ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irreligious

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irreligious-, *irreligious*, irreligiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irreligious[ADJ] ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด, Syn. atheistic, profane, Ant. godly, pious

English-Thai: Nontri Dictionary
irreligious(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irreligiousHis irreligious statements are offensive.
irreligiousThe irreligious scoffed at the bishop's interpretation.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irreligious    (j) ˌɪrɪlˈɪʤəs (i2 r i l i1 jh @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irreligious \Ir`re*li"gious\, a. [L. irreligiosus: cf. F.
   irr['e]ligieux.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of religion; not controlled by religious motives
    or principles; ungodly. Cf. {Impious}.
    [1913 Webster]
 
       Shame and reproach are generally the portion of the
       impious and irreligious.       --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating a lack of religion; profane; wicked; as,
    irreligious speech.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irreligious
   adj 1: hostile or indifferent to religion [ant: {religious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top