ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

favorite

F EY1 V ER0 IH0 T   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favorite-, *favorite*
Possible hiragana form: ふぁう゛ぉりて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favorite[N] คนโปรด, See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน, Syn. darling, favored one
favorite[N] คนโปรด, See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน, Syn. darling, favored one
favorite[N] ความนิยมชมชอบ
favorite[N] ความนิยมชมชอบ
favorite[N] ตัวเก็ง, Syn. preference, choice
favorite[N] ตัวเก็ง, Syn. preference, choice
favorite[ADJ] ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ, Syn. adored, beloved, preferred, Ant. unwanted, unpopular
favorite[ADJ] ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ, Syn. adored, beloved, preferred, Ant. unwanted, unpopular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorite Playingอภิบาลพวกพ้อง [การแพทย์]
Favorite Substrateอาหารอันโอชะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am Rebecca's favorite cousin.ผมเป็นลูกพี่ลูกน้องคนโปรดของรีเบคคา Rebecca (1940)
I've heard Mr. De Winter say that this is his favorite of all the paintings.ฉันเคยได้ยินคุณเดอ วินเทอร์พูดว่า นี่เป็นรูปที่โปรดที่สุดของท่าน Rebecca (1940)
My favorite kind: Female.ชนิดโปรดของฉัน: Mad Max (1979)
We'd like to do a favorite of the horn section. We hope it's one of yours.พวกเราชอบทำกลุ่มแตรที่สุด เราหวังมันเป็นของคุณด้วย The Blues Brothers (1980)
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
This is one of my favorite recipes.รสชาตินี้ฉันชอบจริงๆ Clue (1985)
You told us at dinner that we were eating one of your favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.คุณบอกกับเราว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่เรากำลังรับประทานนั้น เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
And they got the negative for all your favorite movies.และยังมีฟิลม์ต้นฉบับของหนังที่คุณชอบ Day of the Dead (1985)
Wait. What's your favorite book?เดี๋ยวนะ นายชอบ หนังสือเล่มไหน An American Tail (1986)
That's my favorite car.นั่นรถในฝันฉันเลย Dirty Dancing (1987)
"Her favorite pastimes were riding her horseกิจกรรมยามว่างสุดโปรดของเธอคือการขี่ม้า The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favoriteAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
favoriteA favorite resort of artists.
favoriteAlgebra is my favorite subject.
favoriteA nice roast chicken is one of my favorite dishes.
favoriteCan you recommend your favorite shoe store?
favoriteChoose your favorite racket.
favoriteChris saw his favorite girl, Kate, having a private conversation with Beth.
favoriteCurry and rice is her favorite food.
favoriteCurry and rice is my favorite dish.
favoriteEnglish has become my favorite subject.
favoriteEverybody has their favorite drink.
favoriteEvery boss has his or her favorite employee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ง[N] favorite, Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง, Example: บราซิลได้รับการคาดหมายให้เป็น 1 ในทีมเต็งแชมป์โลก, Thai definition: ผู้ที่หวังจะได้ชัยชนะ
โปรด[ADJ] favorite, Syn. ชอบ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของฉัน, Thai definition: ที่ถูกใจหรือพอใจมาก
ตัวเก็ง[N] favorite, See also: favored to win, one who be expected to win, Syn. ตัวเต็ง, Example: ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 เป็นตัวเก็งว่าจะได้เป็นนางสาวไทยในปีนี้, Thai definition: ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
ติดปาก[ADJ] popular, See also: favorite, hit, Example: เพลงนี้มีประโยคติดปาก ที่คนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง, Thai definition: ที่ใช้พูดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet   
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine   FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
ติดปาก[adj.] (titpāk) EN: catchy ; popular ; favorite ; common   
ตัวเก็ง[adj.] (tūakeng) EN: favorite   FR: favori

CMU English Pronouncing Dictionary
FAVORITE    F EY1 V ER0 IH0 T
FAVORITE    F EY1 V R AH0 T
FAVORITES    F EY1 V ER0 IH0 T S
FAVORITES    F EY1 V R AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favorites    (n) fˈɛɪvrɪts (f ei1 v r i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心头肉[xīn tóu ròu, ㄒㄧㄣ ㄊㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] favorite, #62,021 [Add to Longdo]
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] favorite (to win a race or championship); well placed contestant [Add to Longdo]
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, / ] favorites folder (web browser) [Add to Longdo]
最喜爱[zuì xǐ ài, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧˇ ㄞˋ, / ] favorite [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Favorit {m}favorite [Am.]; favourite [Br.] [Add to Longdo]
Liebling {m}favorite [Am.]; favourite [Br.] [Add to Longdo]
Lieblings...favorite [Am.]; favourite [Br.] [Add to Longdo]
Lieblingsfarbe {f}favorite color [Am.]; favourite colour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane) [Add to Longdo]
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song [Add to Longdo]
愛書[あいしょ, aisho] (n) (1) great love of books; (2) favorite book (favourite) [Add to Longdo]
愛唱歌[あいしょうか, aishouka] (n) (one's) favourite song; (one's) favorite song [Add to Longdo]
愛唱曲[あいしょうきょく, aishoukyoku] (n) favourite song; favorite song [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet [Add to Longdo]
愛読書[あいどくしょ, aidokusho] (n) favourite book; favorite book [Add to Longdo]
愛馬[あいば, aiba] (n) favourite horse; favorite horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Favorite \Fa"vor*ite\, n. [OF. favorit favored, F. favori, fem.
   favorite, p. p. of OF. favorir, cf. It. favorito, frm.
   favorita, fr. favorire to favor. See {Favor}.]
   1. A person or thing regarded with peculiar favor; one
    treated with partiality; one preferred above others;
    especially, one unduly loved, trusted, and enriched with
    favors by a person of high rank or authority.
    [1913 Webster]
 
       Committing to a wicked favorite
       All public cares.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Short curls dangling over the temples; -- fashionable
    in the reign of Charles II. [Obs.] --Farquhar.
    [1913 Webster]
 
   3. (Sporting) The competitor (as a horse in a race) that is
    judged most likely to win; the competitor standing highest
    in the betting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Favorite \Fa"vor*ite\, a.
   Regarded with particular affection, esteem, or preference;
   as, a favorite walk; a favorite child. "His favorite
   argument." --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 favorite
   adj 1: appealing to the general public; "a favorite tourist
       attraction" [syn: {favorite}, {favourite}]
   2: preferred above all others and treated with partiality; "the
     favored child" [syn: {favored}, {favorite(a)},
     {favourite(a)}, {best-loved}, {pet}, {preferred},
     {preferent}]
   n 1: something regarded with special favor or liking; "that book
      is one of my favorites" [syn: {favorite}, {favourite}]
   2: a special loved one [syn: {darling}, {favorite}, {favourite},
     {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]
   3: a competitor thought likely to win [syn: {front-runner},
     {favorite}, {favourite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top