ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邋-, *邋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[邋, lā, ㄌㄚ] sloppy; rags
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 4,901

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lā ta, ㄌㄚ ㄊㄚ˙, ] sloppy, #25,828 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, my dear tramp.[CN] 哦, 瞧你这遢相. Jamilya (1969)
That you saved dear old John from the hands of a grubby little hotel keeper?[CN] 说你从一个遢的小旅馆老板手中 救下了亲爱的John Separate Tables (1958)
I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet, and I'm gonna see the world![CN] 我要离开这个遢的小镇 我要去闯荡世界! It's a Wonderful Life (1946)
Scruffiness of any kind is deplorable.[CN] 遢不潔總是不好的 If.... (1968)
But don't think I can go, trying to take care of this house with three men as messy as you are.[CN] 别以为我能去 既然我要照料这房子 和三个你们这样遢的男人 Lover Boy (1975)
What is that?[CN] 脏死了遢的好恶心 Episode #1.5 (2004)
- Redhead in a sloppy joe sweater.[CN] - 红发穿遢乔衫的 Dead Reckoning (1947)
I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet, and I'm gonna see the world.[CN] 我要离开这个遢的小镇 我要去闯荡世界! It's a Wonderful Life (1946)
Bachelors are supposed to be untidy, aren't they?[CN] 单身汉总是遢一些 不是吗 Frenzy (1972)
Goodness knows we've had a scruffy lot here.[CN] 誰都知道我們這裡有 一個遢很多 To Sir, with Love (1967)
I must say, I find immigration officials are often less than cleanly.[CN] 我得说 移民局的官员遢得很 Murder on the Orient Express (1974)
Can you see me driving down to the fashion salon in a jeep, wearing combat boots and a three-day beard?[CN] 你能想像我开着吉普车 装着军靴 胡子遢地去参加时尚沙龙吗 能行吗 Rear Window (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions