ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favored

F EY1 V ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favored-, *favored*, favor, favore
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favored(adj) ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, Syn. beloved, honorary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด, ไม่น่าดู, เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
well-favored(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม, หน้าตาดี, หล่อ, งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Daddy favored Key Biscayne, but--พ่อได้รับการสนับสนุน: Key Biscayne but-- The Birdcage (1996)
That's great. This is my mother's favored tea.ดีจังเลยค่ะ เป็นยี่ห้อโปรดของแม่ฉันเอง Train Man (2005)
His Majesty's favored official named Jung Ya Gyong has been at the Office of Waterways for the past few months working on something.คนโปรดของฝ่าบาทที่ชื่อ จุง ยา กยอง ได้ถูกเนรเทศให้ไปอยู่กลางน้ำ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านเพื่อทำงานบางอย่างพะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
They're favored 2-to-1.มีแต่คนให้ทีมนั้นชนะ 2 ต่อ 1 เลย Invictus (2009)
"has favored Our undertakings."หรือชะตากรรม.. ซึ่งเข้ากับสัปเหร่อของเรา Omnivore (2009)
God favored Abel.พระเจ้าชอบอาเบล Adam Raised a Cain (2009)
You were only favored because you're a good doll who does whatever Commander Ikari wants!เงียบไปเลย! เธอมันก็แค่ตุ๊กตาที่เชื่อฟังผู้การอิคาริทุกคำพูดไม่ใช่หรือไง? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's favored son...บุตรคนโปรด Great and Unfortunate Things (2010)
Even if he is not currently favored byHis fellows in the senate. Mark of the Brotherhood (2010)
I favored the eternal Tuesday afternoon of an autistic man... who'd drowned in a bathtub in 2953.ของชายออทิสติก ที่จมอ่างอาบน้ำตายในปี 1953 The Man Who Would Be King (2011)
It's because their favored prey are too large to be brought down by one wolf alone.เป็นเพราะพวกมันชอบล่าเหยื่อที่ตัวใหญ่เกินกว่าจะล้มได้ ด้วยหมาป่าตัวเดียว Code Breaker (2011)
It's a common ammunition favored by... long-range shooters.เป็นแบบที่นิยมใช้ในกลุ่มของ นักยิงปืนระยะไกล Kill Shot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favoredI favored the hypothesis.
favoredJapan has long been favored by a business boom.
favoredThe weather favored our travel.
favoredWarm weather favored our picnic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเก็ง(n) favorite, See also: favored to win, one who be expected to win, Syn. ตัวเต็ง, Example: ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 เป็นตัวเก็งว่าจะได้เป็นนางสาวไทยในปีนี้, Thai Definition: ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAVORED F EY1 V ER0 D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宠臣[chǒng chén, ㄔㄨㄥˇ ㄔㄣˊ,   /  ] favored minister [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好み[ごのみ, gonomi] (adj-na, adj-no, suf) (1) being fond of; having a liking for; (2) to the liking of; favored by; popular with #7,624 [Add to Longdo]
外様;外方[とざま, tozama] (n) (1) (abbr) (See 外様大名) outside daimyo; non-Tokugawa daimyo; (2) outsider; one not included in the favored (favoured) group [Add to Longdo]
官寺[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period [Add to Longdo]
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured) [Add to Longdo]
五葉[ごよう, goyou] (n) (abbr) (See 五葉松) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai); goyoumatsu [Add to Longdo]
五葉松[ごようまつ, goyoumatsu] (n) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai) [Add to Longdo]
最恵国[さいけいこく, saikeikoku] (n) most favored nation; most favoured nation; (P) [Add to Longdo]
最恵国待遇[さいけいこくたいぐう, saikeikokutaiguu] (n) most favored nation; most favoured nation; MFN [Add to Longdo]
寵臣[ちょうしん, choushin] (n) favored retainer; favoured retainer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Favored \Fa"vored\ (f[=a]"v[~e]rd), a.
   1. Countenanced; aided; regarded with kindness; as, a favored
    friend.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a certain favor or appearance; featured; as,
    well-favored; hard-favored, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Favor \Fa"vor\, v. t. [imp. & p. p. {Favored} (f[=a]"v[~e]rd);
   p. pr. & vb. n. {Favoring}.] [Written also favour.] [Cf. OF.
   favorer, favorir. See {Favor}, n.]
   1. To regard with kindness; to support; to aid, or to have
    the disposition to aid, or to wish success to; to be
    propitious to; to treat with consideration or tenderness;
    to show partiality or unfair bias towards.
    [1913 Webster]
 
       O happy youth! and favored of the skies. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       He that favoreth Joab, . . . let him go after Joab.
                          --2 Sam. xx.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       [The painter] has favored her squint admirably.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To afford advantages for success to; to facilitate; as, a
    weak place favored the entrance of the enemy.
    [1913 Webster]
 
   3. To resemble in features; to have the aspect or looks of;
    as, the child favors his father.
    [1913 Webster]
 
       The porter owned that the gentleman favored his
       master.                --Spectator.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favored
   adj 1: preferred above all others and treated with partiality;
       "the favored child" [syn: {favored}, {favorite(a)},
       {favourite(a)}, {best-loved}, {pet}, {preferred},
       {preferent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top