ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slop

S L AA1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slop-, *slop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slop(n) น้ำหรือของเหลวที่ล้นออกมา, See also: สิ่งที่ล้นออกมา, ปริมาณสิ่งที่ล้นออกมา
slop(n) โคลน, See also: เลน
slop(n) อาหารเหลว, See also: อาหารสัตว์, อาหารม้า, Syn. cattle corn, fodder, pigswill
slop(n) อาหารที่ทำอย่างลวกๆ, See also: อาหารคุณภาพต่ำ
slop(n) น้ำเสียจากร่างกาย (เช่น น้ำปัสสาวะ), Syn. refuse, slush
slop(n) กากที่ได้หลังจากการหมักเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
slop(n) การพูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกมากเกินไป
slop(vi) ทำหก, See also: ไหลรด, เท, ราด, Syn. water
slop(vt) ทำหก, See also: รด, เท, ราด, ทำให้หก, Syn. water
slop(vi) ล้นออกมา (ของเหลว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slop(สลอพ) vt.,vt. ทำเลอะ,ทำล้น,ทำหก,ทำเปื้อน,เลี้ยงหมูหรือสัตว์อื่นด้วยเศษอาหาร,ลุยเลน,ลุยโคลน,กินเสียงดัง,พูดพร่ำ n.. ปริมาณของเหลวที่หก (ล้น,เลอะ,เปื้อน) ,อาหารทำอย่างลวก ๆ ,น้ำสกปรก,หิมะกึ่งละลายที่สกปรก,เศษอาหารตามห้องครัว,ข้าวต้ม,อาหารเหลว,เลน,โคลน,เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์
slope(สโลพ) vi. เอียง,ลาด,ทแยง. vt. ทำให้เอียงลาด,ทแยง,ทำให้มีระดับเอียง. n.. พื้นเอียง,พื้นลาด,ส่วนที่เอียงลาด,การเอียง,การลาด,การทแยง,จำนวนองศาของมุมเอียง, slopes เนินเขา,บ่อเอียง,ท่าสะพายปืน, Syn. incline, slant
sloping(สโลพ'พิง) adj. เอียง,ลาด,เป็นมุมเอียง, Syn. slanting
sloppy(สลอพ'พี) adj. เป็นเลน,เป็นโคลน,เปื้อนเลน,เปื้อนโคลน,ทำอย่างลวก ๆ ,ลวก ๆ ,สุกเอาเผากิน,สะเพร่า,มีอารมณ์อ่อนไหว., See also: sloppily adv. sloppiness n., Syn. splashy, slushy, slovenly
aslope(อัสโลพ') adv.,adj. เอียง,เทลาด,เฉียง

