ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แผนก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผนก-, *แผนก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (proper, noun) แผนกให้บริการหลังการขาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนก(clas) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
แผนก(n) division, See also: subdivision, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนราชการที่แยกจากกอง
แผนก(n) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
แผนการ(n) plan, See also: stratagem, plot, design, scheme, project, Syn. แนวทาง, เป้าหมาย, หลัก, กลยุทธ์, กำหนดการ, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count Unit: แผนการ, แผน, Thai Definition: แผนตามที่กำหนดไว้
แผนการ(n) plan, See also: scheme, method, program, proposal, Syn. กลยุทธ์, Example: หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าพบผู้จัดการเพื่อแจ้งแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป, Count Unit: แผน, Thai Definition: แผนตามที่กะกําหนดไว้
แผนกผลิต(n) production department, See also: production section or division, Example: บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
แผนกต้อนรับ(n) reception
แผนกผู้ป่วยหนัก(n) intensive care unit, See also: ICU, Syn. ไอซียู
แผนกเครื่องแต่งกายสตรี(n) ladies's wear department
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ(n) men's wear department

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนก(ผะแหฺนก) น. ส่วนย่อย
แผนกพวก, หมู่
แผนกส่วนราชการที่รองมาจากกอง เช่น แผนกสารบรรณ แผนกคลัง.
แผนการน. แผนตามที่กะกำหนดไว้.
กรม ๓แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า กระทรวง เช่น <b><i>กรมพระกลาโหม </i></b> คือ กรมฝ่ายทหาร เป็นกระทรวงกลาโหม, <b><i>กรมมหาดไทย </i></b> คือ กรมฝ่ายพลเรือน เป็นกระทรวงมหาดไทย, <b><i>กรมเมือง </i></b> หรือ <b><i>กรมนครบาล </i></b> รวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย, <b><i>กรมวัง </i></b> แยกเป็นกระทรวงวัง และกระทรวงยุติธรรม (ปัจจุบันกระทรวงวังไม่มีแล้ว), <b><i>กรมพระคลัง </i></b> แยกเป็นกระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ, <b><i>กรมนา </i></b> เป็นกระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).
คลินิกแผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทาง.
แพนกแผนก.
ส่วนแผนกย่อย, ฝ่าย, เช่น งานกองนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วน, ตอน, ท่อน, เช่น เรื่องนี้แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
help deskแผนกช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coding schemeแผนการเข้ารหัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sampling schemeแผนการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
numbering planแผนกำหนดเลขหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquisition departmentแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Individualized Education planแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs)&nbsp;ของคนพิการแต่ละคน (ซึ่งไม่เหมือนกัน) ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [Assistive Technology]
Advertising departmentsแผนกโฆษณา [TU Subject Heading]
Personnel departmentsแผนกงานบุคคล [TU Subject Heading]
Waste Disposal Planแผนกำจัดของเสีย, Example: แผนล่วงหน้าสำหรับกำจัดของเสียภายใต้การควบคุม ของท้องที่ (เช่น ระดับชาติ ภาค และท้องถิ่น) แสดงจำนวนประชากร อุตสาหกรรม การเกิดของเสีย (ชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิด) พร้อมด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภูมิประเทศ และลักษณะทางอุทกวิทยา พื้นที่ที่ถูกปนเปื้อน วิธีกำจัดของเสียในช่วงเวลาตามกำหนด บางทีเรียก Integrated Waste Management Systems [สิ่งแวดล้อม]
