ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾配

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾配-, *勾配*
Japanese-English: EDICT Dictionary
勾配[こうばい, koubai] (n) slope; incline; gradient; grade; pitch; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is very important to decide what to do about the slope of the roof.屋根の勾配をどうするか決めるのはとても重要です。
The road across the mountain is narrow, and what's more, it was a steep slope.山越えの道は狭く、しかも急勾配だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The steep terrain and harsh climate make a challenging climate for even the strongest of species.[JA] 急な勾配と厳しい気候が 種でもっとも強いものを育てるため 挑戦的な環境を作りだします Stoker (2013)
Only one road, up or down. A total chokepoint.[JA] 道は1本だけ 狭くて勾配がキツイ Point Break (2015)
Now you propose yet another dirt-banked terminus dam with slopes of 21/2 to 1,[JA] そんな極めて弱い地質の 勾配が1/20から2に及ぶ Chinatown (1974)
'Impossible, the angle was too steep.[JA] 急勾配すぎて不可能だった The Empty Hearse (2014)
It's coming in way too steep.[JA] 勾配が急すぎる Cease Forcing Enemy (2016)
Six-percent grade, fast greens, breaks to the left.[JA] 勾配は6パーセント 芝は順目 フックラインだ Blame the Victim (2007)
Slant range, set.[JA] 勾配範囲 設定 Eye in the Sky (2015)
- Have you seen how fucking steep it is?[JA] その急勾配を見たのか? Kilo Two Bravo (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top