English-Thai: Nontri Dictionary
slop(n) อาหารเหลว,น้ำสกปรก,เลน,เสื้อผ้าโหล
slop(vt) ทำเลอะ,ทำหก,ทำเปื้อน,ทำให้เลอะเทอะ
slope(n) เนินลาด,ทางลาด,พื้นลาด,พื้นเอียง
slope(vi) เอียง,ลาดขึ้น,ทแยง
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slope๑. ความชัน๒. ความลาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slopeความชัน [มีความหมายเหมือนกับ gradient ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slope controlการควบคุมอัตรากระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slope functionฟังก์ชันความชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slope timeเวลาอัตรากระแสเปลี่ยน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slope wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slope-controlled power sourceชุดเชื่อมควบคุมกำลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slope-downอัตรากระแสลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slope-upอัตรากระแสเพิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slopeความชัน, ความลาด, Example: 1) ความชัน ค่าตัวเลขซึ่งกำหนดเป็นองศาของการเอียง เทจากแนวราบ หรือ ค่าแทนเจนต์ (tangent) ของมุมลาด 2) ความลาด พื้นผิวส่วนที่อยู่บนเปลือกโลก ซึ่งมีการเอียงเท ได้แก่ ลาดเขา (hill slope) ลาดทวีป (continental slope) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
slope (of a line)ความชัน (ของเส้นตรง), m เป็นความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด P1 (x1, y1) และ P2 (x2, y2)  ก็ต่อเมื่อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Slope Complexสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน [สิ่งแวดล้อม]
slope protectionslope protection, การป้องกันลาดตลิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
slope stabilityslope stability, เสถียรภาพของลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Slopes (Soil mechanics)ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Slopes (Soil mechanics)ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์) [TU Subject Heading]
sloping groundพื้นที่ลาด, บริเวณภูมิประเทศที่มีพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ดินถูกชะพังทลายได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- * green-dale * * green-dale * * slop * ** green-dale * * green-dale * Advanced Criminal Law (2009)
* green * [varying pitch] * gree--green * * greendale isn't a slop pail * ** gree--green * * greendale isn't a slop pail * * Advanced Criminal Law (2009)
- * some things are still the same * * slop pails and pantyhose * * oh, annie believes in me ** some things are still the same * * slop pails and pantyhose * * oh, annie believes in me * Advanced Criminal Law (2009)
♪ Cleanin' up the evenin' slop# เก็บกวาด ทำความสะอาด # Laryngitis (2010)
How's the drain in that slop sink?ท่อระบายน้ำ มันอุดตันไหม Caregiver (2010)
Least I can do is buy you guys a drink at the slop shoot.อย่างน้อยที่ฉันทำได้คือ ซื้อเหล้าให้พวกนายสักซ๊อต Iwo Jima (2010)
Looks like I'll be serving slop to the homeless.ดูเหมือนฉันจะต้องไปบริการพวกไม่มีที่อยู่อาศัย Breaking the Code (2012)
♪ How can you slop the sun from shining?♪ How can you stop the sun from shining? American Hustle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slopDon't dash off a sloppily written report filled with mistakes.
slopHe has able to ski down the slope.
slopHe said he dashed this proposal off in one sitting. It's pretty sloppy.
slopHe stared at the steep slope.
slopHe stared at the steep slope of the mountain and stopped climbing it.
slopHe tumbled on a steep slope while skiing.
slopHe was able to ski down to slope in three minutes.
slopIn old times the slope was very lonely.
slopI slithered down the muddy slope.
slopIt is very important to decide what to do about the slope of the roof.
slopI went down the slope, falling again and again.
slopJohn skied up the slope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุ่ยๆ(adv) carelessly, See also: sloppily, slovenly, Syn. หยาบๆ, ลวกๆ, Example: ถ้าวงการหนังเฟื่องฟู มีคนดูหนังคุณภาพมากขึ้น คนที่ทำหนังชุ่ยๆ เขาก็อาจจะหันกลับมาทำหนังคุณภาพได้, Thai Definition: มักง่าย, ไม่ได้เรื่องได้ราว
ลาดเอียง(v) slope, See also: incline, decline, slant, Syn. เอียง, ลาด, ลาดเท, Example: พื้นดินหน้าบ้านของเขาลาดเอียงไปทางทะเล, Thai Definition: มีลักษณะเทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ฉาบฉวย(adv) sloppily, See also: perfunctorily, carelessly, roughly, Syn. หยาบ, Ant. รอบคอบ, ละเอียด, Example: ลูกจ้างทำงานฉาบฉวยจนนายจ้างทนไม่ไหวจึงไล่ออก, Thai Definition: เอาไปโดยเร็ว, ทำโดยเร็ว, ขอไปที