Marshall Planแผนการมาร์แชล ในโอกาสวันประสาทปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 ยอร์ช ซี.มาร์แชล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สมัยนั้น ได้กล่าวอยู่ตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ว่า?สหรัฐอเมริกาควรจะทำทุกอย่างเท่าที่จะ สามารถกระทำได้ เพื่อช่วยให้ดินแดนต่าง ๆ ในโลกได้กลับคืนสู่ภาวะปกติทางเศรษฐกิจ เพราะหากปราศจากภาวะดังกล่าว โลกก็จะไม่มีเสถียรภาพที่สถาพร นโยบายของสหรัฐฯ มิได้มุ่งจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศใดหรือลัทธิใด หากมุ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความหิวโหย ความยากจน ความสิ้นหวัง และความยุ่งเหยิง การที่จะให้สหรัฐอเมริการับภาระในการจัดวางโครงการแต่ฝ่ายเดียว เพื่อช่วยให้ทวีปยุโรปสามารถช่วยตนเองทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ นับว่ายังไม่เหมาะสมและถูกต้องนัก ควรจะให้เป็นภาระหน้าที่ของชนชาวยุโรปทั้งหลายเอง บทบาทของสหรัฐฯ ควรจะเป็นเพียงผู้เสนอให้ความความช่วยเหลือฉันมิตร ในการร่างโครงการช่วยเหลือทวีปยุโรป และให้ความสนับสนุนแก่โครงการนั้น ตราบที่โอกาสจะเอื้ออำนวยต่อการกระทำเช่นนั้นได้?จากสุนทรพจน์ข้างต้น พอจะเข้าใจจุดประสงค์สำคัญของสหรัฐอเมริกาได้ไม่ยากว่า ไม่ต้องการให้ทวีปยุโรป ซึ่งกำลังอ่อนแอโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหลังจากเสร็จสงครามใหม่ ๆ ต้องตกไปอยู่ใต้อำนาจครอบงำของฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเอง [การทูต]
Roadmap for Integration of ASEANแผนการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]
Monitoring Planแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ปิโตรเลี่ยม]
Strategic Plan of Action for Food Securityแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงด้านอาหาร [การค้าระหว่างประเทศ]
Audit planแผนกการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They study plans.พวกเขาคิดแผนการ Night and Fog (1956)
It's a very simple plan.มันเป็นแผนง่ายมาก แผนทั้งหมดของฉันมีแผนการ ที่เรียบง่าย How I Won the War (1967)
A plan. We need a plan.แผนการ เราต้องใช้แผนการ Blazing Saddles (1974)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
- Okay. I called a friend at the Motor Vehicle Department.ผมโทรหาเพื่อนที่แผนกรถยนต์ The Blues Brothers (1980)
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง The Blues Brothers (1980)
You know, we're just a small hick town Sheriff's department, คุณจะรู้ว่าเราเป็นแค่แผนกบ้านนอกเมืองเล็กๆ First Blood (1982)
Best plan would be to get him to school. Eton for a year or two.แผนการที่ดีที่สุดจะได้รับเขาไป โรงเรียน อีตันสำหรับปีหรือสองปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I ask you to baby-sit only if it won't interfere with your plans.ฉันขอให้หนูเลี้ยงน้องให้ก็แค่นั้น / จะไม่ไปยุ่งกับแผนการอื่นของหนูหรอก Labyrinth (1986)
Heart attack, walking through the women's department.อะไรนะครับ? หัวใจวาย, ขณะที่เดินผ่านแผนกสตรี. Mannequin (1987)
-All those panties, up to lingerie.-สวิทช์เชอร์! กางกางในลังนั้นน่ะ เอาขึ้นไปแผนกสตรีด้วย Mannequin (1987)
However, my friend, you missed the lingerie department by four floors.นี่นะเกลอ.. แผนกเสื้อผ้าสตรีน่ะมันอยู่ที่ชั้น 4 ไม่ใช่เหรอ? Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนก[phanaēk] (n) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision  FR: bureau [ m ] ; division [ m ] ; section [ m ] ; service [ m ] ; département [ m ] ; unité [ f ] ; secteur [ m ] ; rayon [ m ]
แผนก[phanaēk] (n) EN: [ classifier : departments, sections or divisions of an organization ]  FR: [ classificateur : départements, divisions ou services d'une organisation ]
แผนกการตลาด[phanaēk kāntalāt] (n, exp) EN: marketing department
แผนกการบัญชี[phanaēk kān banchī] (n, exp) EN: accounting department
แผนกการเงิน[phanaēk kānngoen] (n, exp) EN: financing departement
แผนกขาย[phanaēk khāi] (n, exp) EN: sale section
แผนกคลอด[phanaēk khløt] (n) EN: gynecology  FR: gynécologie [ f ]
แผนกตรวจคนเข้าเมือง[phanaēk trūat khon khao meūang] (n, exp) EN: immigration department  FR: services de l'immigration [ mpl ]
แผนกต้อนรับ[phanaēk tønrap] (n, exp) EN: reception  FR: réception [ f ] ; bureau de la réception [ m ]
