ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preference

P R EH1 F ER0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preference-, *preference*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preference(n) ความพึงใจ, See also: สิทธิพิเศษ, Syn. choice, favorite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า, สิ่งที่ชอบมากกว่า, บุริมสิทธิ, สิทธิพิเศษ, การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality, choice

English-Thai: Nontri Dictionary
preference(n) การชอบมากกว่า, ความสมัครใจ, การเลื่อนตำแหน่ง, บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preference settingค่าตั้งพึงใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preference shareหุ้นบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ Ghost in the Shell (1995)
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง Legally Blonde (2001)
Then the city council decides to give minority-owned companies preference in city contracts.จากนั้นเขตก็ตัดสิน ให้พวกบริษัทของพวกคนกลุ่มน้อย ได้เซ็นต์สัญญากับเขต Crash (2004)
ASK HIM ANYTHING YOU WANT. LIKE HIS, UH, PREFERENCE FOR SOFT DRINKS?ถามเค้าถึงสิ่งที่ลูกอยากได้ / อย่างเช่นน ดื่มอะไรดีครับอะเหรอ? Poison Ivy (2007)
Okay. Now, I don't know what your preferences are.โอเค แต่ไม่ฉันไม่รู้ว่าเธออยากได้แบบไหน Dead Silence (2007)
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ส่วนตัวฉันก็โอนเอียงไปทางโน้น แล้วก็จะทำให้สำเร็จไปทุกครั้ง Prison Break: The Final Break (2009)
DID HE HAVE ANY OTHER STRANGE PREFERENCES IN BED?เขาเคยมีพฤติกรรมบนเตียงแปลกๆบ้างไหม? Zoe's Reprise (2009)
It look like his preference is based more on age instead of physical characteristics.ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจอายุ มากกว่าลักษณะทางกายภาพนะครับ A Shade of Gray (2009)
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ของโปรดผมคือ ขนมเช็คน่า 2 แท่ง และนิตยสารไทมส์ Free (2009)
The preference was too varied.รูปแบบเหยื่อหลากหลายเกินไป The Fight (2010)
Everyone write down their lab partner preferences from one to eight.ทุกคนเขียนเรียงลำดับคู่ทำแล็บที่ต้องการ จาก 1 ถึง 7 Competitive Ecology (2011)
He matched the age preference of the unsub.เขามีอายุตรงกับที่คนร้ายชอบ Epilogue (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preferenceHave you got any preference between beef and lamb?
preferenceHe should be given preference over the others.
preferenceI don't know your preference, so please help yourself.
preferenceMusic preferences vary from person to person.
preferenceMy decided preference is the fourth and the last of these alternatives.
preferenceThese special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอนเอียง(n) inclination, See also: preference, tendency, leaning, Syn. ความโน้มเอียง, การเข้าข้าง, การคล้อยตาม, Example: ผู้สื่อข่าวเสนอข่าวที่มีความเอนเอียงไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อโจมตีการประท้วงของพนักงาน, Thai Definition: การคล้อยไปทาง
หุ้นบุริมสิทธิ(n) preference share, Example: ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ถือครองหุ้นบุริมสิทธิในประเทศไทย, Count Unit: หุ้น, Thai Definition: หุ้นที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุริมสิทธิ[burimmasit = burimasitthi] (n) EN: preferential right ; prior right ; preference
หุ้นบุริมสิทธิ[hunburimmasit] (n, exp) EN: preference shares ; preferred stock
คอ[khø] (n) EN: popularity ; preference
ลำเอียง[lam-īeng] (v) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism  FR: être partial ; être injuste ; favoriser
โอนเอียง[ōn-īeng] (v) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference
รสนิยม[rotniyom] (n) EN: taste ; liking ; preference ; fondness  FR: goût [ m ] ; penchant [ m ] ; préférence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREFERENCE P R EH1 F ER0 AH0 N S
PREFERENCE P R EH1 F R AH0 N S
PREFERENCED P R EH1 F ER0 AH0 N S T
PREFERENCED P R EH1 F R AH0 N S T
PREFERENCES P R EH1 F ER0 AH0 N S IH0 Z
PREFERENCES P R EH1 F R AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preference (n) prˈɛfrəns (p r e1 f r @ n s)
preferences (n) prˈɛfrənsɪz (p r e1 f r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzugsdividende { f }preference dividend [ Br. ]; preferred dividend [ Am. ] [Add to Longdo]
Vorzug { m }; Vorliebe { f } | Vorzüge { pl }; Vorlieben { pl }preference | preferences [Add to Longdo]
Vorzugsaktien { pl } | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み[おこのみ, okonomi] (n, adj-no) choice; preference [Add to Longdo]
プリファレンス[purifarensu] (n) preference [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
顕示選好[けんじせんこう, kenjisenkou] (n) revealed preference [Add to Longdo]
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P) [Add to Longdo]
好まれる[このまれる, konomareru] (v1) to like; to appreciate; to have a preference [Add to Longdo]
好みにより[このみにより, konominiyori] (n) depending on one's preference [Add to Longdo]
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P) [Add to Longdo]
最優先[さいゆうせん, saiyuusen] (n, vs) maximum preference; maximum priority; priority handling [Add to Longdo]
時間選好[じかんせんこう, jikansenkou] (n) time preference [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preference \Pref"er*ence\, n. [Cf. F. pr['e]f['e]rence.]
   1. The act of Preferring, or the state of being preferred;
    the setting of one thing before another; precedence;
    higher estimation; predilection; choice; also, the power
    or opportunity of choosing; as, to give him his
    preference.
    [1913 Webster]
 
       Leave the critics on either side to contend about
       the preference due to this or that sort of poetry.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Knowledge of things alone gives a value to our
       reasonings, and preference of one man's knowledge
       over another's.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is preferred; the object of choice or superior
    favor; as, which is your preference?
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preference
   n 1: a strong liking; "my own preference is for good
      literature"; "the Irish have a penchant for blarney" [syn:
      {preference}, {penchant}, {predilection}, {taste}]
   2: a predisposition in favor of something; "a predilection for
     expensive cars"; "his sexual preferences"; "showed a Marxist
     orientation" [syn: {predilection}, {preference},
     {orientation}]
   3: the right or chance to choose; "given my druthers, I'd eat
     cake" [syn: {preference}, {druthers}]
   4: grant of favor or advantage to one over another (especially
     to a country or countries in matters of international trade,
     such as levying duties)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top