ชุ่ย(adv) carelessly, See also: sloppily, heedlessly, slovenly, Syn. ชุ่ยๆ, มักง่าย, หยาบ, ลวก, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาทำงานชุ่ย
ความฉาบฉวย(n) superficiality, See also: sloppiness, slovenliness, perfunctoriness, coarseness, carelessness, Example: งานที่ทำด้วยความฉาบฉวยนั้นมักจะเป็นผลงานที่ไม่ดีนัก, Thai Definition: ชั่วครั้งชั่วคราว, ขอไปที, ไม่จริงจัง
ความลาด(n) slope, See also: tilt, incline, slant, steepness, Syn. ความเอียง, ความลาดเอียง, Example: น้ำใต้ผิวดินไหลเอียงไปตามความลาดของภูมิประเทศ
ความชัน(n) slope, See also: slant, incline, Ant. ความลาด, ความเท, ความเอียง, Example: สะพานนี้มีความชันมาก ผู้ขับรถต้องขับอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ความยกตั้งตรงสูงขึ้น
เท(v) slope, See also: tilt, lean, incline, dip, Syn. เอียง, ตะแคง, Ant. ตรง, Example: พื้นเรือลำนี้เทไปด้านหน้า, Thai Definition: เอียงหรือตะแคงไปข้างหนึ่ง
ปอน(adj) sloppy, See also: shabby, slovenly, Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม, Ant. หรูหรา, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน
ปอน(adj) sloppy, See also: shabby, slovenly, Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม, Ant. หรูหรา, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เฉ[chē] (adj) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew  FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
ชุ่ย[chui] (adj) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual  FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[chui] (adv) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly  FR: sans soin ; sans prêter attention
ความเอียง[khwām īeng] (n) EN: slope  FR: obliquité [f]
ไหล่เขา[laikhao] (n) EN: mountain slope
ลาด[lāt] (v) EN: tilt ; incline ; slope  FR: incliner ; pencher
มุมเท[mum thē] (n, exp) EN: angle of dip ; magnetic dip ; slope  FR: angle d'inclinaison [m]
น้ำครำ[nām khram] (x) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water  FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOP S L AA1 P
SLOPE S L OW1 P
SLOPPY S L AA1 P IY0
SLOPES S L OW1 P S
SLOPER S L OW1 P ER0
SLOPING S L OW1 P IH0 NG
SLOPPILY S L AA1 P AH0 L IY0
SLOPPIER S L AA1 P IY0 ER0
SLOPPIEST S L AA1 P IY0 AH0 S T
SLOPPINESS S L AA1 P IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slop (v) slˈɒp (s l o1 p)
slope (v) slˈoup (s l ou1 p)
slops (v) slˈɒps (s l o1 p s)
sloped (v) slˈoupt (s l ou1 p t)
slopes (v) slˈoups (s l ou1 p s)
sloppy (j) slˈɒpiː (s l o1 p ii)
sloping (v) slˈoupɪŋ (s l ou1 p i ng)
slopped (v) slˈɒpt (s l o1 p t)
sloppier (j) slˈɒpɪəʳr (s l o1 p i@ r)
sloppily (a) slˈɒpɪliː (s l o1 p i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pō, ㄆㄛ, ] slope, #7,534 [Add to Longdo]
斜坡[xié pō, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛ, ] slope; incline, #24,698 [Add to Longdo]
邋遢[lā ta, ㄌㄚ ㄊㄚ˙, ] sloppy, #25,828 [Add to Longdo]
斜率[xié lǜ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄩˋ, ] slope, #40,360 [Add to Longdo]
坡道[pō dào, ㄆㄛ ㄉㄠˋ, ] slope; road on slope; inclined path, #46,666 [Add to Longdo]
吊儿郎当[diào r láng dāng, ㄉㄧㄠˋ ㄦ˙ ㄌㄤˊ ㄉㄤ, / ] sloppy, #57,824 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] slop from rinsing rice, #99,407 [Add to Longdo]
八字眉[bā zì méi, ㄅㄚ ㄗˋ ㄇㄟˊ, ] sloping eyebrows, formed like character for "eight", #121,389 [Add to Longdo]
斜径[xié jìng, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] sloping path, #242,460 [Add to Longdo]
采场[cǎi chǎng, ㄘㄞˇ ㄔㄤˇ, / ] slope [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がれ場[がれば, gareba] (n) scree slope [Add to Longdo]
ぐちゃぐちゃ[guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
ぞろり[zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらだら坂[だらだらざか, daradarazaka] (n) gentle slope [Add to Longdo]
アバウト[abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
ゲレンデ[gerende] (n) ski slope (ger [Add to Longdo]
スロープ[suro-pu] (n) slope; (P) [Add to Longdo]
スロープカー[suro-puka-] (n) slope car; small automated monorail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slop \Slop\, n. [OE. sloppe a pool; akin to As. sloppe, slyppe,
   the sloppy droppings of a cow; cf. AS. sl?pan to slip, and E.
   slip, v.i. Cf. {Cowslip}.]
   1. Water or other liquid carelessly spilled or thrown aboyt,
    as upon a table or a floor; a puddle; a soiled spot.
    [1913 Webster]
 
