ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชี

   
144 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชี-, *ชี*
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
la vida no vale nada (phrase ) ชีวิตที่ไม่มีค่าอะไร

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การบัญชีเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Accounting
ถุงยังชีaid packages
บัญชีครัวเรือนhousehold accounting
บัญชีเงินฝากประจำ (n ) fixed deposit account, time deposit account
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชี (n phrase ) Computer Package at Work

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (org ) Comité d'encadrement de la profession d'ingénieur

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชีมูต[ชีมูตะ] ก้อนเมฆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชีววิทยา[せいぶつがく] (n ) 生物学

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถุงยังชี (n ) ถุงยังชีพ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี[N] nun, Syn. แม่ชี, Example: แม่ของเขาบวชเป็นชีอยู่ที่วัด, Count unit: รูป, Thai definition: คำเรียกหญิงที่นุ่งขาวห่มขาว โกนคิ้วโกนผมถือศีล
ชี[N] coriander, See also: parsley, genus Petroselinum or Coriandrum, Syn. ่ผักชี, Example: เนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรากผักชี กระเทียมพริกไทย และเกลือ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coriandrum sativum Linn. ในวงศ์ Umbelliferae ทั้งต้นมีกลิ่น
ชี[N] living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชี[N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวิต, ชีวะ, Example: ทหารยอมเสียชีพเพื่อชาติ
ชี[V] point, See also: point out, indicate, Example: อาจารย์ใช้ไม้บรรทัดชี้ตัวอักษรบนกระดาษดำ
ชี[V] indicate, See also: mark, show, direct, Syn. แสดง, บอก, หมาย, บ่ง, Example: เครื่องหมายจราจรนี้ชี้ว่าจะมีโค้งอันตรายอยู่ข้างหน้า
ชีลา[N] Coriandrum sativum, Syn. ผักชี, หอมป้อม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coriandrum sativum Linn. ในวงศ์ Umbelliferae ทั้งต้นมีกลิ่น ใช้เป็นผัก เรียกว่า ผักชี ดอกเล็กสีขาว ผลกลมมีกลิ่นฉุน เมื่อแก่ใช้เป็นเครื่องเทศ
ชีวะ[N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวิต, ชีพ
ชีวา[N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวี, ชีวิต, ชีวัน, Example: เสียดายดวงชีวาอันควรม้วยมรณาอย่างอาลัย, Notes: (กวี)
ชีต้น[N] monk, See also: priest, Syn. พระสงฆ์, Count unit: รูป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชีน. ยาย้อมฟัน ทำจากกะลามะพร้าวเผาไฟแล้วบดให้ละเอียด ใช้สีเพื่อให้ฟันดำเป็นมัน เช่น เอาชี่สีฟันเป็นมันขลับ กระจกส่องเงาวับดูจับแสง (ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วบวชเณร), สี้ ก็เรียก.
ชีน. เรียกนิ้วที่ ๒ นับแต่หัวแม่มือว่า นิ้วชี้.
ชีก. เหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการ, เหยียดตรง เช่น หางชี
ชีแนะนำ, บอกให้, เช่น ชี้ทาง.
ชีน. นักบวช เช่น ท้าวธคือไกรษรงามสง่า เสด็จเข้าป่าเปนชี (ม. คำหลวง วนประเวศน์)
ชีคำเรียกหญิงที่นุ่งขาวห่มขาว โกนคิ้วโกนผม ถือศีล ๘, แม่ชี ก็เรียก.
ชีน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coriandrum sativum L. ในวงศ์ Umbelliferae ทั้งต้นมีกลิ่น ใช้เป็นผัก เรียกว่า ผักชี ดอกเล็กสีขาว ผลกลมมีกลิ่นฉุน เมื่อแก่ใช้เป็นเครื่องเทศ, ชีลา หรือ หอมป้อม ก็เรียก.
ชีดู ชีปะขาว ๒ (๒).
ชีก. ทำสิ่งที่เป็นปุยอย่างสำลีหรือที่เป็นเส้นอย่างกลุ่มยาเส้นให้กระจายตัวออก, ประชี ก็ว่า.
ชี้ขาดก. สั่งเด็ดขาด, วินิจฉัยเด็ดขาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulsus; pulseชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse; pulsusชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygm(o)-ชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygm(o)-ชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, vibrating; pulse, jerky; pulse, sharp; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, jerky; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, sharp; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsus vibrans; pulse, jerky; pulse, sharp; pulse, vibratingชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharp pulse; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerky pulse; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์

ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) เป็นสาขาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาการแพทย์ โดยเน้นปัญหาการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับวิทยาศาสตร์การคำนวณ (Computational Science) ช่วยให้การทำงานและวิจัยด้านนี้เป็นไปอย่างก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างงานชีวสารสนเทศ ได้แก่ โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (Human Genome Project) การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโรคหรือพืชที่สำคัญ และการผลิตยาใหม่ เป็นต้น

ชีวสารสนเทศศาสตร์ได้รับการกล่าวถึงว่าจะมีความสำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 บุคลากรด้านชีวสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างมาก มีการเห็นความสำคัญในการจัดให้ชีวสารสนเทศเป็นศาสตร์เฉพาะทางและจัดให้มีการสอนเป็นหลักสูตรขึ้น ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้านนี้สามารถกระทำได้ โดยการสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์การคำนวณแก่บุคลากรด้านชีววิทยาการแพทย์ เช่น นักอณูชีววิทยา นักเคมี แพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ

งานหลักของชีวสารสนเทศคือการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลชีววิทยา (Biological Database) ที่บรรจุข้อมูลบรรณานุกรม การเรียงสายของโปรตีน (Protein Sequence) โครงสร้างโปรตีน (Protein Structure) หน้าที่โปรตีน (Protein Function) หมวดโปรตีน (Pattern/Family) และรหัสพันธุกรรม (Necleotide Sequence) เป็นต้น

