ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แผนก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผนก-, *แผนก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (proper, noun) แผนกให้บริการหลังการขาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนก(clas) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
แผนก(n) division, See also: subdivision, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนราชการที่แยกจากกอง
แผนก(n) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
แผนการ(n) plan, See also: stratagem, plot, design, scheme, project, Syn. แนวทาง, เป้าหมาย, หลัก, กลยุทธ์, กำหนดการ, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count Unit: แผนการ, แผน, Thai Definition: แผนตามที่กำหนดไว้
แผนการ(n) plan, See also: scheme, method, program, proposal, Syn. กลยุทธ์, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count Unit: แผน, Thai Definition: แผนตามที่กะกําหนดไว้
แผนกผลิต(n) production department, See also: production section or division, Example: บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
แผนกต้อนรับ(n) reception
แผนกผู้ป่วยหนัก(n) intensive care unit, See also: ICU, Syn. ไอซียู
แผนกเครื่องแต่งกายสตรี(n) ladies's wear department
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ(n) men's wear department

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนก(ผะแหฺนก) น. ส่วนย่อย
แผนกพวก, หมู่
แผนกส่วนราชการที่รองมาจากกอง เช่น แผนกสารบรรณ แผนกคลัง.
แผนการน. แผนตามที่กะกำหนดไว้.
กรม ๓แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า กระทรวง เช่น <b><i>กรมพระกลาโหม </i></b> คือ กรมฝ่ายทหาร เป็นกระทรวงกลาโหม, <b><i>กรมมหาดไทย </i></b> คือ กรมฝ่ายพลเรือน เป็นกระทรวงมหาดไทย, <b><i>กรมเมือง </i></b> หรือ <b><i>กรมนครบาล </i></b> รวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย, <b><i>กรมวัง </i></b> แยกเป็นกระทรวงวัง และกระทรวงยุติธรรม (ปัจจุบันกระทรวงวังไม่มีแล้ว), <b><i>กรมพระคลัง </i></b> แยกเป็นกระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ, <b><i>กรมนา </i></b> เป็นกระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).
คลินิกแผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทาง.
แพนกแผนก.
ส่วนแผนกย่อย, ฝ่าย, เช่น งานกองนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วน, ตอน, ท่อน, เช่น เรื่องนี้แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
help deskแผนกช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coding schemeแผนการเข้ารหัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling schemeแผนการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
numbering planแผนกำหนดเลขหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquisition departmentแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Individualized Education planแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs)&nbsp;ของคนพิการแต่ละคน (ซึ่งไม่เหมือนกัน) ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [Assistive Technology]
Advertising departmentsแผนกโฆษณา [TU Subject Heading]
Personnel departmentsแผนกงานบุคคล [TU Subject Heading]
Waste Disposal Planแผนกำจัดของเสีย, Example: แผนล่วงหน้าสำหรับกำจัดของเสียภายใต้การควบคุม ของท้องที่ (เช่น ระดับชาติ ภาค และท้องถิ่น) แสดงจำนวนประชากร อุตสาหกรรม การเกิดของเสีย (ชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิด) พร้อมด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภูมิประเทศ และลักษณะทางอุทกวิทยา พื้นที่ที่ถูกปนเปื้อน วิธีกำจัดของเสียในช่วงเวลาตามกำหนด บางทีเรียก Integrated Waste Management Systems [สิ่งแวดล้อม]
Marshall Planแผนการมาร์แชล ในโอกาสวันประสาทปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 ยอร์ช ซี.มาร์แชล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สมัยนั้น ได้กล่าวอยู่ตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ว่า?สหรัฐอเมริกาควรจะทำทุกอย่างเท่าที่จะ สามารถกระทำได้ เพื่อช่วยให้ดินแดนต่าง ๆ ในโลกได้กลับคืนสู่ภาวะปกติทางเศรษฐกิจ เพราะหากปราศจากภาวะดังกล่าว โลกก็จะไม่มีเสถียรภาพที่สถาพร นโยบายของสหรัฐฯ มิได้มุ่งจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศใดหรือลัทธิใด หากมุ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความหิวโหย ความยากจน ความสิ้นหวัง และความยุ่งเหยิง การที่จะให้สหรัฐอเมริการับภาระในการจัดวางโครงการแต่ฝ่ายเดียว เพื่อช่วยให้ทวีปยุโรปสามารถช่วยตนเองทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ นับว่ายังไม่เหมาะสมและถูกต้องนัก ควรจะให้เป็นภาระหน้าที่ของชนชาวยุโรปทั้งหลายเอง บทบาทของสหรัฐฯ ควรจะเป็นเพียงผู้เสนอให้ความความช่วยเหลือฉันมิตร ในการร่างโครงการช่วยเหลือทวีปยุโรป และให้ความสนับสนุนแก่โครงการนั้น ตราบที่โอกาสจะเอื้ออำนวยต่อการกระทำเช่นนั้นได้?จากสุนทรพจน์ข้างต้น พอจะเข้าใจจุดประสงค์สำคัญของสหรัฐอเมริกาได้ไม่ยากว่า ไม่ต้องการให้ทวีปยุโรป ซึ่งกำลังอ่อนแอโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหลังจากเสร็จสงครามใหม่ ๆ ต้องตกไปอยู่ใต้อำนาจครอบงำของฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเอง [การทูต]
