Search result for

ซอมซ่อ

(21 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซอมซ่อ-, *ซอมซ่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอมซ่อ[ADV] shabbily, Syn. ขะมุกขะมอม, ปอน, Example: เขาแต่งตัวซอมซ่อมางานราวกับจงใจ ทำเอาคุณแม่ขายหน้าแขกในงานมาก
ซอมซ่อ[V] be shabby, See also: be worn, Syn. เก่าซอมซ่อ, ทรุดโทรม, Example: บ้านของเขาซอมซ่อเพราะไม่มีคนดูแลรักษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซอมซ่อ(ซ็อมมะ-) ว. ไม่โอ่อ่า, ส่อความขัดสน, เช่น บ้านซอมซ่อ แต่งตัวซอมซ่อ.
กรองกรอยซอมซ่อ (มักใช้แก่การแต่งกาย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, we heard that you were losing your charter, so Phi Iota Mu is gonna buy your crappy house when it goes on sale after rush.ก็เราได้ยินว่าพวกเธอกำลังจะไร้ที่ซุกหัวนอน, แล้ว Phi lota Mu ก็จะซื้อบ้านซอมซ่อของพวกเธอ\ หลังจากที่มันถูกประกาศขาย The House Bunny (2008)
But it did look like the Stallion and some frat guys were heading into a dingy warehouse or something.แต่ดูเหมือนจะเป็นฐานลยเสียมากว่า และพวกนั้นกำลังเข้าไป โกดังซอมซ่อ หรืออะไรซักอย่าง Chuck Versus the American Hero (2010)
Hey, how did they let this palookaนี่คุณปล่อยให้นักมวยซอมซ่อคนนี้.. Peleliu Landing (2010)
Mean-looking.ดูซอมซ่อจัง The Body and the Bounty (2010)
I might be okay with race, religion, skin color, and sexuality, but I can't forgive looking cheap.ไม่ว่าสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนาอะไร ผมรับได้ทั้งนั้น แต่ถ้าดูซอมซ่อ ผมทนไม่ได้จริงๆ Episode #1.4 (2010)
What's wrong with your expression? Shabbiness is your hobby and dirtiness is your specialty.ความซอมซ่อ ซกมกมันเป็นปรัชญาของคุณเหรอ Episode #1.4 (2010)
That shabby woman with Kim Joo Won.ผู้หญิงซอมซ่อที่อยู่กับคิมจูวอน Episode #1.9 (2010)
Oh, I'm sure Rita Skeeter thought it well worth a trip to Godric's Hollow, to take a peek into that old bird's records cage.ฉันแน่ใจว่าริต้า สกีตเตอร์คิดว่ามันคุ้ม กับการไปที่ก็อดดริกฮอลโลว์... ...เพื่อทำการสัมภาษณ์เค้าในบ้านซอมซ่อหลังนั้น ก็อดดริกฮอลโลว์? Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I mean, it's a dump, like, horrible.มันก็ซอมซ่อ สภาพแย่แต่... One Day (2011)
I live in squalor 'cause I can't put on a show like them?ฉันต้องอยู่ในที่ซอมซ่อเพราะ\ ไม่สามารถแสดงได้เหมือนพวกมันเหรอ? The Mentalists (2011)
Kind of puny for a God.ดูซอมซ่อนะ สำหรับเทพ Time After Time (2012)
You have to take a shaky old lift to get to the top, but the view is brilliant.คุณต้องขึ้นลิฟท์เก่าซอมซ่อไปชั้นบน แต่วิวมันสวยสุดๆ The Silencer (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอมซ่อ[v.] (somsø) EN: be shabby ; be worn   
ซอมซ่อ[adj.] (somsø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down   FR: râpé ; miteux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dingy[ADJ] มอซอ, See also: ซอมซ่อ, สกปรก, Syn. decrepit, crummy, poor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mangy(แมน'จี) adj. เป็นโรคเรื้อนสุนัข,เป็นขี้เรื้อน,น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลว,ชั่วช้า,ซอมซ่อ., Syn. mangey,contemptible

English-Thai: Nontri Dictionary
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top