ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prefer

P R AH0 F ER1   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prefer-, *prefer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prefer[VT] ชอบมากกว่า, Syn. fancy, favor
prefer[VT] ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
prefer[VT] เลื่อนตำแหน่ง, Syn. promote
prefer to[PHRV] ชอบมากกว่า
prefer to[PHRV] แต่งตั้ง, See also: มอบให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ
preferred[ADJ] ซึ่งชอบมากกว่า
preferable[ADJ] ดีกว่า, Syn. favored, superior
preferably[ADV] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. first, by preference, by choice, in preference
preference[N] ความพึงใจ, See also: สิทธิพิเศษ, Syn. choice, favorite
preferment[N] การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. advancement, elevation, raise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prefer(พรีเฟอร์') vt. ชอบมากกว่า,โอนเอียงมากกว่า,เสนอ,ยื่น,เลื่อนตำแหน่ง., See also: preferredly adv. preferredness n. preferably adv., Syn. like bette
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า,สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ,การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality,choice
preferential(เพรฟฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการชอบมากกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิหรือสิทธิพิเศษ,ได้รับสิทธิพิเศษ., See also: preferentiaism n. preferentiaalist n., Syn. favoured

English-Thai: Nontri Dictionary
prefer(vt) ชอบมากกว่า,สมัครใจ,เลื่อนตำแหน่ง,ฝักใฝ่ในทาง,ยื่น,เสนอ
preferable(adj) ดีกว่า,ชอบมากกว่า,เด่นกว่า
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
preferential(adj) ชอบมากกว่า,พิเศษ,ได้รับสิทธิ์ดีกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิ์
preferment(n) การชอบมากกว่า,การเลื่อนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preference settingค่าตั้งพึงใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preference shareหุ้นบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preferential debtหนี้ที่มีบุริมสิทธิ [ดู deferred debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferential rightบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferential tariffพิกัดอัตราอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferred creditorเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preferred riskการเสี่ยงภัยน้อยกว่าปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preferential agreementความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษ [เศรษฐศาสตร์]
preferential rightsบุริมสิทธิ [การทูต]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิ [การบัญชี]
Preferred stocksหุ้นบุริมสิทธิ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
preferential arrangement (n ) การดำเนินการตามสิทธิพิเศษ
preferred shareหุ้นบุริมสิทธิ
preferred stock (n) หุ้นบุริมสิทธิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which would you prefer, New York or Manderley?คุณชอบที่ไหนมากกว่ากัน นิวยอร์คหรือเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า Rebecca (1940)
In fact, I prefer to forget everything that happened this afternoon.อันที่จริง ฉันอยากจะลืมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบ่ายนี้ Rebecca (1940)
Oh, no thank you, Frith, and I prefer that Mr. De Winter weren't troubled with them, either.ไม่ล่ะฟริธ ขอบคุณ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปให้คุณเดอ วินเทอร์อ่านด้วย Rebecca (1940)
Or as I prefer to call it... the final test.หรือเป็นฉันชอบที่จะเรียกมัน ว่า การทดสอบขั้นสุดท้าย How I Won the War (1967)
If you don't mind, I prefer having my misfortunes taken seriously.ถ้าไม่ว่านะ ฉันอยากให้ถือว่าความโชคร้าย ของฉันเป็นสิ่งร้ายแรงมากกว่า The Little Prince (1974)
You'll prefer us to the sisters, won't you?เธอจะชอบพวกเราเหมือนแม่ชีจริงมั้ย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When one prefers men, it is difficult to change one's perspectiveเมื่อสิ่งชอบมากกว่าคน, มันคือ difficult to การเปลี่ยนแปลงเทคนิคภาพเหมือนจริงของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But if we consider all the stories we have heard in certain cases a girl might be preferable to a boyแต่ถ้าเราคิดว่า the stories ที่เราทั้งหมดได้ได้ยิน... ...ในกรณีจำนวนหนึ่งเด็กผู้หญิงอาจจะ be preferable ถึงเด็กผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's just that in these clothes, I would prefer to go by taxi.เพียงแต่ว่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้ ผมอยากกลับ ด้วยแท็กซี่มากกว่า Gandhi (1982)
I'll put you under arrest if you'd prefer.ถ้าอย่างนั้นผมจะจับคุณ Gandhi (1982)
He said he preferred to walk, sir.เขาขอเดินครับ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preferA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
preferAs a rule, I prefer a comedy to a tragedy.
preferAs a rule, I prefer to deal with people face to face in matters of this kind.
preferAs for me, I prefer beer to whisky.
preferAs for me, I prefer coffee to tea.
preferAs for me, I prefer fish to meat.
preferBad news is preferable to an absence of information.
preferDeath is preferable to dishonor.
preferDeath is preferable to such suffering.
preferDeath preferable to shame.
preferEverybody in my class prefers skiing to skating.
preferFor me, reading at home is preferable to reading sitting beside strangers in a library.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอนเอียง[N] inclination, See also: preference, tendency, leaning, Syn. ความโน้มเอียง, การเข้าข้าง, การคล้อยตาม, Example: ผู้สื่อข่าวเสนอข่าวที่มีความเอนเอียงไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อโจมตีการประท้วงของพนักงาน, Thai definition: การคล้อยไปทาง
พัลลภ[N] confidant, See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen, Syn. คนสนิท, คนโปรด, Thai definition: บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่ชอบพอ
หุ้นบุริมสิทธิ[N] preference share, Example: ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ถือครองหุ้นบุริมสิทธิในประเทศไทย, Count unit: หุ้น, Thai definition: หุ้นที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit = burimasitthi) EN: preferential right ; prior right ; preference   
ชอบมากกว่า[v. exp.] (chøp māk kwā) EN: prefer   FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ดีกว่า[adj.] (dī kwā) EN: better ; better than   FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
...ดีกว่า[X] (… dī kwā) FR: mieux vaut … ; il est préférable de …
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference   
คอหนังเพลง [n. exp.] (khø nang phlēng) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [m]
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism   FR: être partial ; être injuste ; favoriser
เล่มโปรด[n. exp.] (lem prōt) EN: preferred book   FR: livre préféré [m] ; livre favori [m] ; livre de chevet [m]
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect   FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner

CMU English Pronouncing Dictionary
PREFER    P R AH0 F ER1
PREFER    P R IY0 F ER1
PREFERS    P R IY0 F ER1 Z
PREFERS    P R AH0 F ER1 Z
PREFERED    P R AH0 F ER1 D
PREFERRED    P R AH0 F ER1 D
PREFERRED    P R IY0 F ER1 D
PREFERABLY    P R EH1 F ER0 AH0 B L IY0
PREFERABLE    P R EH1 F R AH0 B AH0 L
PREFERABLE    P R EH1 F ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prefer    (v) prˈɪfˈɜːʴr (p r i1 f @@1 r)
prefers    (v) prˈɪfˈɜːʴz (p r i1 f @@1 z)
preferred    (v) prˈɪfˈɜːʴd (p r i1 f @@1 d)
preferable    (j) prˈɛfrəbl (p r e1 f r @ b l)
preferably    (a) prˈɛfrəbliː (p r e1 f r @ b l ii)
preference    (n) prˈɛfrəns (p r e1 f r @ n s)
preferment    (n) prˈɪfˈɜːʴmənt (p r i1 f @@1 m @ n t)
preferring    (v) prˈɪfˈɜːʴrɪŋ (p r i1 f @@1 r i ng)
preferences    (n) prˈɛfrənsɪz (p r e1 f r @ n s i z)
preferential    (j) prˌɛfərˈɛnʃl (p r e2 f @ r e1 n sh l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优惠[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] preferential; favorable, #2,078 [Add to Longdo]
宁可[nìng kě, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄜˇ, / ] preferably; one would prefer to...(or not to...); would rather; (would) be better to; (to pick) the lesser of two evils, #10,967 [Add to Longdo]
从优[cóng yōu, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡ, / ] preferential treatment; most favored terms, #56,924 [Add to Longdo]
优先股[yōu xiān gǔ, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄍㄨˇ, / ] preferred stock, #61,542 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

Japanese-English: EDICT Dictionary
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
お好み[おこのみ, okonomi] (n,adj-no) choice; preference [Add to Longdo]
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei [Add to Longdo]
プリファレンス[, purifarensu] (n) preference [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
一般特恵関税[いっぱんとっけいかんぜい, ippantokkeikanzei] (n) general preferential duties; general preferential taxes [Add to Longdo]
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非優先語[ひゆうせんご, hiyuusengo] non-preferred term [Add to Longdo]
本来受信者[ほんらいじゅしんしゃ, honraijushinsha] preferred recipient [Add to Longdo]
優先語[ゆうせんご, yuusengo] preferred term [Add to Longdo]
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] preferred term [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
要求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method [Add to Longdo]
要望クラス[ようぼうクラス, youbou kurasu] preferred class [Add to Longdo]
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prefer \Pre*fer"\, v. t. [imp. & p. p. {Preferred}; p. pr. & vb.
   n. {Preferring}.] [F. pr['e]f['e]rer, L. praeferre; prae
   before + ferre to bear or carry. See 1st {Bear}.]
   1. To carry or bring (something) forward, or before one;
    hence, to bring for consideration, acceptance, judgment,
    etc.; to offer; to present; to proffer; to address; --
    said especially of a request, prayer, petition, claim,
    charge, etc.
    [1913 Webster]
 
       He spake, and to her hand preferred the bowl.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Presently prefer his suit to C[ae]sar. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Three tongues prefer strange orisons on high.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To go before, or be before, in estimation; to outrank; to
    surpass. [Obs.] "Though maidenhood prefer bigamy."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to go before; hence, to advance before others, as
    to an office or dignity; to raise; to exalt; to promote;
    as, to prefer an officer to the rank of general.
    [1913 Webster]
 
       I would prefer him to a better place. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To set above or before something else in estimation,
    favor, or liking; to regard or honor before another; to
    hold in greater favor; to choose rather; -- often followed
    by to, before, or above.
    [1913 Webster]
 
       If I prefer not Jerusalem above my chief joy. --Ps.
                          cxxxvii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Preferred an infamous peace before a most just war.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   {Preferred stock}, stock which takes a dividend before other
    capital stock; -- called also {preference stock} and
    {preferential stock}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To choose; elect. See {Choose}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prefer
   v 1: like better; value more highly; "Some people prefer camping
      to staying in hotels"; "We prefer sleeping outside"
   2: select as an alternative over another; "I always choose the
     fish over the meat courses in this restaurant"; "She opted
     for the job on the East coast" [syn: {choose}, {prefer},
     {opt}]
   3: promote over another; "he favors his second daughter" [syn:
     {prefer}, {favor}, {favour}]
   4: give preference to one creditor over another

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top