ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shoddy

SH AA1 D IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoddy-, *shoddy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoddy[ADJ] คุณภาพต่ำ, See also: ทำด้วยวัสดุราคาถูก, Syn. cheap, inferior, poor, Ant. excellent, superior
shoddy[ADJ] เลวทราม, See also: ต่ำช้า, ไม่ซื่อสัตย์
shoddy[N] เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าเก่าๆ
shoddy[N] ของคุณภาพต่ำ, See also: ของปลอม, ของถูกๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shoddy(ชอด'ดี) n. เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าขี้ริ้ว,ของเลวที่นำมาทำให้คล้ายของดี,ของกำมะลอ. adj. กำมะลอ,คุณภาพเลว,ทำอย่างลวก ๆ ,ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี,เลว,เลวทราม, See also: shoddily adv. shoddiness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
we feel that your Mr. Garrad's done a pretty shoddy job measuring Ffynnon Garw which is, to any trained eye, a mountain.เรารู้สึกว่า... คุณการาดของคุณทำการวัด ฟินาฮ่อนการูได้ห่วยแตกจริง ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's shoddy teaching, and it makes for shoddy surgeons.We all have, and it stops now. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Look, with all due respect to Olan here, his work is shoddy at best.ฟังนะ โดยความเคารพแก่โอลัน งานของเขา ,เขาทำดีที่สุดแล้ว Subversion (2010)
Yeah, shoddy.ใช่.. The Witch in the Wardrobe (2010)
That's shoddy work.รวมกันได้งานไม่มีคุณภาพ The Witch in the Wardrobe (2010)
Now, this is very shoddy work, Pinkman.ทีนี้ นี่เป็นผลงานที่กระจอกมาก พิ้งแมน Green Light (2010)
I was headed to the library computers late last night to score my Cheerios some cheap tickets on one of those off-brand airlines with shoddy safety records-- you know, to fly my JV squad, so if the plane did go down,ฉันไปใช้คอมที่ห้องสมุด กลางดึกเมื่อวาน เพื่อจะส่งชื่อทีมเชียร์ลีดเลอร์เข้าชิงโชค Britney/Brittany (2010)
Who did you let in this shoddy house? Have you gone crazy?ใครให้เธออยู่บ้านกระจอกอย่างนี้ เธอต้องบ้าแน่ๆ Episode #1.13 (2010)
That is, until the shoddy Zizes thyroid kicked in as well as a love of chips, and suddenly I was denied entry into the pageant circuit.จนโรคไทรอยด์ต่ำกรรมพันธุ์เข้ารุม เหมือนความรักของมันฝรั่งทอด ทันใดฉันก็ถูกห้ามเข้า Born This Way (2011)
I was thinking about last night and how you'd given up all hope, how you were a poor leader and a shoddy king.ข้าคิดถึงเรื่องเมื่อคืน และที่ว่าเจ้าสิ้นหวังได้อย่างไร ว่าเจ้าเป็นผู้นำที่แย่ กษัตริย์กำมะลอ The Sword in the Stone: Part Two (2011)
Shoddy?กำมะลอรึ? The Sword in the Stone: Part Two (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจอก[ADJ] shoddy, See also: inferior, poor, low, base, bad, cheap, Syn. ห่วย, กระจอกงอกง่อย, Example: เทศบาลวางแผนจะรื้อบ้านกระจอกพวกนี้ให้หมดไป, Notes: (ปาก)
สวะ[ADJ] inferior, See also: shoddy, bad, trashy, Syn. เลว, ไม่ดี, Example: เขาเป็นมือเทนนิสชั้นสวะ
ต๊อกต๋อย[ADJ] shabby, See also: shoddy, seedy, dilapidated, ragged, threadbare, Syn. ซอมซ่อ, กระจอก, Ant. สูงส่ง, หรูหรา, ฟู่ฟ่า, Example: คนต๊อกต๋อยอย่างคุณอย่าได้ริหมายปองดอกฟ้าเลย, Thai definition: มีลักษณะซอมซ่อไม่สง่างาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre

CMU English Pronouncing Dictionary
SHODDY    SH AA1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shoddy    (n) ʃˈɒdiː (sh o1 d ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy [Add to Longdo]
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
疎慢;粗慢[そまん, soman] (adj-na,adj-no,n) slipshod; sloppy; shoddy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoddy \Shod"dy\, a.
   1. Made wholly or in part of shoddy; containing shoddy; as,
    shoddy cloth; shoddy blankets; hence, colloquially, not
    genuine; sham; pretentious; as, shoddy aristocracy.
    [1913 Webster]
 
       Shoddy inventions designed to bolster up a
       factitious pride.           --Compton
                          Reade.
    [1913 Webster]
 
   2. of poor quality or inferior workmanship. --[RHUD]
    [PJC]
 
   3. visibly worn or damaged from use; shabby.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoddy \Shod"dy\, n. [Perhaps fr. {Shed}, v. t.; as meaning
   originally, waste stuff shed or thrown off; cf. dial. shod to
   shed, and E. {Shed} a parting, separation, {Shode} a
   parting.]
   1. A fibrous material obtained by "deviling," or tearing into
    fibers, refuse woolen goods, old stockings, rags,
    druggets, etc. See {Mungo}.
    [1913 Webster]
 
   2. Fluffy, fibrous waste from wool carding, worsted spinning,
    or weaving of woolens.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A fabric of inferior quality made of, or containing a
    large amount of, shoddy.
    [1913 Webster]
 
   Note: The great quantity of shoddy goods furnished as army
      supplies in the late Civil War in the United States
      gave wide currency to the word, and it came to be
      applied to persons who pretend to a higher position in
      society than that to which their breeding or worth
      entitles them; this term is now (1997) rarely used in
      that sense.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shoddy
   adj 1: cheap and shoddy; "cheapjack moviemaking...that feeds on
       the low taste of the mob"- Judith Crist [syn:
       {cheapjack}, {shoddy}, {tawdry}]
   2: of inferior workmanship and materials; "mean little jerry-
     built houses" [syn: {jerry-built}, {shoddy}]
   3: designed to deceive or mislead either deliberately or
     inadvertently; "the deceptive calm in the eye of the storm";
     "deliberately deceptive packaging"; "a misleading
     similarity"; "statistics can be presented in ways that are
     misleading"; "shoddy business practices" [syn: {deceptive},
     {misleading}, {shoddy}]
   n 1: reclaimed wool fiber

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top