Roadmap for Integration of ASEANแผนการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]
Monitoring Planแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ปิโตรเลี่ยม]
Strategic Plan of Action for Food Securityแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงด้านอาหาร [การค้าระหว่างประเทศ]
Audit planแผนกการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They study plans.พวกเขาคิดแผนการ Night and Fog (1956)
It's a very simple plan.มันเป็นแผนง่ายมาก แผนทั้งหมดของฉันมีแผนการ ที่เรียบง่าย How I Won the War (1967)
A plan. We need a plan.แผนการ เราต้องใช้แผนการ Blazing Saddles (1974)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
- Okay. I called a friend at the Motor Vehicle Department.ผมโทรหาเพื่อนที่แผนกรถยนต์ The Blues Brothers (1980)
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง The Blues Brothers (1980)
You know, we're just a small hick town Sheriff's department,คุณจะรู้ว่าเราเป็นแค่แผนกบ้านนอกเมืองเล็กๆ First Blood (1982)
Best plan would be to get him to school. Eton for a year or two.แผนการที่ดีที่สุดจะได้รับเขาไป โรงเรียน อีตันสำหรับปีหรือสองปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I ask you to baby-sit only if it won't interfere with your plans.ฉันขอให้หนูเลี้ยงน้องให้ก็แค่นั้น / จะไม่ไปยุ่งกับแผนการอื่นของหนูหรอก Labyrinth (1986)
Heart attack, walking through the women's department.อะไรนะครับ? หัวใจวาย, ขณะที่เดินผ่านแผนกสตรี. Mannequin (1987)
-All those panties, up to lingerie.-สวิทช์เชอร์! กางกางในลังนั้นน่ะ เอาขึ้นไปแผนกสตรีด้วย Mannequin (1987)
However, my friend, you missed the lingerie department by four floors.นี่นะเกลอ.. แผนกเสื้อผ้าสตรีน่ะมันอยู่ที่ชั้น 4 ไม่ใช่เหรอ? Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนก[phanaēk] (n) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision  FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m] ; rayon [m]
แผนก[phanaēk] (n) EN: [classifier : departments, sections or divisions of an organization]  FR: [classificateur : départements, divisions ou services d'une organisation]
แผนกการตลาด[phanaēk kāntalāt] (n, exp) EN: marketing department
แผนกการบัญชี[phanaēk kān banchī] (n, exp) EN: accounting department
แผนกการเงิน[phanaēk kānngoen] (n, exp) EN: financing departement
แผนกขาย[phanaēk khāi] (n, exp) EN: sale section
แผนกคลอด[phanaēk khløt] (n) EN: gynecology  FR: gynécologie [f]
แผนกตรวจคนเข้าเมือง[phanaēk trūat khon khao meūang] (n, exp) EN: immigration department  FR: services de l'immigration [mpl]
แผนกต้อนรับ[phanaēk tønrap] (n, exp) EN: reception  FR: réception [f] ; bureau de la réception [m]
แผนกตา[phanaēk tā] (n) EN: ophthalmology  FR: ophtalmologie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
roadmap(n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., See also: strategic plan, Syn. plan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
branch(n) สาขา, See also: แผนก, Syn. office
conspiracy(n) แผนการ, See also: แผนที่คิดไว้, Syn. plot
department(n) แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
design(n) โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan, project, scheme
desk(n) แผนก, See also: ฝ่าย, กอง, Syn. bureau, agency, branch, department
division(n) แผนก, See also: กอง, Syn. group, branch subdivision, section
fetch(n) อุบาย, See also: แผนการ
idea(n) แผนการ, See also: โครงการ, Syn. design, plan, scheme
instrumentality(n) หน่วยงานย่อยๆ (ทางการเมือง), See also: แผนกย่อยๆ, Syn. agency
itinerary(n) แผนการการเดินทาง, See also: กำหนดการเดินทาง, Syn. schedule, programme, route

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable, counsellable adj., Syn. suggesti
cuisine(ควิซีน') n. ฝีมือการทำอาหาร,การทำอาหาร,การครัว,ห้องครัว,แผนกครัว, Syn. cookery
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation, part, section, discord

English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
helpdeskแผนกให้ความช่วยเหลือ เช่น รับแจ้ง หรือ ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内科[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
図式[ずしき, zushiki] (n) แผนการ โครงการ แผนภูมิ ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆ, See also: 大要
外科[げか, geka] (n) แผนกศัลยกรรม
方策[ほうさく, housaku] (n) แผนการ
暫定案[ざんていあん, zanteian] (n) แผนการชั่วคราว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぶ, bu] TH: แผนก
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] TH: แผนกวิเทศสัมพันธ์  EN: liaison department
人材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] TH: แผนกพัฒนาบุคคลากร  EN: Career Development Dept.
[か, ka] TH: แผนก  EN: section
[か, ka] TH: แผนก  EN: department

German-Thai: Longdo Dictionary
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top