Search result for

commandment

(36 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commandment-, *commandment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commandment[N] คำสั่ง, Syn. command, order

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commandment(คะมาน'เมินทฺ) n. อำนาจ,คำสั่ง,การออกคำสั่ง,บัญญัติ,หนึ่งในบัญญัติ10ประการ (Ten Commandments)

English-Thai: Nontri Dictionary
commandment(n) ศีล,ข้อบัญญัติ,กุศลกรรมบถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I broke eight and a half commandments on the way to work this morning.ผมทำฝ่าฝืนคำสั่ง 8 ข้อครึ่ง ระหว่างทางมาทำงาน เมื่อเช้านี้ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
If I'm gonna break a commandment,ถ้าฉันกำลังจะผิดศีล Nice Is Different Than Good (2009)
Jesus--"a new commandment that I give unto youพระเยซูตรัส... \"เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย Invasion (2009)
All we have to do is follow the angels' commandments.สิ่งที่เราต้องทำก็คือ ทำตามคำสั่งของเทวทูติ 99 Problems (2010)
They said they gave clear commandments,พวกเขาบอกว่า เขามีคำสั่งที่ชัดเจนแล้ว 99 Problems (2010)
Chain of evidence is like the Ten Commandments.ห่วงโซ่ของหลักฐาน มันเหมือนกับ 10 ข้อบัญญัติ Episode #1.5 (2010)
Does it say that in the Ten Commandments?มีบอกไว้ในบัญญัติสิบประการรึเปล่า Cyrano Agency (2010)
Stop hiding... behind vows and commandments.หยุดอ้างคำปฏิยานและหน้าที่ของท่านเถอะ Ironclad (2011)
And it must have come out of her like the 11th Commandment, 'cause once Miss Hilly had a baby, every girl at the bridge table had to have one, too.เหมือนเธอคลอด บัญญัติข้อที่ 11 ออกมา เพราะพอคุณฮิลลี่มีลูก สาวๆ ทุกคนที่วงไพ่บริดจ์ จะต้องมีลูกด้วยเหมือนกัน The Help (2011)
Figured, they can break that commandment, I can break a different one.คิดดูสิ พวกนั้นยังแหกกฎได้ ฉันก็จะแหกกฎซักอันบ้าง Me and the Devil (2011)
Well, hopefully, that's the only commandment you had to break in order to get these.เอาละ หวังว่าเป็นแค่บัญญัติประการเดียว ที่เธอต้องยอมแหกกฎเพื่อให้ได้กุญแจมา Welcome to Briarcliff (2012)
Okay, so, you mean, like, like the Ten Commandments, like, do shit unto people that'll do the same shit to you.โอเค งั้น แกบอกแบบนั้น อย่างกับบัญญัติ 10 ประการ อย่าหมดหวังในผู้คน และเราจะทำสิ่งเดียวกันนั้นกับแก This Is the End (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีล[N] religious precept, See also: commandment, religious rule, moral precept, sacrament, sacred precept, Syn. ข้อบัญญัติ, ข้อปฏิบัติ, Example: หากผู้แทนของกองทัพไทยวางตัวเป็นผู้ที่มีศีลมีสัตย์ ย่อมทำให้ชื่อเสียงของบ้านเมืองดี และเป็นที่นับถือ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อบัญญัติที่กำหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   
สังฆาธิเสส[n.] (sangkhāthisēt) EN: minor violation of the commandments   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMANDMENT    K AH0 M AE1 N D M AH0 N T
COMMANDMENTS    K AH0 M AE1 N D M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commandment    (n) (k @1 m aa1 n d m @ n t)
commandments    (n) (k @1 m aa1 n d m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebot {n} | Gebote {pl}commandment | commandments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカログ[, dekarogu] (n) (See 十戒) Decalogue (i.e. the Ten Commandments) [Add to Longdo]
[かい;いんごと(ok), kai ; ingoto (ok)] (n) (1) (かい only) {Buddh} admonition; commandment; (2) sila (precept) [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]
戒を破る[かいをやぶる, kaiwoyaburu] (exp,v5r) to break the Buddhist commandments [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] (n) (religious) precept; discipline; commandment; mitzvah; (P) [Add to Longdo]
十戒;十誡[じっかい, jikkai] (n) (1) (十戒 only) {Buddh} the 10 precepts; (2) Ten Commandments; Decalogue; Decalog [Add to Longdo]
破戒[はかい, hakai] (n) breaking a commandment (usually religious); offense against the Buddhist commandments (offence) [Add to Longdo]
不犯[ふぼん, fubon] (n) strict observance of the Buddhist commandment that all priests should be celibate [Add to Longdo]
律法[りっぽう, rippou] (n) (1) law; rule; commandment; (2) (See モーセ五書) the Torah (the law of God as revealed to Moses) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, / ] commandment; prohibit, #31,794 [Add to Longdo]
诫命[jiè mìng, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] commandment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commandment \Com*mand"ment\, n. [OF. commandement, F.
   commandement.]
   1. An order or injunction given by authority; a command; a
    charge; a precept; a mandate.
    [1913 Webster]
 
       A new commandment I give unto you, that ye love one
       another.               --John xiii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   2. (Script.) One of the ten laws or precepts given by God to
    the Israelites at Mount Sinai.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of commanding; exercise of authority.
    [1913 Webster]
 
       And therefore put I on the countenance
       Of stern commandment.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The offense of commanding or inducing another to
    violate the law.
    [1913 Webster]
 
   {The Commandments}, {The Ten Commandments}, the Decalogue, or
    summary of God's commands, given to Moses at Mount Sinai.
    (--Ex. xx.)
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commandment
   n 1: something that is commanded
   2: a doctrine that is taught; "the teachings of religion"; "he
     believed all the Christian precepts" [syn: {teaching},
     {precept}, {commandment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top