Search result for

สิทธิพิเศษ

(44 entries)
(0.2572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิทธิพิเศษ-, *สิทธิพิเศษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิพิเศษ[N] privilege, See also: prerogative, perquisite, Example: ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของเราจะได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ, Thai definition: อำนาจหรือประโยชน์ที่เหนือไปจากปกติธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veteran's preferenceสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Special drawing rightสิทธิพิเศษถอนเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferenceสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferencesสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, your privileges consist of bread, water and school.ตั้งแต่นี้ไปลูกจะได้สิทธิพิเศษแค่ขนมปัง น้ำและโรงเรียน The Serena Also Rises (2008)
These gifts, this favor will go as swiftly as it came.ของขวัญเหล่านี้ สิทธิพิเศษนี้ ได้มาเร็วก็จะหายไปเร็วเช่นกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Education is a rare privilege.การศึกษาเป็นสิทธิพิเศษที่หาได้ยาก Home (2009)
This is an a1 priority.นี่คือ a1 สิทธิพิเศษ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Got the tie-bash disbandment, no more security clearance, no retirement, no nothing.ล่องจุ๊นหมดไม่เหลือ ไม่มีเหลือสิทธิพิเศษ ไม่เหลือสวัสดิการ. ไม่เหลือซักอย่าง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Inside, padlocked, plus gate privileges.ข้างใน ใส่แม่กุญแจใหญ่ บอกสิทธิพิเศษประตูใหญ่ Breakage (2009)
- Gate, in and out, privileges.- ประตูใหญ่ ทางเข้าออก สิทธิพิเศษ Breakage (2009)
He has immunity?เขามีสิทธิพิเศษDemonology (2009)
Which brought him here with immunity.ซึ่งพาเขามาที่นี่พร้อมกับสิทธิพิเศษ Demonology (2009)
Apologizing for the privilege and the wealthเสียใจกับสิทธิพิเศษและความร่ำรวย The Grandfather (2009)
Think of us as bosses with privileges.คิดว่าเราเป็นเจ้านายที่ได้รับสิทธิพิเศษ Chuck Versus the Beefcake (2009)
There is only so far a special privilege can go, Shinhwa Group confess!มีสิทธิพิเศษเท่านั้นที่จะไปได้ ชินฮวากรุ๊ปสารภาพ Episode #1.1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิทธิพิเศษ[n. exp.] (sitthi phisēt) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise   FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preference[N] ความพึงใจ, See also: สิทธิพิเศษ, Syn. choice, favorite
prerogative[N] สิทธิพิเศษ, See also: อภิสิทธิ์, Syn. privilege, advantage
priority[N] สิทธิพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi

English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
freeman(n) คนอิสระ,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
prerogative(n) สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธิ์
priority(n) บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,การมีสิทธิ์ก่อน
privilege(n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ,ให้เอกสิทธิ์แก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top