ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chorus

K AO1 R AH0 S   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chorus-, *chorus*, choru
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chorus[N] คณะขับร้องหมู่, See also: คณะนักร้องประสานเสียง, Syn. choir, choristers
chorus[N] คณะระบำเพลง
chorus[N] บทเพลงท่อนที่ร้องซ้ำ, Syn. refrain, melody, theme
chorus[VT] พูดขึ้นพร้อมกัน, See also: ร้องขึ้นพร้อมกัน
chorus[VT] ร้องประสานเสียง, See also: ขับร้องหมู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses

English-Thai: Nontri Dictionary
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
chorus(vi) ร้องประสานเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chorusนักร้องหมู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chorus Kickนอนหงายยกเท้าเดี่ยวยก-แยก [การแพทย์]
Chorus scores with organโน้ตเพลงประสานเสียงประกอบออแกน [TU Subject Heading]
Chorusesเพลงประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choruses, Sacredเพลงประสานเสียงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Choruses, Secularเพลงประสานเสียงทางโลก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My chorus concert is in two weeks. Are you coming?อีกสองอาทิตย์หน้าหนูจะขึ้นร้องเพลง พ่อจะมาไหม Goodfellas (1990)
Come on. I want 'em all lined up here, just like a pretty little chorus line.มาใน ตั้ง 'em ลง ฉันต้องการ 'em ทั้งหมดเรียงรายขึ้นที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
You and your kiss-ass chorus following you around going, "The Field's medal!"นายกับลูกศิษย์นาย หวังแต่ เหรียญรางวัล เหรียญรางวัล Good Will Hunting (1997)
In what film does a chorus line dance like this... with a singer in a fur coat?หนังเรื่องอะไร ที่มีนักเต้นระบำ แล้วเต้นแบบนี้... และนักร้อง ใส่ชุดขนสัตว์ The Dreamers (2003)
I love a good chorus line.อย่าไปว่าเขาน่ะเธอ อย่างน้อยก็มีคนดูแหละ King Kong (2005)
And the chorus goes...แล้วก็คอรัส... Once (2007)
Kicking like a chorus line tonight.เธอเตะฉันเหมือนเป็นวงดนตรีเลยละ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Who knew chorus could be so political?ใครจะรู้ว่าการร้องประสานเสียง\เพื่อเป็นนักการเมืองได้ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
(angelic chorus vocalizing)Bad Reputation (2010)
Will yet swell the chorus of the union when again touched..."จะเปร่งประสานเสียงเพิ่ม ให้กับสหภาพ" "เมื่อได้รับแรงสัมผัสอีกครั้ง..." "เมื่อได้รับแรงสัมผัสอีกครั้ง... Better Angels (2010)
Listen, Sunshine, we need chorus members;เราต้องการคอรัสเพิ่ม Audition (2010)
Know that a chorus of thousands shall rise up in its place,รู้มั้ยว่าพร้อมจะมีเสียงอีกกว่าพันลุกฮือขึ้นมาบนที่แห่งนี้ Assassin (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chorusHe threw in the towel in defeat when his favorite chorus girl married another man.
chorusThe party ended up with a chorus.
chorusThey all joined in the chorus.
chorusThey all sang in chorus.
chorusThey answered in chorus.
chorusThey cried out in chorus "No!"
chorusThey sang in chorus.
chorusWe joined in on the chorus.
chorusWe sang in chorus to the piano.
chorusWe sang songs in chorus.
chorusWe tried hard to get first prize in the chorus contest.
chorusWho leads the chorus?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คายกคณะ[N] choir, See also: chorus, singer, Syn. ลูกคู่, Example: เขาเหล่านั้นเป็นคายกคณะอยู่ในโบสถ์, Thai definition: หมู่คนผู้ขับร้อง
ลูกคู่[N] chorus, See also: choir, ensemble, Syn. คายกคณะ, Example: ลูกคู่ร้อยคนร้องรับเพลงกันอย่างเป็นจังหวะ, Thai definition: หมู่คนผู้ขับร้องประกอบเพลง
ลูกบท[N] chorus song, Thai definition: เพลงย่อยที่ร้องหรือบรรเลงต่อเพลงใหญ่
อนุบท[N] chorus, See also: minor chorus, Syn. บทลูกคู่, Thai definition: บทรับของเพลงและกลอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกคู่[n.] (lūkkhū) EN: chorus ; choir ; ensemble   FR: choeur [m] ; ensemble [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHORUS K AO1 R AH0 S
CHORUSES K AO1 R AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chorus (v) kˈɔːrəs (k oo1 r @ s)
chorused (v) kˈɔːrəst (k oo1 r @ s t)
choruses (v) kˈɔːrəsɪz (k oo1 r @ s i z)
chorusing (v) kˈɔːrəsɪŋ (k oo1 r @ s i ng)
chorus-girl (n) kˈɔːrəs-gɜːʳl (k oo1 r @ s - g @@ l)
chorus-girls (n) kˈɔːrəs-gɜːʳlz (k oo1 r @ s - g @@ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合唱[hé chàng, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, ] chorus; to chorus, #11,304 [Add to Longdo]
合唱团[hé chàng tuán, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] chorus, #23,643 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revuetänzerin {f}chorus girl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーラス[, ko-rasu] (n) chorus; (P) [Add to Longdo]
コーラスガール[, ko-rasuga-ru] (n) chorus girl [Add to Longdo]
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[, shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger [Add to Longdo]
ジャズコーラス[, jazuko-rasu] (n) jazz chorus [Add to Longdo]
五重唱[ごじゅうしょう, gojuushou] (n) vocal quintet; five-part chorus [Add to Longdo]
口を揃えて[くちをそろえて, kuchiwosoroete] (exp) (to complain) unanimously; in chorus [Add to Longdo]
合唱[がっしょう, gasshou] (n,vs,adj-no) chorus; singing in a chorus; (P) [Add to Longdo]
合唱曲[がっしょうきょく, gasshoukyoku] (n) a chorus [Add to Longdo]
合唱隊[がっしょうたい, gasshoutai] (n) chorus; choir [Add to Longdo]
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] (n) chorus group; choir; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chorus \Cho"rus\, v. i. [imp. & p. p. {Chorused}; p. pr. & vb.
   n. {Chorusing}.]
   To sing in chorus; to exclaim simultaneously. --W. D.
   Howells.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chorus \Cho"rus\, n.; pl. {Choruses}. [L., a dance in a ring, a
   dance accompanied with song; a chorus, a band of dancers and
   singers. Gr. ?. See {Choir}.]
   [1913 Webster]
   1. (Antiq.) A band of singers and dancers.
    [1913 Webster]
 
