Search result for

religious

(104 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -religious-, *religious*, religiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
religious[ADJ] เกี่ยวกับศาสนา
religiously[N] อย่างเลื่อมใส
religiousness[N] ความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
religious(รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง, See also: religiousness n., Syn. devout,pious,faithful

English-Thai: Nontri Dictionary
religious(adj) เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใส
irreligious(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
religious corporationองค์การทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious establishmentสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious freedomเสรีภาพทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious freedom; religion, freedom of; religious libertyเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious liberty; religion, freedom of; religious freedomเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious marriageการสมรสตามพิธีศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
religious minorityชนกลุ่มน้อยทางศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
religious objectศาสนวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious statisticsสถิติทางศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
religious useศาสนประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Religious architectureสถาปัตยกรรมทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious aspectsแง่ศาสนา [TU Subject Heading]
Religious broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious communitiesชุมชนทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious fundamentalismรากฐานนิยมทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious institutionsสถาบันทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious lifeชีวิตทางธรรม [TU Subject Heading]
Religious life and customsชีวิตทางธรรมและประเพณี [TU Subject Heading]
Religious pluralismพหุนิยมทางศาสนา [TU Subject Heading]
Religious poetryกวีนิพนธ์ทางศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
This is religious persecution.นี่คือการลงโทษของศาสนา Dead Space: Downfall (2008)
Shockingly, not all religious leaders are honest.ช็อกเลยนะเนี่ย .. \ ผู้นำศาสนาไม่ได้ซื่อสัตย์ไปซะหมด Birthmarks (2008)
They're fanatics, religious nut jobs.พวกมันคลั่งไคล้บ้าคลั่งศาสนา ตั้งศาลเตี้ยล่าแม่มด นั่นแหละพวกมันหละ Jumper (2008)
You have become a religious man, hm?กลายเป็นพวกคลั่งศาสนา Body of Lies (2008)
"has a deep religious sensitivity."ในส่วนที่ลึกที่สุดของศาสนา Frost/Nixon (2008)
Reactions from both national and international religious communities have been varied.ปฎิกริยาจากทั้งในและระหว่างประเทศ ศาสนชุมชนเห็นต่างขั้วกัน The Day the Earth Stood Still (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)
But they want to stop their religious mission...เราจะยึดเกาหลี Goemon (2009)
Is this about your religious calling?ใช่เรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาที่ท่านเรียกหรือเปล่า? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
The library was a not only cultural but a religious symbol,... a place where the pagans worshiped their ancestral gods.หอสมุดนี้ไม่ใช่แค่เป็นสัณลักษณ์ทางวัฒนธรรม\ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาอีกด้วย ที่ที่พวกเพเกินกราบไหว้สักการะเทพเจ้าผู้เป็นบรรพบุรุษของตน Agora (2009)
Preachers of many religious denominations have taken their message of the end to the strwets all over the U.S.นักบวชในหลายศาสนา ต่างก็ได้นำข่าวการ สิ้นสุดของโลก ไปพูดต่อทุกแห่งทั่วทั้งสหรัฐฯ 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
religiousBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
religious"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
religiousFull religious freedom is assured to all people.
religiousHe has engaged in religious activity since then.
religiousHe has no religious mind.
religiousHe is tolerant in religious belief of others.
religiousHe was not a political figure but a religious one.
religiousI'm a religious man and believe in life after death.
religiousIn present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.
religiousIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
religiousI've lost my religious faith.
religiousKeep off the religious issue when talking with him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนสถาน[N] religious place, Example: พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ไว้หลายแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
วงการศาสนา[N] religious circles, Syn. แวดวงศาสนา, Example: ทุกวงการก็มีคนเลว ไม่เว้นแม้แต่วงการศาสนา, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ศาสนกิจ[N] religious activities
ศาสนสถาน[N] religious place
ศาสนา[N] religious, Count unit: ศาสนา
ศาสนกิจ[N] religious activity, Example: ในอดีตวัดเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจ และเป็นสถานศึกษา รวมถึงแหล่งที่รวมศิลปกรรมด้วย, Thai definition: กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา
สถาบันศาสนา[N] religious institution, Example: สถาบันศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทย, Count unit: สถาบัน, Thai definition: สถาบันที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ศีล[N] religious precept, See also: commandment, religious rule, moral precept, sacrament, sacred precept, Syn. ข้อบัญญัติ, ข้อปฏิบัติ, Example: หากผู้แทนของกองทัพไทยวางตัวเป็นผู้ที่มีศีลมีสัตย์ ย่อมทำให้ชื่อเสียงของบ้านเมืองดี และเป็นที่นับถือ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อบัญญัติที่กำหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สารท[N] festival, See also: religious festival at the tenth lunar month, Example: วัดยังมีความสำคัญเป็นสถานที่สำหรับชุมชนกันในวันเทศกาลตรุษสารท, Thai definition: เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10
งานทำบุญ[N] religious ceremony, Syn. งานบุญ, งานกุศล, Example: ทั้งบ้านพากันไปงานทำบุญที่หมู่บ้านโน้นกันตั้งแต่เช้ามืด, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ผู้คนมาช่วยกันประกอบกรรมดี เช่น มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
คดีธรรม[n. exp.] (khadī tham) EN: religious matters   
เกี่ยวกับศาสนา[adj.] (kīokap sātsanā) EN: religious   FR: religieux
กลอนสวด[n.] (klønsūat) EN: Thai religious verse ; hymn   
กรมการศาสนา[org.] (Krom Kān Sātsanā) EN: Department of Religious Affairs   
แม่ชี[n.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; religious denomination   FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]
ภาษาศาสนา[n. exp.] (phāsā sātsanā) EN: religious language   
พิธีทางศาสนา[n. exp.] (phithī thāng sātsanā) EN: religious rite   FR: rite religieux [m]
พิธีทางศาสนา[n. exp.] (phithī thāng sātsanā) EN: religious ceremony ; religious rite   FR: cérémonie religieuse [f] ; rite religieux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIGIOUS    R AH0 L IH1 JH AH0 S
RELIGIOUS    R IY0 L IH1 JH AH0 S
RELIGIOUSLY    R AH0 L IH1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
religious    (n) (r i1 l i1 jh @ s)
religiously    (a) (r i1 l i1 jh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaubensfreiheit {f}religious freedom [Add to Longdo]
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom [Add to Longdo]
Religionskrieg {m}religious war [Add to Longdo]
Religionsstreit {n}religious dispute [Add to Longdo]
Religionswissenschaft {f}religious studies [Add to Longdo]
religiös; gläubig {adj} | religiöser; gläubiger | am religiösesten; am gläubigstenreligious | more religious | most religious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
アーレフ[, a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo) [Add to Longdo]
イコン[, ikon] (n) icon (religious) [Add to Longdo]
オウム真理教;アウム真理教[オウムしんりきょう(オウム真理教);アウムしんりきょう(アウム真理教)(ik), oumu shinrikyou ( oumu shinrikyou ); aumu shinrikyou ( aumu shinrikyou )(ik)] (n) Aum Shinrikyou religious group [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
スピリチュアル[, supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual [Add to Longdo]
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization) [Add to Longdo]
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修行[xiū xíng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ, ] religious practice (Buddh.), #13,398 [Add to Longdo]
赛会[sài huì, ㄙㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] religious procession; exposition, #18,645 [Add to Longdo]
法号[Fǎ hào, ㄈㄚˇ ㄏㄠˋ, / ] religious (as opposed to ordinary) name of a Buddhist or Daoist monk or nun, #61,588 [Add to Longdo]
宗教学[zōng jiào xué, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] religious studies, #79,627 [Add to Longdo]
经籍[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] religious text, #84,288 [Add to Longdo]
修会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] religious order, #319,570 [Add to Longdo]
慕道友[mù dào yǒu, ㄇㄨˋ ㄉㄠˋ ㄧㄡˇ, ] religious investigator, #627,444 [Add to Longdo]
宗教团[zōng jiào tuán, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] religious order; religious grouping [Add to Longdo]
戒规[jiè guī, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄟ, / ] religious precept; taboo; rule [Add to Longdo]
归心者[guī xīn zhě, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓㄜˇ, / ] religious convert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Religious \Re*li"gious\, n.
   A person bound by monastic vows, or sequestered from secular
   concern, and devoted to a life of piety and religion; a monk
   or friar; a nun. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Religious \Re*li"gious\ (r?-l?j"?s), a. [OF. religius,
   religious, F. religieux, from L. religiosus. See {Religion}.]
   1. Of or pertaining to religion; concerned with religion;
    teaching, or setting forth, religion; set apart to
    religion; as, a religious society; a religious sect; a
    religious place; religious subjects, books, teachers,
    houses, wars.
    [1913 Webster]
 
