Search result for

properly

(61 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -properly-, *properly*, proper
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
properly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด

English-Thai: Nontri Dictionary
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย Airplane! (1980)
She may know much if properly motivated.เธออาจจะ รู้มากขึ้น ถ้าเรากระตุ้นถูกวิธี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Have I fulfilled the mission objectives properly?ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของภารกิจถูกต้อง หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้ Day of the Dead (1985)
Handled properly, this thing could be worth a million in free publicity.และที่จรืงถ้าให้สื่อมวลชนรู้ จะไต้โปรโมทฟรีด้วยซ้ำ The Bodyguard (1992)
Jack, just eat it up properly.แจ็ค กินมันเข้าไปซะ The Cement Garden (1993)
And Thomas, sit up properly! Let your mother eat her food in peace.แล้วก็ โทมัส นั่งให้มันดีๆ อย่ารบกวนแม่ตอนกินข้าว The Cement Garden (1993)
You don't even wash properly and you're rude to your sisters and to me.น้ำก็ไม่ยอมอาบ ลูกหยาบคายกับพี่สาว แล้วก็แม่ด้วย The Cement Garden (1993)
Or have you done your job properly ? You needn't be alarmed.ฉันควรจะวิตกเรื่องนี้มั้ย Schindler's List (1993)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
properlyCertain poisons, properly used, are useful.
properlyChew your food well so it can be digested properly.
properlyFood must be chewed well to be digested properly.
properlyHe doesn't have the ability to do the work properly.
properlyHis sons are not properly brought up.
properlyI can't get the door to shut properly.
properlyIf a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.
properlyIf it is used properly, this tool will be a great help.
properlyI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
properlyI haven't met him properly yet.
properlyIt is important for us to learn to handle defeats as well as triumphs properly.
properlyMake sure that the sick are properly attended.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมวัย[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
ตามอัตภาพ[ADV] on one's own, See also: properly, conventionally, Syn. พอเหมาะพอควร, Example: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ
สมควร[ADV] suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
เหมาะเหม็ง[ADV] appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
ตามสมควร[ADV] properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
เหมาะสม[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส
อย่างดี[ADV] well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
อย่างดี[ADV] well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ถูกต้อง[adv.] (dōi mai thuktǿng) EN: improperly   
โดยมิชอบ[adv.] (dōi michøp) EN: improperly ; unlawfully   
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately   FR: trop ; excessivement
มิชอบ[adv.] (michøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably   FR: malhonnêtement
เหมาะเหม็ง[adv.] (mǿ mēng) EN: appropriately ; properly   
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably   
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately   FR: convenablement
อย่างดี[adv.] (yāngdī) EN: well ; properly ; nicely ; rightly   
อย่างเหมาะสม[adv.] (yāng mǿsom) EN: properly   
อย่างถูกต้อง[adv.] (yāng thuktǿng) EN: properly   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPERLY    P R AA1 P ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
properly    (a) (p r o1 p @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
居直る[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Properly \Prop"er*ly\, adv.
   [1913 Webster]
   1. In a proper manner; suitably; fitly; strictly; rightly;
    as, a word properly applied; a dress properly adjusted.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Individually; after one's own manner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Now, harkeneth, how I bare me properly. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 properly
   adv 1: in the right manner; "please do your job properly!";
       "can't you carry me decent?" [syn: {properly},
       {decently}, {decent}, {in good order}, {right}, {the
       right way}] [ant: {improperly}]
   2: with reason or justice [syn: {by rights}, {properly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top