Search result for

tackier

(56 entries)
(0.2754 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tackier-, *tackier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tackier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tackier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not attacked by a creep at 5 years old and all right.Man wird nicht mit 5 von einem Irren attackiert und bleibt ok. Fame (1980)
He's got Dauthuille hurt!Er attackiert Dauthuille! Raging Bull (1980)
Then we can use him to do our work.Wenn wir ihm ein Steuergerät einpflanzen, dann würde er ganz alleine für uns die Erdlinge attackieren! Super Monster (1980)
You didn't read about the Minister's speech to the Architectural Association last night, attacking skyscraper office blocks?Sie haben also nichts über die gestrige Rede des Ministers vor der "Rettet die Stadt" -Initiative gelesen? Er attackierte Bürohochbauten, das brachte ihm eine ganz positive Presse. The Quality of Life (1981)
But most museum guards hesitate to report... an army of little green monsters marching at them.Aber Museumswächter berichten nicht gern von attackierenden Monstern. Thou Shalt Not Steele (1982)
Your country should mind its own business.- In Ihren Wahlreden haben Sie mein Land aufs Schwerste attackiert. Antonieta (1982)
17 years ago, I was attacked And nothing's ever gonna change that factVor 17 Jahren wurde ich attackiert und nichts wird das jemals ändern. The Beast Within (1982)
And he attacked me with it!Und er attackierte mich damit! Friday the 13th Part III (1982)
A lesser man might have balked at tackling a nun, but not you.Manch anderer hätte Bedenken gehabt, eine Nonne zu attackieren, aber du nicht. Saved by the Bells (1983)
IMMIGRATION AND NATURALISATION GUARDS WITH PIPES, STICKS AND ROCKS.ATTACKIERTEN DIE WÄCHTER MIT ROHREN, STÖCKEN UND STEINEN Scarface (1983)
The guards are summoned amidst chaos, as His Holiness Pope Pius XI tries to swat the intruder with a sacred decree.Die Wachen werden gerufen, während Seine Heiligkeit den Eindringling mit einem heiligen Dekret attackiert. Zelig (1983)
He had struck Dr Mayerson and several board members with a rake.Er hatte Dr. Mayerson und einige andere mit einem Rechen attackiert! Zelig (1983)
In the last 24 hours... an anonymous killer has come after each of you.In den letzten 24 Stunden wurde jeder von Ihnen von einem anonymen Killer attackiert! Cast in Steele (1984)
The media's already giving me lots of heat about the safety here.Die Presse attackiert mich schon. Second Base Steele (1984)
But the Russians wouldn't stop. They'd go after Falconwing time and again.Aber die Russen würden nicht aufhören und Falconwing wieder attackieren. The Three Faces of Emily (1984)
She's been taking potshots for years.Sie wird seit Jahren attackiert. Warum sollte sie jetzt das Ziel sein? Waiting for Godorsky (1984)
That's what happened when Tommy violently attacked the killer.Das passierte, als Tommy den Killer wie ein Irrer attackierte. Friday the 13th: The Final Chapter (1984)
They also attack the sick and dying.Sie attackieren auch die Kranken und Sterbenden. 1984 (1984)
We're approaching the last bend. Macha Duméril under attack by number 17, Naramba.Wir nähern uns der letzten Kurve, und Macha Duméril wird von der 17, Naramba, attackiert. My New Partner (1984)
Actually, I was just gonna hang out here and be tacky.Nein, ich wollte Sie attackieren. Tightrope (1984)
A subway train is stalled between and Kurt-schumacher stations.Eine unbekannte Anzahl von Tieren hat eine U-Bahn attackiert. Wild beasts - Belve feroci (1984)
Like a fiend from a horror movie, he attacked her, carried her off, and only by the grace of God did he fail in his attempt to murder her.Wie eine Bestie aus einem Horrorfilm attackierte und entführte er sie, und nur durch Gottes Gnade schlug sein Versuch fehl, sie zu töten. The Monster: Part 2 (1985)
And with that same rage, he turned upon that poor blind girl.Mit derselben Wut attackierte er die arme blinde Frau. The Monster: Part 2 (1985)
Yes, an ID on the driver of the car that attacked you.- Ja, die Identität des Fahrers, der dich attackiert hat. Knight Racer (1985)
It was two hours ago that the guard was attacked.Vor zwei Stunden wurde die Wache attackiert. Lifeforce (1985)
They're gonna move on somebody.Sie werden jemanden attackieren. To Live and Die in L.A. (1985)
