ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheap

CH IY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheap-, *cheap*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheap(adj) ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. chinchy, chintzy, miserly, stingy
cheap(adj) คุณภาพต่ำ, Syn. inferior, poorly made, shoddy
cheap(adj) ถูก, See also: ราคาประหยัด, ราคาย่อมเยา, ราคาต่ำ, ราคาถูก, Syn. inexpensive, low-priced, Ant. costly, dear, expensive, high-priced
cheapen(vt) ทำให้ราคาถูกขึ้น
cheapen(vt) ราคาถูกขึ้น
cheapness(n) ราคาถูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheap(ชีพ) adj., adv. ถูก, ขั้นต่ำ, หยาบคาย, ไร้ศีลธรรม, ขวยใจ, ขี้เหนียว, ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
cheapen(ชี'เพิน) { cheapened, cheapening, cheapens } vt. ทำให้ถูก, ดูถูก, ลดคุณภาพ, ทำให้มีค่าน้อยลง, ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง, ราคาตก, Syn. depreciate
dirt-cheapn. (เดิร์ท'ชีพ') adj. ถูกมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
cheap(adj) ถูก, ไม่แพง, ย่อมเยา, มีค่าน้อย, ด้อย, เลว
cheapen(vt) ทำให้ถูก, ลดราคา, ทำให้หมดราคา, ทำให้ด้อยค่า, ทำให้เสื่อมลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cheapskate(adj) ขี้เหนียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were some cheap hustler Johnny was running in.ฉันคิดว่าคุณเป็นนักธุรกิจบางอย่างราคาถูกจอห์นนี่ได้รับการทำงานใน The Godfather (1972)
Gonna stay alive and ante up, gonna play it cheap and be on welfare the whole winter.อยากมีชีวิตปกติสุขก็ต้องยอมจ่าย... ถ้าขี้เหนียวก็ได้ขอรัฐบาลกิน ทั้งหน้าหนาวเเน่ Jaws (1975)
A cheap idea that only low class humans would think of.ไอเดียโง่ๆ เท่าที่มนุษย์จะคิดได้ Vampire Hunter D (1985)
Suck my fat one, you cheap dime-store hood.มาดูดหำฉันสิ ไอ้เด็กอัธพาลร้านโชว์ห่วย Stand by Me (1986)
That cheap cigarette hijacker.ไอโจรกระจอกห้าร้อย Goodfellas (1990)
Oh, it's just so cheap and tawdry.มันช่างดูราคาถูก แต่ก็ฉูดฉาด Mannequin: On the Move (1991)
And this color of hers, it's from that cheap black dye she's been using at home.แล้วที่ผมเธอสีแบบนี้ ก็เพราะใช้แต่ยาย้อมผมถูกๆที่บ้าน The Joy Luck Club (1993)
But I will not have her buy you for such a cheap price.แต่แม่จะไม่ยอมให้เธอมาซื้อ ตัวลูกไปในราคาถูกๆหรอก The Joy Luck Club (1993)
Okay, I know it was a cheap shot, but I feel so much better now.โอเค พอคุยเจ๊าะแจ๊ะเสร็จ ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย The One with the Sonogram at the End (1994)
There's cops all over me, man, like a cheap suit.ตำรวจตอมผมยังกะแมลงวัน Heat (1995)
Either I'm an artist... or I'm just some cheap drag queen trying to get laughs.หรือฉันแค่บางลากราชินีถูกพยายามที่จะได้หัวเราะ The Birdcage (1996)
We'll drink cheap beer... we'll ride on the roller coaster till we throw up.โลดแล่นไปบนรถไฟเหาะ จนอ้วกออกมา Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheapA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
cheapAny watch will do so long as it is cheap.
cheapBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
cheapBut there are always some cheap standing tickets for the finals which you can buy on the day.
cheapBuy cheap and waste your money.
cheapCheap imports will glut the market.
cheapCheap sake makes you sick.
cheapDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
cheapDon't hold your rival cheap.
cheapDo you happen to know of a cheap hotel near here?
cheapDo you have a cheaper room?
cheapDo you have a cheap flight ticket on a domestic line?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลหลัง(adj) low-priced, See also: cheap, low cost, reduced, cut-price, Example: ที่บ้านของเขามีแต่ภาพเขียนเลหลังประดับไว้ทั้งนั้น, Thai Definition: ที่ซื้อมาหรือได้มาจากวิธีประมูลขาย
ถูกๆ(adj) cheap, See also: inexpensive, low-price, low-cost, Syn. ถูกมาก, Example: ของถูกๆ และดีๆ แบบนี้ นานๆ จะมีนะ, Thai Definition: ราคาต่ำ
ความถูก(n) cheapness, See also: inexpensiveness, low-cost, low-price, Syn. ราคาถูก, Ant. ความแพง, ราคาแพง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องบัดเจ็ท[hǿng batjet] (n, exp) EN: budget room ; cheap room
น้อยหน้า[nøinā] (v) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated  FR: avoir honte
ราคาถูก[rākhā thūk] (n, exp) EN: low price ; cheapness  FR: prix bon marché [ m ]
ราคาถูก[rākhā thūk] (adj) EN: low-priced ; cheap ; economical  FR: à bas prix ; bon marché
ถูก[thūk] (adj) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price  FR: bon marché
ถูกจริง ๆ[thūk jing jing] (x) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.)  FR: très bon marché
ถูกกว่า[thūk kwā] (adj) EN: cheaper  FR: meilleur marché
ถูกเงิน[thūk ngoen] (adj) EN: cheap ; low-priced ; inexpensive  FR: bon marché

