ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิทธิพิเศษ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิทธิพิเศษ-, *สิทธิพิเศษ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิพิเศษ(n) privilege, See also: prerogative, perquisite, Example: ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของเราจะได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ, Thai Definition: อำนาจหรือประโยชน์ที่เหนือไปจากปกติธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veteran's preferenceสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Special drawing rightสิทธิพิเศษถอนเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferenceสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferencesสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want me to break privilege?คุณอยากให้ผมทำลายสิทธิพิเศษหรอ? Basic Instinct (1992)
I can't break privilege.ผมทำลายสิทธิพิเศษไม่ได้ Basic Instinct (1992)
As you know, special detail carries with it special privileges.ที่คุณรู้ว่า รายละเอียดพิเศษก็จะมีสิทธิพิเศษ The Shawshank Redemption (1994)
There'll be no more privileges.จะมีสิทธิพิเศษในการไม่มาก ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย How I Won the War (1967)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Doing so is an offense.สิทธิพิเศษ การทำเช่นนั้นเป็น ความผิด Mad Max (1979)
No. It's me who should thank you for that privilege, right?เลขที่มันเป็นผมที่ควรจะขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ใช่มั้ย? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Just because he set this up, he felt he could bust Jimmy's balls... for an advance on the money we were going to steal.แค่เขาคิดว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ เลยเซ้าซี้จิมมี่ยกใหญ่ เพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้ จากเงินที่เราจะไปปล้น Goodfellas (1990)
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด Gattaca (1997)
- Believe me, I never have.อย่าคิดว่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรเหนือคนอื่นเค้านะ เชื่อผมเถอะ ผมไม่เคยมีอยู่แล้ว Hothead (2001)
Well, you gave me that privilege once. Let me return the favour.งั้น, มอบสิทธิพิเศษนั่นให้ฉันซักครั้งสิ ขอให้ฉันได้ตอบแทนเธอ Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want me to break privilege?คุณอยากให้ผมทำลายสิทธิพิเศษหรอ? Basic Instinct (1992)
I can't break privilege.ผมทำลายสิทธิพิเศษไม่ได้ Basic Instinct (1992)
As you know, special detail carries with it special privileges.ที่คุณรู้ว่า รายละเอียดพิเศษก็จะมีสิทธิพิเศษ The Shawshank Redemption (1994)
There'll be no more privileges.จะมีสิทธิพิเศษในการไม่มาก ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย How I Won the War (1967)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Doing so is an offense.สิทธิพิเศษ การทำเช่นนั้นเป็น ความผิด Mad Max (1979)
No. It's me who should thank you for that privilege, right?เลขที่มันเป็นผมที่ควรจะขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ใช่มั้ย? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Just because he set this up, he felt he could bust Jimmy's balls... for an advance on the money we were going to steal.แค่เขาคิดว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ เลยเซ้าซี้จิมมี่ยกใหญ่ เพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้ จากเงินที่เราจะไปปล้น Goodfellas (1990)
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด Gattaca (1997)
- Believe me, I never have.อย่าคิดว่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรเหนือคนอื่นเค้านะ เชื่อผมเถอะ ผมไม่เคยมีอยู่แล้ว Hothead (2001)
Well, you gave me that privilege once. Let me return the favour.งั้น, มอบสิทธิพิเศษนั่นให้ฉันซักครั้งสิ ขอให้ฉันได้ตอบแทนเธอ Latter Days (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิทธิพิเศษ[sitthi phisēt] (n, exp) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit particulier [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n, vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preference(n) ความพึงใจ, See also: สิทธิพิเศษ, Syn. choice, favorite
prerogative(n) สิทธิพิเศษ, See also: อภิสิทธิ์, Syn. privilege, advantage
priority(n) สิทธิพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee, recipient
charter(ชาร์'เทอะ) { chartered, chartering, charters } n. ตราตั้ง, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่าเรือ, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง, ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา, เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered กริยาช
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ, ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน, ให้สัมปทาน, ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว, ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา, ความสงเคราะห์, ความประทับใจ, ความนิยม, ความเข้าข้าง, ไมตรีจิต, บุญคุณ, การสนับสนุน, ความเห็นพ้อง, ของขวัญ, ของระลึก, เครื่องหมาย, โบ, สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน, เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
franchise(แฟรน'ไชซ) n., vt. (ให้) สัมปทาน, สิทธิพิเศษ, สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
lapse(แลพซฺ) { lapsed, lapsing, lapses } n. การพลาดพลั้ง, การละเลย, การผิดพลาด, การตกลงมา, การลดลงมา, ระยะเวลาที่ผ่านไป, การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) , การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi

English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ
enfranchise(vt) ให้อิสระ, ให้สิทธิ์ออกเสียง, ให้สิทธิพิเศษ, ให้สัมปทาน
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง, สัมปทาน, สิทธิพิเศษ
freedom(n) เสรีภาพ, อิสรภาพ, ความเป็นไทย, สิทธิพิเศษ
freeman(n) คนอิสระ, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
preference(n) การชอบมากกว่า, ความสมัครใจ, การเลื่อนตำแหน่ง, บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ
prerogative(n) สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, บุริมสิทธิ์
priority(n) บุริมสิทธิ์, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิ์ก่อน
privilege(n) อภิสิทธิ์, สิทธิพิเศษ, เอกสิทธิ์, ข้อได้เปรียบ
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ, ให้เอกสิทธิ์แก่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top