Search result for

partake

(39 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partake-, *partake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partake[VT] กินหรือดื่มร่วมกัน, Syn. taste
partake[VI] เข้าร่วม, See also: มีส่วนร่วม, Syn. participate, share, take, Ant. abstain, forgo
partaker[N] ผู้เข้าร่วม, See also: ผู้มีส่วนร่วม, Syn. sharer, participator
partake in[PHRV] มีส่วนร่วมกับ, See also: มีส่วนใน, Syn. participate in
partake of[PHRV] มีส่วนใน, See also: มีส่วนร่วมใน (บางสิ่ง)
partake of[PHRV] มีคุณสมบัติของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partake(พาร์เทค) v. เข้าร่วม,มีส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
partake(vi) ร่วมมือ,สมรู้ร่วมคิด,เข้าร่วม,มีส่วนแบ่ง
partaker(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เข้าร่วม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is lost forever, and our whole family must partake of her ruin and disgrace.หล่อนจะหายไปตลอดกาลและครอบครัวของเรา ก็จะได้รับผลจากการทำลายของหล่อนและเสื่อมเสียชื่อเสียง Episode #1.5 (1995)
Spirit, partake.วิญญาญ,รวมกัน Just Like Heaven (2005)
I've never partaken in any illicit drugs myself.ผมไม่เคยใช้ยาผิดกฎหมายกับตัวเอง Charlie Bartlett (2007)
There's some refreshments over here if you want to partake.มีเครื่องดื่มวางอยู่ตรงนี้ ถ้าพวกนายอยากดื่ม Breakage (2009)
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้ The Cove (2009)
There is one that does not partakeมีอยู่คนนึงที่ไม่ได้ร่วมดื่ม Delicate Things (2010)
The wife does not partake, so I guess I'll just have to toast for both of us.ภรรยาผมไม่ใช่คนดื่มน่ะ ถ้าอย่างนั้น ผมก็คงจะต้องดื่มแทนเธอนะ Chuck Versus the Role Models (2010)
If your parents do not give you permission to partake in this camp,ถ้าพ่อแม่พวกเธอไม่อนุญาติ God of Study (2010)
I bet at least one of these girls would let you partake in their awkward-guy experimental phase.ฉันพนันเลยว่าอย่างน้อยหนึ่งในผู้หญิงพวกนี้จะยอมให้นายร่วมวงด้วย ในการทดลองเรื่องหนุ่มประหลาด Bitten (2012)
I bringing up tomorrow night's new guy presentation to 1400 today, so that all may revel and partake.นำเสนอคนที่แต่งตัวประหลาด คืนใหม่ 1400 ในวันนี้ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขมาก อาจมีส่วนร่วมและ Lone Survivor (2013)
- I don't partake.- ข้าไม่ร่วมดื่ม The Climb (2013)
Would you like to partake?คุณต้องการที่จะเข้าร่วม Runner Runner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partakeAll the students will partake in the play.
partakeFinally he invited all and sundry to partake of the cake and all.
partakeHis manner partakes of insolence.
partakeThat evening tea was partaken of in a grim silence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู่[V] share, See also: partake, distribute, Example: พวกเขาสู่กันกินอาหารที่หามาได้จากในป่าในเขา, Thai definition: แบ่งหรือปันให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume   FR: consommer ; manger ; prendre
เสวย[v.] (sawoēi) EN: eat ; consume ; partake ; meal   
เสพ[v.] (sēp) EN: eat ; take ; partake ; consume   FR: prendre ; consommer
สู่[v.] (sū) EN: share ; partake ; distribute   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTAKE    P AA0 R T EY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partake    (v) (p aa1 t ei1 k)
partaken    (v) (p aa1 t ei1 k @ n)
partakes    (v) (p aa1 t ei1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 partake \par*take"\ (p[aum]r*t[=a]k"), v. t.
   1. To partake of; to have a part or share in; to share.
    [1913 Webster]
 
       Let every one partake the general joy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To admit to a share; to cause to participate; to give a
    part to. [Obs.] --Spencer.
    [1913 Webster]
 
   3. To distribute; to communicate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partake \Par*take"\ (p[aum]r*t[=a]k"), v. i. [imp. {Partook}
   (p[aum]r*t[oo^]k"); p. p. {Partaken} (p[aum]r*t[=a]k"'n); p.
   pr. & vb. n. {Partaking}.] [Part + take.]
   [1913 Webster]
   1. To take a part, portion, lot, or share, in common with
    others; to have a share or part; to participate; to share;
    as, to partake of a feast with others. "Brutes partake in
    this faculty." --Locke.
    [1913 Webster]
 
       When I against myself with thee partake. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To have something of the properties, character, or office;
    -- usually followed by of.
    [1913 Webster]
 
       The attorney of the Duchy of Lancaster partakes
       partly of a judge, and partly of an
       attorney-general.           --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partake
   v 1: have some of the qualities or attributes of something
   2: have, give, or receive a share of; "We shared the cake" [syn:
     {partake}, {share}, {partake in}]
   3: consume; "She didn't touch her food all night" [syn:
     {partake}, {touch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top