       The Grecian tragedy was at first nothing but a
       chorus of singers.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gr. Drama) A company of persons supposed to behold what
    passed in the acts of a tragedy, and to sing the
    sentiments which the events suggested in couplets or
    verses between the acts; also, that which was thus sung by
    the chorus.
    [1913 Webster]
 
       What the lofty, grave tragedians taught
       In chorus or iambic.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. An interpreter in a dumb show or play. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A company of singers singing in concert.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) A composition of two or more parts, each of which
    is intended to be sung by a number of voices.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) Parts of a song or hymn recurring at intervals, as
    at the end of stanzas; also, a company of singers who join
    with the singer or choir in singer or choir in singing
    such parts.
    [1913 Webster]
 
   7. The simultaneous of a company in any noisy demonstration;
    as, a Chorus of shouts and catcalls.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chorus
   n 1: any utterance produced simultaneously by a group; "a chorus
      of boos"
   2: a group of people assembled to sing together
   3: the part of a song where a soloist is joined by a group of
     singers [syn: {refrain}, {chorus}]
   4: a body of dancers or singers who perform together [syn:
     {chorus}, {chorus line}]
   5: a company of actors who comment (by speaking or singing in
     unison) on the action in a classical Greek play [syn:
     {chorus}, {Greek chorus}]
   v 1: utter in unison; "`yes,' the children chorused"
   2: sing in a choir [syn: {choir}, {chorus}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 chorus
  round dance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top