ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persecute

P ER1 S AH0 K Y UW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persecute-, *persecute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persecute(vt) ก่อกวน (ทางเชื้อชาติ, ศาสนา, การเมือง, พวกรักร่วมเพศ), See also: กลั่นแกล้ง, ก่อกวน, ตามรังควาน, Syn. spite, victimize
persecute(vt) จับมาลงโทษ, Syn. oppress, torment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร, ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
persecute(vt) ข่มเหง, รบกวน, แกล้ง, รังแก, ประหัตประหาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She seemed to have something about her which urged religious people to persecute her.ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาง ที่ทำให้พวกเคร่งศาสนาตามล่าประหัตประหารนาง. Suspiria (1977)
I hope you won't persecute Boeun's school life over a marriage document.ผมหวังว่าคุณจะไม่รบกวนชีวิตของเธอ เพียงเพราะว่าเรื่องการแต่งงาน My Little Bride (2004)
Am I prepared for people to badmouth me and persecute me because of his name?พร้อมที่จะให้คนพูดไม่ดีกับผมหรือเปล่า และตามรบกวนเพราะชื่อของท่าน Faith Like Potatoes (2006)
It is Uther that persecutes you and your kind, Merlin.ทั้งที่อูเธอร์โหดร้ายต่อเจ้า และคนแบบเจ้า เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
The police, they're not out to persecute you?คุณคิดว่าตำรวจพยายามกลั่นแกล้งคุณหรอครับ Changeling (2008)
Filled with people who persecute our kind.เต็มไปด้วยผู้คนที่จ้อง ประหัตประหารเผ่าพันธุ์ ของพวกเรา Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Chased around the globe by anonymous corporations and police forces the way the projections persecute the dreamer?ไล่ล่าทั่วโลก ... ... โดย บริษัท ระบุชื่อและกองกำลังตำรวจ ... ... วิธีประมาณการกลั่นแกล้งฝัน? Inception (2010)
How can I religiously persecute you?ศาสนาจะกดขี่เธอได้ยังไง? Studies in Modern Movement (2011)
Wasting your time on this fruitless effort to persecute me?กับการปรักปรำผมที่ไม่มีโอกาสสำเร็จ Little Red Corvette (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persecutePersecute people for their religion.
persecuteSome early religion's leaders were persecuted by their enemies.
persecuteThe Romans persecuted Christians.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประหัตประหาร(v) persecute, See also: kill, destroy, execute, murder, slay, Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, ประหาร, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ, Example: ผมทนดูเขาถูกประหัตประหารไม่ไหว
กลั่นแกล้ง(v) defame, See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel, Syn. แกล้ง, Example: เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงการตรวจค้นครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครเป็นการเข้าตรวจค้นตามหน้าที่, Thai Definition: หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่างๆ, แกล้งใส่ความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: oppress ; persecute ; tyrannize  FR: opprimer ; tyranniser
ข่มเหง[khomhēng] (v) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse  FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[khomhēngkhanēngrāi] (v) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กดขี่[kotkhī] (v) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress  FR: persécuter ; tyranniser
กุมเหง[kumhēng] (v) EN: bully ; harass ; persecute  FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
รังแก[rangkaē] (v, exp) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute   FR: rudoyer ; malmener
ตอแย[tøyaē] (v) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease  FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERSECUTE P ER1 S AH0 K Y UW2 T
PERSECUTED P ER1 S AH0 K Y UW2 T AH0 D
PERSECUTES P ER1 S AH0 K Y UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persecute (v) pˈɜːʳsɪkjuːt (p @@1 s i k y uu t)
persecuted (v) pˈɜːʳsɪkjuːtɪd (p @@1 s i k y uu t i d)
persecutes (v) pˈɜːʳsɪkjuːts (p @@1 s i k y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫害[pò hài, ㄆㄛˋ ㄏㄞˋ,  ] persecute #14,437 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1, vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P) [Add to Longdo]
虐げる[しいたげる, shiitageru] (v1, vt) to oppress; to persecute; to tyrannize; (P) [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1, vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
責め苛む;責めさいなむ;攻め苛む(iK)[せめさいなむ, semesainamu] (v5m, vt) to torture; to persecute; to excruciate [Add to Longdo]
嬲る[なぶる, naburu] (v5r, vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persecute \Per"se*cute\, v. t. [imp. & p. p. {Persecuted}; p.
   pr. & vb. n. {Persecuting}.] [F. pers['e]cueter, L. persequi,
   persecutus, to pursue, prosecute; per + sequi to follow,
   pursue. See {Per-}, and {Second}.]
   1. To pursue in a manner to injure, grieve, or afflict; to
    beset with cruelty or malignity; to harass; especially, to
    afflict, harass, punish, or put to death, for adherence to
    a particular religious creed or mode of worship.
    [1913 Webster]
 
       Do good to them that hate you, and pray for them
       which despitefully use you, and persecute you.
                          --Matt. v. 44.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass with importunity; to pursue with persistent
    solicitations; to annoy. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To oppress; harass; distress; worry; annoy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persecute
   v 1: cause to suffer; "Jews were persecuted in the former Soviet
      Union" [syn: {persecute}, {oppress}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top