       Our law forbids at their religious rites
       My presence.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing, or conforming to, religion; pious; godly; as,
    a religious man, life, behavior, etc.
    [1913 Webster]
 
       Men whose lives
       Religious titled them the sons of God. --Mlton
    [1913 Webster]
 
   3. Scrupulously faithful or exact; strict.
    [1913 Webster]
 
       Thus, Indianlike,
       Religious in my error, I adore
       The sun, that looks upon his worshiper. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Belonging to a religious order; bound by vows.
    [1913 Webster]
 
       One of them is religious.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pious; godly; holy; devout; devotional; conscientious;
     strict; rogod; exact.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 religious
   adj 1: concerned with sacred matters or religion or the church;
       "religious texts"; "a member of a religious order";
       "lords temporal and spiritual"; "spiritual leaders";
       "spiritual songs" [syn: {religious}, {spiritual}]
   2: having or showing belief in and reverence for a deity; "a
     religious man"; "religious attitude" [ant: {irreligious}]
   3: of or relating to clergy bound by monastic vows; "the
     religious or regular clergy conducts the service" [ant:
     {secular}]
   4: extremely scrupulous and conscientious; "religious in
     observing the rules of health"
   n 1: a member of a religious order who is bound by vows of
      poverty and chastity and obedience

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top