   2. Mean and weak drink or liquid food; -- usually in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Dirty water; water in which anything has been washed
    or rinsed; water from wash-bowls, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Slop basin}, or {Slop bowl}, a basin or bowl for holding
    slops, especially for receiving the rinsings of tea or
    coffee cups at the table.
 
   {Slop molding} (Brickmaking), a process of manufacture in
    which the brick is carried to the drying ground in a wet
    mold instead of on a pallet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slop \Slop\, v. t. [imp. & p. p. {Slopped}; p. pr. & vb. n.
   {Slopping}.]
   1. To cause to overflow, as a liquid, by the motion of the
    vessel containing it; to spill.
    [1913 Webster]
 
   2. To spill liquid upon; to soil with a liquid spilled.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slop \Slop\, v. i.
   To overflow or be spilled as a liquid, by the motion of the
   vessel containing it; -- often with over.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slop \Slop\, n. [AS. slop a frock or over-garment, fr. sl?pan to
   slip, to slide; akin to Icel. sloppr a thin garment; cf. OHG.
   slouf a garment. Cf. {Slip}, v. i.]
   1. Any kind of outer garment made of linen or cotton, as a
    night dress, or a smock frock. [Obs.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. A loose lower garment; loose breeches; chiefly used in the
    plural. "A pair of slops." --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       There's a French salutation to your French slop.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Ready-made clothes; also, among seamen, clothing,
    bedding, and other furnishings.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slop
   n 1: wet feed (especially for pigs) consisting of mostly kitchen
      waste mixed with water or skimmed or sour milk [syn:
      {slop}, {slops}, {swill}, {pigswill}, {pigwash}]
   2: deep soft mud in water or slush; "they waded through the
     slop" [syn: {slop}, {mire}]
   3: (usually plural) waste water from a kitchen or bathroom or
     chamber pot that has to be emptied by hand; "she carried out
     the sink slops"
   4: (usually plural) weak or watery unappetizing food or drink;
     "he lived on the thin slops that food kitchens provided"
   5: writing or music that is excessively sweet and sentimental
     [syn: {treacle}, {mush}, {slop}, {glop}]
   v 1: cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a
      container; "spill the milk"; "splatter water" [syn:
      {spill}, {slop}, {splatter}]
   2: walk through mud or mire; "We had to splosh across the wet
     meadow" [syn: {squelch}, {squish}, {splash}, {splosh},
     {slosh}, {slop}]
   3: ladle clumsily; "slop the food onto the plate"
   4: feed pigs [syn: {slop}, {swill}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 slop
  n.
 
   1. A one-sided {fudge factor}, that is, an allowance for error but in only
   one of two directions. For example, if you need a piece of wire 10 feet
   long and have to guess when you cut it, you make very sure to cut it too
   long, by a large amount if necessary, rather than too short by even a
   little bit, because you can always cut off the slop but you can't paste it
   back on again. When discrete quantities are involved, slop is often
   introduced to avoid the possibility of being on the losing side of a
   {fencepost error}.
 
   2. The percentage of ?extra? code generated by a compiler over the size of
   equivalent assembler code produced by {hand-hacking}; i.e., the space (or
   maybe time) you lose because you didn't do it yourself. This number is
   often used as a measure of the goodness of a compiler; slop below 5% is
   very good, and 10% is usually acceptable. With modern compiler technology,
   esp. on RISC machines, the compiler's slop may actually be negative; that
   is, humans may be unable to generate code as good. This is one of the
   reasons assembler programming is no longer common.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top