ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แยกกัน

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกกัน-, *แยกกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกกัน[V] separate, See also: part, split, Ant. รวมกัน, Example: อาชีพบางอาชีพทำให้คนในครอบครัวต้องแยกกัน, Thai definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distinct; freeแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
free; distinctแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
separableแยกกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once you're outside there, split up and go as hard as you can.พอออกข้างนอกแล้ว ให้แยกกันไปให้เร็วที่สุด The Road Warrior (1981)
Does it rankle, being separated in this way?ถูกแยกกันอยู่แบบนี้ปวดร้าวมั้ย Gandhi (1982)
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're wrong. We can't do it separately.เราไม่สามารถทำมัน แยกกัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
We split up and search the house.เราแยกกันและค้นบ้านเถอะ Clue (1985)
Split up?แยกกันClue (1985)
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity.แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ Clue (1985)
So when we split up again, you switched off the electricity.ดังนั้นเมื่อเราแยกกันอีกครั้งคุณปิดไฟฟ้า Clue (1985)
Colonel Mustard, when we saw the motorist at the front door, you took the key to the weapons cupboard out of my pocket, then you suggested that we all split up.ผู้พันมัสตาร์ด ตอนที่พวกเรา เห็นคนขับรถที่ประตูหน้า คุณเอากุญแจตู้อาวุธ ออกมาจากกระเป๋าของผม แล้วคุณบอกให้เราทุกแยกกัน Clue (1985)
After we all split up again,หลังจากที่เราทุกคนแยกกันอีกครั้ง Clue (1985)
By next June we'll all be split up.มิถุนายนหน้านี้ เราต้องแยกกันแล้ว Stand by Me (1986)
We won't make it easy for them. We'd better split out!เราไม่ยอมให้มันเล่นเราง่ายๆNเราต้องแยกกัน Rambo III (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกกัน[v. exp.] (yaēk kan) EN: separate ; part ; split   
แยกกันไม่ได้[adj.] (yaēk kan mai dāi) FR: inséparable ; indissociable

English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apart[ADJ] แยกจาก, See also: แยกกัน
break away[PHRV] แยกจากกัน, See also: แยกกัน, Syn. break off
draw apart[PHRV] แยกกัน (ความคิดหรือการดำรงชีวิต)
drift apart[PHRV] แยกกัน, See also: ห่างกันออกไป
distinct[ADJ] แตกต่างชัดเจน, See also: แยกกันชัดเจน, Syn. detached, separated, Ant. unified, connected
live apart[PHRV] แยกกันอยู่ (แม้ว่าแต่งงานแล้ว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apocarp(แอพ'พะคาร์พ) n. ดอกไม้ที่มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน (having separate carpels)
apocarpous(แอพพะคาร์'พัส) adj. มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน. -apocarpy n.
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
discrete(ดิสครีท') adj. ซึ่งแยกกัน,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: discreteness n. ดูdiscrete
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top