แผนกตา[phanaēk tā] (n) EN: ophthalmology  FR: ophtalmologie [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
roadmap(n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., See also: strategic plan, Syn. plan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
branch(n) สาขา, See also: แผนก, Syn. office
conspiracy(n) แผนการ, See also: แผนที่คิดไว้, Syn. plot
department(n) แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
design(n) โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan, project, scheme
desk(n) แผนก, See also: ฝ่าย, กอง, Syn. bureau, agency, branch, department
division(n) แผนก, See also: กอง, Syn. group, branch subdivision, section
fetch(n) อุบาย, See also: แผนการ
idea(n) แผนการ, See also: โครงการ, Syn. design, plan, scheme
instrumentality(n) หน่วยงานย่อยๆ (ทางการเมือง), See also: แผนกย่อยๆ, Syn. agency
itinerary(n) แผนการการเดินทาง, See also: กำหนดการเดินทาง, Syn. schedule, programme, route

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
card(คาร์ด) n. บัตร, คนตลก, ไพ่, แผนการ, การดำเนินการ vt. ใส่บัตร, ให้บัตร, ติดบนบัตร, เขียนลงบนบัตร
chart(ชาร์ท) n. ผัง, แผนภูมิ, บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ, วางแผนการ
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม, เส้นใยแมงมุม, แผนการ, ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
counsel(เคา'เซิล) { counselled, counselling, counsels } n. คำแนะนำ, คำปรึกษา, คำตักเตือน, วัตถุประสงค์, แผนการ, ข้อคิดเห็น, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา, แนะนำ., See also: counselable, counsellable adj., Syn. suggesti
cuisine(ควิซีน') n. ฝีมือการทำอาหาร, การทำอาหาร, การครัว, ห้องครัว, แผนกครัว, Syn. cookery
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง, เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก, ภาค, กอง, กรม, ทบวง, กระทรวง, เขต, จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน, แท่นอ่าน , กอง ฝ่ายหรือแผนก, ที่ตั้งโน๊ตดนตรี, กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์, เครื่องประดิษฐ์, เครื่องกลไก, แผนการ, หลักในใจ, เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก, การแบ่งสรร, การปันส่วน, ความแตกแยก, สิ่งที่แบ่งแยก, เส้นแบ่งเขต, การหาร, แผนก, ฝ่าย, ส่วน, หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation, part, section, discord

English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้, สาขา, แขนง, แถว, ปลีกย่อย, แผนก, ทางแยก, วิชาย่อย
card(n) บัตร, นามบัตร, กระดาษแข็ง, สูจิบัตร, บัตรเชิญ, การ์ด, ไพ่, อุบาย, แผนการ
cobweb(n) ใยแมงมุม, แผนการ, ความสับสน, ความยุ่งเหยิง
complot(n) แผนการร่วม, การสมรู้ร่วมคิด, การคบคิด
department(n) ภาค, แผนก, กระทรวง, กรม, กอง, ทบวง, จังหวัด, เขต
design(n) การออกแบบ, แผนการ, โครงการ, แบบแผน, ความตั้งใจ, จุดประสงค์
design(vt) ออกแบบ, คิด, กำหนด, เตรียมแผนการ, มุ่งหมาย, เจตนา
desk(n) โต๊ะ, โต๊ะทำงาน, กองบรรณาธิการ, แท่นอ่านคัมภีร์, ฝ่าย, แผนก
device(n) แผนการ, อุบาย, โครงการ, อุปกรณ์, เครื่องมือ
division(n) การหาร, การแบ่ง, การแบ่งแยก, การปันส่วน, ฝ่าย, แผนก, หน่วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
helpdeskแผนกให้ความช่วยเหลือ เช่น รับแจ้ง หรือ ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内科[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
図式[ずしき, zushiki] (n) แผนการ โครงการ แผนภูมิ ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆ, See also: 大要
外科[げか, geka] (n) แผนกศัลยกรรม
方策[ほうさく, housaku] (n) แผนการ
暫定案[ざんていあん, zanteian] (n) แผนการชั่วคราว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぶ, bu] TH: แผนก
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] TH: แผนกวิเทศสัมพันธ์  EN: liaison department
人材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] TH: แผนกพัฒนาบุคคลากร  EN: Career Development Dept.
[か, ka] TH: แผนก  EN: section
[か, ka] TH: แผนก  EN: department

German-Thai: Longdo Dictionary
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top