ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุริมสิทธิ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุริมสิทธิ-, *บุริมสิทธิ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุริมสิทธิ(บุริมมะสิด) น. สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในการที่จะได้รับชำระหนี้อันค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินนั้นก่อนเจ้าหนี้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด.
บุริมสิทธิพิเศษน. บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้.
บุริมสิทธิสามัญน. บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน ในอันที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preferential rightบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general preferential rightบุริมสิทธิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liensบุริมสิทธิ [TU Subject Heading]
Maritime liensบุริมสิทธิทางทะเล [TU Subject Heading]
preferential rightsบุริมสิทธิ [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit = burimasitthi) EN: preferential right ; prior right ; preference   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า,สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ,การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality,choice
preferential(เพรฟฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการชอบมากกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิหรือสิทธิพิเศษ,ได้รับสิทธิพิเศษ., See also: preferentiaism n. preferentiaalist n., Syn. favoured
priority(ไพรออ'ริที) n. การมาก่อน,การมีสิทธิก่อน,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ
underlie(อันเดอะไล') vt. วางอยู่ข้างใต้,อยู่ข้างใต้,หนุน,ค้ำ,เป็นฐาน,มีบุริมสิทธิ์,มีสิทธิ์ก่อน., See also: underlier n., Syn. underscore
underlying(อัน'เดอะไลอิง) adj. อยู่ข้างใต้,อยู่ชั้นใต้,เป็นรากฐาน,แฝงอยู่,มีบุริมสิทธิ์,มีสิทธิก่อน vi. กริยาเติม?ing?ของunderlie

English-Thai: Nontri Dictionary
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
preferential(adj) ชอบมากกว่า,พิเศษ,ได้รับสิทธิ์ดีกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิ
prerogative(n) สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธิ
priority(n) บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,การมีสิทธิ์ก่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top