ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

common people

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -common people-, *common people*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the common people to improve themselvesรู้แต่ว่าผู้คนทางแถบตะวันตก เป็นคนทำมันขึ้นมา Fearless (2006)
That's the proper lifestyle for common people like usคนทั่วๆ ไปแบบเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Korea's common people cannot survive without the spirit of rivalry and patience.คนเกาหลีไม่สามารถรอดได้โดย ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันและความอดทนหรอกนะ Episode #1.1 (2009)
But the common people are waiting for him.แต่ชาวบ้าน กำลังรอเขา Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
The common people pray for rain, health and a summer that never ends.ชาวบ้านภาวนาขอฝน สุขภาพดีและฤดูร้อนที่ไม่มีวันสิ้นสุด Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Her concern with the well-being of the common people is interesting.การที่นางเป็นห่วงเป็นใยชีวิตความเป็นอยู่ ของพวกสามัญชนก็น่าสนใจ Dark Wings, Dark Words (2013)
Here in Slaver's Bay, you had the support of the common people and only the common people.ที่อ่าวนายทาสนี่ ประชาชนสนับสนุนท่าน และแค่ประชาชนเท่านั้น Hardhome (2015)
The common people loved her.สามัญชนรักเธอ Stormborn (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
common peopleThe function of the press is to provide the common people with facts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่(n) commoner, See also: common people, subjects, folk, citizens, Syn. คนสามัญ, Example: ไม่ว่าไพร่หรือผู้ดีในสังคมปัจจุบันล้วนแต่ปรารถนาเงินทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ชาวเมืองธรรมดา, พลเมืองสามัญ
ทวยราษฎร์(n) people, See also: common people, Syn. ประชาชน, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสกนิกร, ราษฎร, มวลมนุษย์, อาณาประชาราษฎร์, Example: พระองค์สถิตอยู่ในดวงหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่น, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางเมือง[klāngmeūang] (n) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people  FR: public [ m ] ; gens [ fpl ] ; population [ f ]
สามัญชน[sāmanchon] (n) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street  FR: gens ordinaires [ fpl ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百姓[bǎi xìng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] common people, #3,273 [Add to Longdo]
俗人[sú rén, ㄙㄨˊ ㄖㄣˊ, ] common people; laity (i.e. not priests), #42,658 [Add to Longdo]
普通老百姓[pǔ tōng lǎo bǎi xìng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] common people; average people; hoi polloi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
下々;下下[したじた;しもじも, shitajita ; shimojimo] (n) the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下情[かじょう, kajou] (n) condition of the common people [Add to Longdo]
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下様[しもざま, shimozama] (n) lower classes; common people [Add to Longdo]
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people [Add to Longdo]
衆庶[しゅうしょ, shuusho] (n) the masses; common people [Add to Longdo]
庶民[しょみん, shomin] (n, adj-no) masses; common people; (P) [Add to Longdo]
庶民感覚[しょみんかんかく, shominkankaku] (n) sensibilities (feelings, way of thinking) of the common people; popular sentiment [Add to Longdo]
世俗[せぞく, sezoku] (n, adj-no) common customs; worldliness; vulgar; popular; the world; the common people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 common people
   n 1: people in general (often used in the plural); "they're just
      country folk"; "folks around here drink moonshine"; "the
      common people determine the group character and preserve
      its customs from one generation to the next" [syn: {folk},
      {folks}, {common people}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top