ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extraordinary

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extraordinary-, *extraordinary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extraordinary(adj) เกินธรรมดา, See also: ผิดธรรมดา, เกินปกติ, Syn. uncommon, unusual
extraordinary(adj) เพื่อจุดประสงค์พิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraordinary circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ ดู exceptional circumstance ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary dividendเงินปันผลพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary meetingการประชุมวิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary rayรังสีแสงเกินปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraordinary resolutionการลงมติพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary sessionสมัยประชุมวิสามัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraordinary sessionสมัยประชุมวิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Extraordinary meetingการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น, Example: กฎหมายกำหนดว่านอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละ 1 ครั้งแล้ว การประชุมในครั้งอื่น ๆ ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญ โดยบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quite extraordinary powers in a democracy.วิสามัญผู้มีอำนาจค่อนข้าง ในระบอบประชาธิปไตย In the Name of the Father (1993)
I have a most extraordinary condition.ผมอยู่ในช่วงสภาวะที่พิเศษสุด Junior (1994)
No, I have actually. I mean, nothing so extraordinary as Jenner, obviously... but l-- l used my cryogenic technique to freeze one of my own eggs.ฉันเคยทำนะ ถึงจะไม่บ้าบิ่นเหมือนเจนเนอร์ก็เถอะ แต่ฉัน ฉันใช้เทคนิกงานของฉัน แช่แข็งกับไข่ของตัวเอง Junior (1994)
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This is extraordinary!นี่มันแปลกที่สุดเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's been a long time since we've been able to study specimens of such extraordinary clinical interest.ตัวเมียล่ะ นานเเล้วที่เราไม่ได้ศึกษา ตัวอย่างที่น่าสนใจเเบบ 2 ตัวนี้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
What an extraordinary little man, isn't he?เป็นคนตัวเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดาเลย Gandhi (1982)
Something extraordinary has happened on Europa.สิ่งที่พิเศษ ที่เกิดขึ้นบนยูโรปา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Something extraordinary is going to happen.สิ่งที่พิเศษที่จะเกิดขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Laurels for this extraordinary achievement belong to the expedition itself... not the individual.พวงมาลัย สำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา นี้อยู่ในการเดินทางของตัวเอง ... ไม่ได้เป็นรายบุคคล Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Extraordinary, isn't it?น่าทึ่งมั้ยล่ะ Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extraordinaryHe has an extraordinary faculty for mathematics.
extraordinaryI have an extraordinary appetite.
extraordinaryI saw at a glance that he was an extraordinary man.
extraordinaryIt was an event that proved extraordinary.
extraordinaryIt was extraordinary that he did not agree.
extraordinaryIt was extraordinary that he did not come.
extraordinaryThe clumsy man envied her extraordinary talent.
extraordinaryThe extraordinary session of the Diet will last four weeks.
extraordinaryThe pianist is endowed with extraordinary talent.
extraordinaryThis extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.
extraordinaryTwo hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.
extraordinaryYour behavior is too extraordinary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสามัญ(adj) extraordinary, See also: special, unusual, uncommon, specific, particular, Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง, Example: รัฐบาลจะประสานงานกับประธานสภา เพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 13 กรกฎาคม, Count Unit: สามัญ
พิเศษ(adj) special, See also: extraordinary, Example: สำนักนายกฯ จัดรางวัลพิเศษ เพื่อสนับสนุนนักแสดงที่ประพฤติดี, Thai Definition: ยิ่งกว่าปกติ, แปลกไปจากสามัญ, ไม่ใช่ทั่วไป
สมาชิกพิเศษ(n) extraordinary member, Example: ผู้ที่เป็นสมาชิกพิเศษของสโมสรนี้เท่านั้นที่จะได้รับเกียรติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีสิทธิ์เป็นพิเศษในการเข้าร่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุมพิเศษ[kān prachum phisēt] (n, exp) EN: special session ; extraordinary meeting  FR: réunion spéciale [ f ]
การประชุมวิสามัญ[kān prachum wisāman] (n, exp) EN: special session ; extraordinary meeting  FR: réuinion extraordinaire [ f ]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[kān prachum wisāman phūtheū hun] (n, exp) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders
การประชุมใหญ่วิสามัญ[kān prachum yai wisāman] (n, exp) EN: extraordinary general meeting  FR: réunion extraordinaire [ f ] ; assemblée générale extraordinaire [ f ]
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ไม่ใช่สามัญ[mai chai sāman] (adj) EN: extraordinary
ไม่ใช่ธรรมดา[mai chai thammadā] (adj) EN: extraordinary
พิเศษ[phisēt] (adj) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular  FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary
ผิดธรรมดา[phitthammadā] (adj) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous  FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
extraordinary
extraordinary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extraordinary

WordNet (3.0)
extraordinary(adj) beyond what is ordinary or usual; highly unusual or exceptional or remarkable, Ant. ordinary
extraordinary(adj) far more than usual or expected, Syn. over-the-top, sinful
extraordinary(adj) (of an official) serving an unusual or special function in addition to those of the regular officials

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Extraordinary

a. [ L. extraordinarius; extra on the outside + ordinarius: cf. F. extraordinaire. See Ordinary. ] 1. Beyond or out of the common order or method; not usual, customary, regular, or ordinary; as, extraordinary evils; extraordinary remedies. [ 1913 Webster ]

Which dispose
To something extraordinary my thoughts. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Exceeding the common degree, measure. or condition; hence, remarkable; uncommon; rare; wonderful; as, extraordinary talents or grandeur. [ 1913 Webster ]

3. Employed or sent upon an unusual or special service; as, an ambassador extraordinary. [ 1913 Webster ]

Extraordinary

n.; pl. Extraordinaries That which is extraordinary; -- used especially in the plural; as, extraordinaries excepted, there is nothing to prevent success. [ 1913 Webster ]

Their extraordinary did consist especially in the matter of prayers and devotions. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ,  ] extraordinary; exceptional; unusual #15,639 [Add to Longdo]
异彩[yì cǎi, ㄧˋ ㄘㄞˇ,   /  ] extraordinary splendor #45,481 [Add to Longdo]
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ,     /    ] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero [Add to Longdo]
异像[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] extraordinary image [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sondersitzung { f }extraordinary meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非常[ひじょう, hijou] (n, adj-na, adj-no) (1) emergency; (adj-na, adj-no) (2) extraordinary; unusual; (P) #1,080 [Add to Longdo]
臨時[りんじ, rinji] (n, adj-no) temporary; special; extraordinary; (P) #2,511 [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n, adj-na, n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary #2,859 [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp, adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
異趣[いしゅ, ishu] (n) extraordinary appearance [Add to Longdo]
異常光線[いじょうこうせん, ijoukousen] (n) (See 常光線) extraordinary ray [Add to Longdo]
一方ならぬ[ひとかたならぬ, hitokatanaranu] (adj-pn) extraordinary; special [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top