We want it to look as though I broke free and attacked you.Wir tun so, als wär ich freigekommen und hätte Sie attackiert. Water (1985)
Word on the street is a gang called the Regular Fellas.Wie nett. Die halten wir den Bürgern vor die Nase, wenn man attackiert. The Good Collar (1986)
Challenging the old ideas, questioning the whole basis of government thinking for 30 years.Das Attackieren der alten Ansichten, das Anzweifeln der Basis der britischen Regierungspolitik von 30 Jahren. The Ministerial Broadcast (1986)
Oh.Attackieren Sie die Opposition nicht. The Ministerial Broadcast (1986)
And I'll see where he was attacked and how he survived?Kann ich sehen, wo er attackiert wurde und wie er überlebte? Crocodile Dundee (1986)
Attack them either from the side, the top or the back.Attackiert ihn möglichst von der Seite, von oben, oder von hinten. Iron Eagle (1986)
When a dictatorship seriously violates human rights... and attacks the common good of the nation...Wenn eine Diktatur die Menschenrechte verletzt und das gemeine Gut der Nation attackiert... Salvador (1986)
You can't punch customers out like that.Du kannst Kunden nicht einfach so attackieren. A Night to Remember (1987)
- You mean, she's attacked him for two weeks. First of all, if I recall correctly... you still have Bobby.- Du meinst wohl attackiert. Can't Buy Me Love (1987)
Listen up. We divert 'em on each flank, and you shitbomb the front door.Wir attackieren die Seiten und du bewirfst die Tür. Can't Buy Me Love (1987)
Oh, God, now they're attacking your father.Jetzt attackieren sie deinen Vater. Whose Trash Is It Anyway? (1988)
You have just assaulted the one man who can keep you out of jail and make you rich.Du hast gerade den einzigen Mann attackiert, der dich vor dem Gefängnis bewahren und dich reich machen kann. A Fish Called Wanda (1988)
You have just assaulted the one man who can keep you out of jail and make you rich.Du hast gerade den einzigen Mann attackiert, der dich vor dem Gefängnis bewahren und dich reich machen kann. A Fish Called Wanda (1988)
I don't believe a soul has sat in that chair since the day his heart attacked him.Ich glaube nicht, dass jemand in diesem Stuhl gesessen hat seit dem Tag, an dem ihn sein Herz attackierte. Funny Farm (1988)
Nia, Kuumba and Imani. 'The enemy attacks one race or group at a time 'in order to divide, isolate and conquer.Der Feind attackiert eine Rasse oder Gruppe, um zu teilen und zu erobern. Patty Hearst (1988)
The vacuum cleaner finally turned on him.Der Staubsauger hat ihn attackiert. Pal Joey (1989)
What do you mean you don't have one? I just bought you one last week.Und die Gangs haben sich verbündet und ihren Bus attackiert. My Mom, the Mom (1989)
Nova Ofensiva of the Flanders 7 of June of 1917 Gen. Haig attacks YpresNeu-Flandern-Offensive: 7. Juni 1917. General Haig attackiert Ypern. The Mysterious Affair at Styles (1990)
I saw the best meals Of my generation destroyedDie Leute taten so, als würden wir die Dinge einfach attackieren... aber zwischen den Zeilen konnte man einiges finden. Bart vs. Thanksgiving (1990)
Springfield county schools are-- Oh, I'm too excited!Ich war irgendwie der Meinung, sie würde es auch lustig finden... dass sie die Serie attackiert hatte. Treehouse of Horror (1990)
Yesterday with my men...Gestern, bei Bapaume, attackierten wir drei Mal den Gegner. Cyrano de Bergerac (1990)
Once sufficiently influenced by the Germans, morally and culturally, they attacked the Germans.Einst genügend beeinflußt durch die Deutschen, moralisch und kulturell, attackierten sie die Deutschen. Germany Year 90 Nine Zero (1991)
In exactly five hours and 17 minutes, we hit the enemy toast.In fünf Stunden 17 Minuten attackieren wir die Büste des Feindes. Hot Shots! (1991)
Three Communist PT boats attacked an American destroyer off Vietnam.Drei kommunistische Torpedoboote attackierten einen US-Zerstörer. Flight of the Intruder (1991)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tackier    (j) (t a1 k i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angreifen; attackieren; anfallen; überfallen | angreifend; attackierend; anfallend; überfallend | angegriffen; attackiert; angefallen; überfallento attack | attacking | attacked [Add to Longdo]
etw. attackierento tilt at sth. [Add to Longdo]
attackieren; kritisierento rap [Add to Longdo]
schäbig {adj} | schäbiger | am schäbigstentacky | tackier | tackiest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top