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHEAP CH IY1 P
CHEAPO CH IY1 P OW2
CHEAPLY CH IY1 P L IY0
CHEAPER CH IY1 P ER0
CHEAPEN CH IY1 P AH0 N
CHEAPENS CH IY1 P AH0 N Z
CHEAPEST CH IY1 P AH0 S T
CHEAPENED CH IY1 P AH0 N D
CHEAPNESS CH IY1 P N AH0 S
CHEAPENING CH IY1 P AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheap (j) tʃˈiːp (ch ii1 p)
cheapen (v) tʃˈiːpən (ch ii1 p @ n)
cheaper (j) tʃˈiːpər (ch ii1 p @ r)
cheaply (a) tʃˈiːpliː (ch ii1 p l ii)
cheapens (v) tʃˈiːpənz (ch ii1 p @ n z)
cheapest (j) tʃˈiːpɪst (ch ii1 p i s t)
cheapened (v) tʃˈiːpənd (ch ii1 p @ n d)
cheapjack (j) tʃˈiːpʤæk (ch ii1 p jh a k)
cheapness (n) tʃˈiːpnəs (ch ii1 p n @ s)
cheapening (v) tʃˈiːpənɪŋ (ch ii1 p @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
廉价[lián jià, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheaply-priced, #9,339 [Add to Longdo]
平价[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheap; cut-price; par value, #16,123 [Add to Longdo]
铁公鸡[tiě gōng jī, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cheapskate; stingy person, #70,145 [Add to Longdo]
低廉[dī lián, ㄉㄧ ㄌㄧㄢˊ, ] cheap; inexpensive; low [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
安い[やすい, yasui] TH: ถูก  EN: cheap

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolportage { f }; Sensationsmeldung { f }cheap sensationalism [Add to Longdo]
Tingeltangel { n }cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]
Trivialliteratur { f }cheap literature [Add to Longdo]
billig; preiswert { adj } | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n, adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
せこい[sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
ちゃち[chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
どけち[dokechi] (n, adj-na) (uk) cheapskate; very miserly [Add to Longdo]
どや[doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum [Add to Longdo]
べんべら[benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
チープ[chi-pu] (adj-na) cheap [Add to Longdo]
チープガバメント[chi-pugabamento] (n) cheap government [Add to Longdo]
チープシック[chi-pushikku] (n) cheap chic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\ (ch[=e]p), n. [AS. ce['a]p bargain, sale, price;
   akin to D. koop purchase, G. kauf, Icel. kaup bargain. Cf.
   {Cheapen}, {Chapman}, {Chaffer}, {Cope}, v. i.]
   A bargain; a purchase; cheapness. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The sack that thou hast drunk me would have bought me
      lights as good cheap at the dearest chandler's in
      Europe.                 --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, a. [Abbrev. fr. "good cheap": a good purchase or
   bargain; cf. F. bon march['e], [`a] bon march['e]. See
   {Cheap}, n., {Cheapen}.]
   1. Having a low price in market; of small cost or price, as
    compared with the usual price or the real value.
    [1913 Webster]
 
       Where there are a great sellers to a few buyers,
       there the thing to be sold will be cheap. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Of comparatively small value; common; mean.
    [1913 Webster]
 
       You grow cheap in every subject's eye. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Dog cheap}, very cheap, -- a phrase formed probably by the
    catachrestical transposition of good cheap. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, adv.
   Cheaply. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, v. i.
   To buy; to bargain. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheap
   adj 1: relatively low in price or charging low prices; "it would
       have been cheap at twice the price"; "inexpensive family
       restaurants" [syn: {cheap}, {inexpensive}] [ant:
       {expensive}]
   2: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish
     colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a
     meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments" [syn:
     {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish}, {gaudy},
     {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky}, {tatty},
     {tawdry}, {trashy}]
   3: of very poor quality; flimsy [syn: {bum}, {cheap}, {cheesy},
     {chintzy}, {crummy}, {punk}, {sleazy}, {tinny}]
   4: embarrassingly stingy [syn: {cheap}, {chinchy}, {chintzy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top