ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不適切

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不適切-, *不適切*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This unexpected malfunctioning of the system was caused by improper wiring.システムのこの予測されなかった機能不全は不適切な配線系統によって引き起こされた。
I find the plan to be unsatisfactory in several ways.その計画はいくつかの点で不適切なものであると思う。
He laughed loudly, which behavior seemed inappropriate.彼は大声で笑ったが、その振る舞いは不適切に思えた。
They vote in secret, may seek public office, and may demand the removal of public officials who behave improperly.彼らは秘密に投票し、公職をめざしてもよいし、また不適切な行為をする公職老の免職を要求してもよい。
An irrelevant remark.不適切な発言。
Among the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.批判する者の中には、欧州中央銀行に課せられた目標が不適切であると考える者がいます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are not a fit guardian for Walter and I'm going to petition the state to have him removed from your custody.[JA] 保護者としては不適切だ あなたの保護下から 外してもらうよう申請します The Equation (2008)
- You're inappropriate.[JA] - 不適切 Chapter 2 (2009)
He feels very passionately about her, almost inappropriately so.[JA] 彼女に情熱的なものを 感じているんだよ 不適切なほどに The Other Woman (2008)
Is that okay with you, Mr. Inappropriate?[JA] つまり、氏は不適切な、あなたと大丈夫ですか? Transformers: Dark of the Moon (2011)
Hey! Inappropriate workplace topic...[JA] 職場に不適切な話題よ Training Day (2010)
That is just wildly inappropriate.[JA] - 気にしないで 全般的に不適切な話題だな The Hangover Part II (2011)
I have been told many things about my behavior... but not so![JA] 悪口はさんざん聞いたが "不適切" とは最悪だ Due Date (2010)
- That's totally inappropriate and...[JA] それは... . まったくもって不適切だわ Ladies in Red (2008)
- Love is inappropriate sometimes.[JA] - 不適切な愛もある Chapter 2 (2009)
- Irrelevant, Captain.[JA] - 不適切です 船長 WALL·E (2008)
Your behavior is inappropriate![JA] 不適切な行為だぞ Due Date (2010)
That is baseless, inappropriate, and I resent it.[JA] なんの根拠もなく 不適切だ 腹立たしいな Carnelian, Inc. (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top