ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นิกาย

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิกาย-, *นิกาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิกาย[N] sect, See also: denomination, Syn. หมู่, พวก, Example: กษัตริย์แห่งเกาะสุมาตรานำศาสนานิกายมหายานเข้ามาเผยแพร่ ที่นครศรีธรรมราช, Count unit: นิกาย, Thai definition: ใช้เกี่ยวกับศาสนา ในกรณีเช่น คณะนักบวชในศาสนาเดียวกัน ที่แยกออกไปเป็นพวกๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิกายน. หมู่, พวก, หมวด, ใช้เกี่ยวกับศาสนา ในกรณีเช่นคณะนักบวชในศาสนาเดียวกัน ที่แยกออกไปเป็นพวก ๆ เช่น มหานิกาย ธรรมยุติกนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต์
นิกายเรียกคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกที่แยกออกเป็น ๕ หมวดใหญ่ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตนิกาย อังคุตรนิกาย ขุทกนิกาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denominationนิกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sectarianismนิกายนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zen Buddhism นิกายเซ็น [TU Subject Heading]
Anglican Communionนิกายแองกลิกัน [TU Subject Heading]
Buddhist sectsนิกายทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Catholic Churchนิกายคาทอลิก [TU Subject Heading]
Mormon Churchนิกายมอรมอน [TU Subject Heading]
Nichiren Shoshuนิกายนิชิเรน โซซู [TU Subject Heading]
Protestant churchesนิกายโปรเตสแตนต์ [TU Subject Heading]
Sarvastivadinsนิกายสรวาสติวาท [TU Subject Heading]
Sekai Kyuseikyoนิกายเซไก คิวเซเคียว (องค์การ) [TU Subject Heading]
Shiahนิกายชีอะฮ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In easy to handle denominational nuggets.ในง่ายต่อการจัดการนักเก็ตนิกาย ไม่มีเครื่องหมาย Help! (1965)
After we met, I was sent home and excommunicated... for being gay.หลังจากที่เราพบกันวันนั้น ผมถูกส่งกลับบ้านและก็ถูกขับออกจากนิกายน่ะครับ เพราะว่าผมกลายเป็นเกย์ Latter Days (2003)
Your church doesn't like alcohol or homosexuals;นิกายของเธอไม่ให้ดื่ม แล้วก็ห้ามเรื่องรักร่วมเพศด้วยรึ Latter Days (2003)
well, I'm definitely not joining!งั้น, ฉันไม่มีทางเข้านิกายนี้แน่ๆ Latter Days (2003)
They could be a Jehovah's witness for two a homosexual for three a communist for six or a Jew for eight.สาวกนิกาย Jehovah's witness คือหมายเลข 2 โฮโมเซกชวลคือหมายเลข 3 คอมมิวนิสต์คือหมายเลข 6 หรือยิวคือหมายเลข 8 The Corporation (2003)
Shambhala is said to be protected by the priests of the Kalachakra lamasery.เล่าลือกันว่าชามบาลาถูกพิทักษ์โดย เหล่าสาวกที่อยู่ในนิกายกาลาจักรา Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Holiness is in right action and courage on behalf of those who cannot defend themselves.ทุกนิกายทำ แล้วอ้างว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า. ความศักดิ์สิทธ์ที่แท้จริงคือ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง.. และเป็นตัวแทนของผู้ไร้ทางสู้... Kingdom of Heaven (2005)
I mean, my folks they was Methodists.คือว่า พ่อแม่เรานับถือนิกาย Methodism น่ะ Brokeback Mountain (2005)
I was aiming for his leg.ถ้าผมนับถือนิกายออดทดอกซ์ L.D.S.K. (2005)
- What is it? - A conservative Catholic sect.คือนิกายคาทอลิคหัวโบราณ The Da Vinci Code (2006)
YES. WE'RE GAY MORMONS.ใช่ เราเป็นเกย์นิกายมอร์มอน If There's Anything I Can't Stand (2007)
and I don't call you that Because you're a mormon.และผมจะเรียกอย่างนั้น เพราะคุณเป็นพวกเชื่อในนิกาย 97 Seconds (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; religious denomination   FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]
นิกาย[X] (nikāi Hinayān) EN: Hinayana ; Theravada buddhism   FR: bouddhisme hinayana ; bouddhisme du Petit véhicule ; bouddhisme theravada
นิกายมหายาน[X] (nikāi Mahāyān) EN: Mahayana   FR: bouddhisme mahayana ; bouddhisme du grand véhicule [m]
นิกายแคธอลิก[n.] (nikāi khaēthølik) EN: Catholicism   FR: catholicisme [m]
นิกายโปรแตสแตนท์[n.] (nikāi prōtaēstaēn) EN: Protestantism   FR: protestantisme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, S. Synagouge,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denomination[N] นิกายในศาสนาคริสต์, Syn. church, sect, subsect
Hinayana[N] นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, See also: ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ที่นับถือกันในศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชาและกัมพูชา, ชื่
Mahayana[N] นิกายมหายานในศาสนาพุทธ
Protestant[N] นิกายโปรเตสแตนต์, See also: ์ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. Evangelist, Baptist
sect[N] นิกาย (ทางศาสนา), See also: กลุ่ม, พรรค, สำนัก, คณะ, ภาค, ลัทธิ, หมู่, เหล่า, Syn. group, division, party, branch, denomination
Zen[N] นิกายเซนในพุทธศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anglican(แอง' กลิเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับนิกาย Church of England, ผู้ที่นับถือนิกาย church of England. -Anglicanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
baptist(แบพ'ทิสทฺ) n. สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity

English-Thai: Nontri Dictionary
catholic(adj) เกี่ยวกับนิกายโรมันคาทอลิก
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ,เกี่ยวกับนิกาย
Jesuit(n) พระนิกายโรมันคาทอลิก
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
sectarian(adj) เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับนิกาย
sectarian(n) สมาชิกพรรค,สมาชิกในนิกาย
sectary(n) สมาชิกพรรค,สมาชิกในนิกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top