บรรณานุกรม

Available at : http://www.si.mahidol.ac.th/simi/bioinfo/bi_what.html. Accessed July 31,2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Biomassชีวมวล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biologyชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชีพิตักษัย(ราชาศัพท์) น. การสิ้นชีวิต. ก. ตาย, ใช้แก่หม่อมเจ้าว่า ถึงชีพิตักษัย [ศัพท์พระราชพิธี]
Soil biochemistryชีวเคมีของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clinical biochemistryชีวเคมีคลินิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary clinical niochemistryชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you need reasons or logic in order to live?คนเราต้องมีเหตุผลหรือหลักการอะไร เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอ Emotions (2017)
You thought my life was in danger?เธอคิดว่าชีวิตฉัน กำลังอยู่ในอันตรายเหรอ Emotions (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?ฮิโตมิจัง ในจดหมายเชิญเขียนไว้ว่า ชีวิตใครบางคนอาจจะพบจุดจบได้ Emotions (2017)
CINEMA LIFE - ALL ABOUT NANAKA HIRAKI(ชีวิตในโลกภาพยนตร์ ทุกเรื่องราวของฮิรากิ นานากะ) Emotions (2017)
Live your life.ใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะครับ Emotions (2017)
With Nanaka Hiraki's death, she's the only person appropriate to play the heroine in a Hanaki work.นอกจากฮิรากิ นานากะ ที่เสียชีวิตไป เธอเป็นคนเดียวที่เหมาะสมกับ บทนางเอกในเรื่องของคุณฮานากิที่สุด Confrontation (2017)
Don't you value human life?ชีวิตคนไม่มีค่าในสายตาคุณหรือไง Confrontation (2017)
I knew I could count on you.คิดแล้วเชียวว่าต้องเชื่อมือคุณได้ Confrontation (2017)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.ชีวิตของชิราคาวะ มินามิ มีค่าแค่สิบล้านเยน Confrontation (2017)
You can't put a price on life.คุณตีค่าชีวิตคนเป็นราคาไม่ได้หรอก Confrontation (2017)
Her life was worth 100 million yen.ชีวิตเธอมีค่าหนึ่งร้อยล้านเยน Confrontation (2017)
Our bizarre lives together came to an end.ชีวิตแสนแปลกประหลาดที่พวกเรา อยู่ร่วมกัน ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว Confrontation (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ชี[n.] (chī) EN: ascetic   FR: ascète [m] ; solitaire [m]
ชี[n.] (chī) EN: coriander ; parsley   FR: coriandre [m]
ชี[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct   FR: indiquer ; montrer
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger
ชีต้น[n.] (chīton) EN: monk ; priest   FR: moine [m]
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show someone the way ; guide   FR: indiquer le chemin
ชี้นำ[v.] (chīnam) EN: guide   
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead   FR: indiquer ; préciser
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: ascetic ; white-robed ascetic   FR: ascète [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชี
biologyชีววิทยา
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชี
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
biologist(n) นักชีววิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise[VI] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
afterlife[N] ชีวิตหลังความตาย
anima[N] จิตวิญญาณ, See also: ชีวิต, Syn. mind, soul
arbitrate[VT] ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
arbitrate[VI] เป็นผู้ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง, Syn. settle peacefully, smooth out
biochemistry[N] ชีวเคมี
biology[N] ชีววิทยา, Syn. naturalist
cheese[N] เนยแข็ง, See also: ชีส
cheesecake[N] ชีสเค้ก, See also: เค้กชนิดหนึ่งที่มีชีสเป็นส่วนผสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
a/oabbr. account of (บัญชีของ)
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
account(n) บัญชี
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
biomedical (adj ) ชีวการแพทย์
biota (n) ชีวชาติ เช่น ชีวชาติในดิน
Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n} (n) ชีวิตในวัยผู้ใหญ่
lifesaver[ชีพ-พะ-รัก-สิก] (n ) ชีพรักษิก = ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตทางน้ำ การปฐมพยาบาล การนวดหัวใจผายปอด แต่มิได้เป็นที่ประกอบวิชาชีพ ชีพบาล โดยตรง
mayfly (n name uniq ) ชีปะขาว หรือชีผะขาวก็เรียก ชีผ้าขาวก็เรียก หรือเมย์ฟลายส์ (mayflies) ชื่อวิทยาศาสตร์ เอพฮีมีรอบเทอรา (Ephemeroptera) ตัวขนาดเล็กถึงกลาง ปีกบางมีเส้นมากมาย ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ตัวอ่อนรูปร่างเรียวยาวอาศัยในน้ำนาน 1-2 ปี ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นแมลงโตเต็มวัย มีปีก ชอบเล่นไฟ มันมีอายุเพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่กินอาหาร ผสมพันธุ์แล้วตาย ฤดูกาลวางไข่อยู่ในราวกลางเดือนเมษายน พบใกล้แหล่งน้ำ บ่อน้ำ ลำธาร ตัวแก่เต็มที่จะลอกคราบออกพร้อมบินขึ้นจากผิวน้ำไปยังแสงสว่าง เป็นการบินขึ้นมาดูโลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人生[じんせい, jinsei] ชีวิตมนุษย์
[いのち, inochi] (n) ชีวิต
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
結婚生活[けっこんせいかつ, kekkonseikatsu] (n ) ชีวิตแต่งงาน
生物物理学[せいぶつぶつりがく, seibutsubutsurigaku] (n ) ชีวฟิสิกส์ , See also: R. biophysics
生化学[せいかがく, seikagaku] (n ) ชีวเคมี , See also: R. biochemical
生物地理学[せいぶつちりがく, seibutsuchirigaku] (n ) ชีวภูมิศาสตร์ , See also: R. biogeography

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise
現す[あらわす, arawasu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to indicate
導く[みちびく, michibiku] Thai: ชี้นำ
指す[さす, sasu] Thai: ชีEnglish: to point

German-Thai: Longdo Dictionary
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Leben(n) |das, pl. Leben| ชีวิต
bezeichnenอ้างถึง, ชี้ถึง
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
diese(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
dieser(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
grand(adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, See also: A. petit
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
virement(n) |m| การโอน, การโอนเงิน เช่น par virement sur notre compte โดยโอนเงินเข้าบัญชีของเรา , See also: S. transfer,
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top