cheap at twice the price"; "inexpensive family
       restaurants" [syn: {cheap}, {inexpensive}] [ant:
       {expensive}]
   2: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish
     colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a
     meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments" [syn:
     {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish}, {gaudy},
     {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky}, {tatty},
     {tawdry}, {trashy}]
   3: of very poor quality; flimsy [syn: {bum}, {cheap}, {cheesy},
     {chintzy}, {crummy}, {punk}, {sleazy}, {tinny}]
   4: embarrassingly stingy [syn: {cheap}, {chinchy}, {chintzy}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top