ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preference

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preference-, *preference*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preference(n) ความพึงใจ, See also: สิทธิพิเศษ, Syn. choice, favorite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า, สิ่งที่ชอบมากกว่า, บุริมสิทธิ, สิทธิพิเศษ, การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality, choice

English-Thai: Nontri Dictionary
preference(n) การชอบมากกว่า, ความสมัครใจ, การเลื่อนตำแหน่ง, บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preference settingค่าตั้งพึงใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preference shareหุ้นบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We know which one you'd prefer.Just because it's a has-been mobster and an Hero (1992)
I prefer bikinis.ฉันชอบบิกินี่ Wild Reeds (1994)
I prefer the ocean.ฉันชอบมหาสมุทร Wild Reeds (1994)
But I prefer...แต่ฉันชอบ ... The Shawshank Redemption (1994)
He wants us... to send our finest swordsman... to do battle with him, preferably...เขาอยากให้เราส่งเขา ไปให้นักดาบที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประลองกับเขา Don Juan DeMarco (1994)
Well, no, although I did have an imaginary friend who my parents actually preferred.ก็ใช่แต่ฉันมีเพื่อนในจิตนาการ ซึ่งพ่อแม่ฉันรักมากกว่า The One with the Sonogram at the End (1994)
Someone quite strong, preferably.อยากจะได้คนที่แข็งแรงหน่อย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I would prefer it, Mr. Morgan if you did not take the Lord's name in vain.พ่อขอแย้งหน่อย คุณมอร์แกน กรุณาอย่าเอาชื่อพระเจ้ามาเกี่ยวด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
'Cause you prefer the normal routine.คุณชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบประจำ Heat (1995)
Which would you prefer, New York or Manderley?คุณชอบที่ไหนมากกว่ากัน นิวยอร์คหรือเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า Rebecca (1940)
In fact, I prefer to forget everything that happened this afternoon.อันที่จริง ฉันอยากจะลืมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบ่ายนี้ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preferenceHave you got any preference between beef and lamb?
preferenceHe should be given preference over the others.
preferenceI don't know your preference, so please help yourself.
preferenceMusic preferences vary from person to person.
preferenceMy decided preference is the fourth and the last of these alternatives.
preferenceThese special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอนเอียง(n) inclination, See also: preference, tendency, leaning, Syn. ความโน้มเอียง, การเข้าข้าง, การคล้อยตาม, Example: ผู้สื่อข่าวเสนอข่าวที่มีความเอนเอียงไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อโจมตีการประท้วงของพนักงาน, Thai Definition: การคล้อยไปทาง
หุ้นบุริมสิทธิ(n) preference share, Example: ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ถือครองหุ้นบุริมสิทธิในประเทศไทย, Count Unit: หุ้น, Thai Definition: หุ้นที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุริมสิทธิ[burimmasit = burimasitthi] (n) EN: preferential right ; prior right ; preference
หุ้นบุริมสิทธิ[hunburimmasit] (n, exp) EN: preference shares ; preferred stock
คอ[khø] (n) EN: popularity ; preference
ลำเอียง[lam-īeng] (v) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism  FR: être partial ; être injuste ; favoriser
โอนเอียง[ōn-īeng] (v) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference
รสนิยม[rotniyom] (n) EN: taste ; liking ; preference ; fondness  FR: goût [ m ] ; penchant [ m ] ; préférence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
preference
preference
preferenced
preferenced
preferences
preferences

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preference
preferences

WordNet (3.0)
preference(n) a strong liking, Syn. taste, penchant, predilection
preference(n) the right or chance to choose, Syn. druthers
preference(n) grant of favor or advantage to one over another (especially to a country or countries in matters of international trade, such as levying duties)
predilection(n) a predisposition in favor of something, Syn. preference, orientation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Preference

n. [ Cf. F. préférence. ] 1. The act of Preferring, or the state of being preferred; the setting of one thing before another; precedence; higher estimation; predilection; choice; also, the power or opportunity of choosing; as, to give him his preference. [ 1913 Webster ]

Leave the critics on either side to contend about the preference due to this or that sort of poetry. Dryden. [ 1913 Webster ]

Knowledge of things alone gives a value to our reasonings, and preference of one man's knowledge over another's. Locke. [ 1913 Webster ]

2. That which is preferred; the object of choice or superior favor; as, which is your preference? [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzugsdividende { f }preference dividend [ Br. ]; preferred dividend [ Am. ] [Add to Longdo]
Vorzug { m }; Vorliebe { f } | Vorzüge { pl }; Vorlieben { pl }preference | preferences [Add to Longdo]
Vorzugsaktien { pl } | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) #2,585 [Add to Longdo]
優先[ゆうせん, yuusen] (n, vs, adj-no) preference; priority; precedence; (P) #3,130 [Add to Longdo]
嗜好[しこう, shikou] (n, vs) taste; liking; preference #14,234 [Add to Longdo]
お好み[おこのみ, okonomi] (n, adj-no) choice; preference [Add to Longdo]
プリファレンス[purifarensu] (n) preference [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
顕示選好[けんじせんこう, kenjisenkou] (n) revealed preference [Add to Longdo]
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P) [Add to Longdo]
好まれる[このまれる, konomareru] (v1) to like; to appreciate; to have a preference [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top