Search result for

whenever

(50 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whenever-, *whenever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whenever[CONJ] เมื่อไรก็ตาม, See also: เวลาใดก็ตาม, Syn. whensoever
whenever[ADV] เมื่อไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?

English-Thai: Nontri Dictionary
whenever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He has the French Toast Tower whenever he sets foot in the door.เขามีกองขนมปังฝรั่งเศส เมื่อเขาก้าวเท้ามาที่ประตู Lucky Thirteen (2008)
Yeah, whenever I lose some shut-eye, I pound my legs, clawing at imaginary ant colonies.อืม เมื่อไรก็ตามที่ฉันมองไม่เห็น ฉันจะตบขาตัวเอง คอยปัดอาณาจักรมดในจินตนาการ Dying Changes Everything (2008)
Whenever anyone does anything out of the norm, you have to tell them what screwed-up process is really at work in their head.เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนทำอะไรที่ผิดแผกออกไป คุณต้องบอกเค้าว่าระบบความคิดในหัวเค้ามันป่วน Dying Changes Everything (2008)
You know that you can call me whenever you need to talk.หนูรู้ใช่มั๊ยว่าหนูจะโทรหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้ ที่หนูอยากจะคุยนะจ๊ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Whenever she thought of him, it sent chills down her body.เมื่อใดก็ตามที่เธอคิดถึงเขา ก็จะทำให้เธอรู้สึกเหน็บหนาว Heartbreak Library (2008)
Whenever I've read that bumper sticker, I've had to laugh.อ่านป้ายสติ๊กเกอร์แบบนั้นทีไรต้องขำทุกที Babylon A.D. (2008)
Whenever I get a chance this is the perfect way to unwind.พอมีโอกาสก็ต้องแกล้งซะให้เข็ด ดูนี่ Bolt (2008)
I hope you don't mind, but... whenever possible, I'd enjoy your company.ผมหวังว่าคุณจะไม่ว่า , ถ้า... เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้น, ผมอยากให้คุณรับช่วงต่อ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
There is no time limit, start whenever you want.ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เริ่มเมืออยากทำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
# Whenever I'm falling, someone to be my safety net ## Whenever I'm falling, someone to be my safety net # Superhero Movie (2008)
# Whenever I'm falling, someone to be my safety net ## Whenever I'm falling, someone to be my safety net # Superhero Movie (2008)
Whenever you stitch yourself up, you do make a bloody mess.คุณเย็บแผลเองเมื่อไหร่ ทำเละทุกที The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wheneverAsk me whenever you are in doubt.
wheneverCall me up whenever you need my help.
wheneverCome and see me whenever it is convenient for you.
wheneverCome and see me whenever it is convenient to you.
wheneverCome and see me whenever you are free.
wheneverCome and see me whenever you want to.
wheneverCome and see me whenever you went to.
wheneverCome to my house whenever you like.
wheneverCome whenever it is convenient to you.
wheneverCome whenever you like.
wheneverDad goes fishing whenever he's free.
wheneverDinner is ready, so we can eat whenever we want.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราใด[N] when, See also: whenever, Syn. เมื่อใด, เวลาใด, Example: ผู้ชายบางคนเมื่อเดินผ่านผู้หญิงจะหลบตาผู้หญิง แต่คราใดที่อยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองปากเปราะขึ้นมาทันที
เมื่อใด[ADV] whenever, See also: when, Example: หากมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ผมก็มักถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ
เมื่อไร[ADV] when, See also: whenever, Example: เขาบอกกับชาวบ้านว่า ถ้าต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ชนะเมื่อไร ทุกคนจะอยู่อย่างสงบและทำกินในพื้นที่ได้
ตราบเท่า[CONJ] as long as, See also: whenever, until, till, Syn. ตลอด, ถึง, จวบจวน, Example: ฝรั่งได้รับกิตติคุณของพุทธศาสนาจนแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางตราบเท่าทุกวันนี้เบ็ดเสร็จราวๆ หนึ่งศตวรรษ, Thai definition: ช่วงระยะเวลาตลอดจนถึงปัจจุบัน, ระยะเวลาตลอดไป
ครั้งไร[ADV] whenever, Syn. ทีไร, เมื่อไร, Example: คิดถึงมารดาขึ้นมาครั้งไรน้ำตาเป็นรื้นคลอตาเธอทุกที
ทีไร[ADV] whenever

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งไร[adv.] (khrang rai) EN: whenever   
เมื่อไร[adv.] (meūarai) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time   
เมื่อไรก็ได้[X] (meūarai kødāi) EN: anytime ; whenever ; at any time   FR: n'importe quand ; quel que soit le moment
ตามแต่โอกาส[v. exp.] (tām tāe ōkāt) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can   

CMU English Pronouncing Dictionary
WHENEVER    W EH0 N EH1 V ER0
WHENEVER    HH W EH0 N EH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whenever    (a) (w e1 n e1 v @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何時でも[いつでも(P);なんどきでも, itsudemo (P); nandokidemo] (adv) (uk) (See 何時だって) (at) any time; always; at all times; whenever; (P) [Add to Longdo]
寄ると触ると[よるとさわると, yorutosawaruto] (exp) whenever they come together [Add to Longdo]
見る度に[みるたびに, mirutabini] (adv) whenever (each time) one sees (it) [Add to Longdo]
都度[つど, tsudo] (n) each (every) time; whenever; (P) [Add to Longdo]
度に[たびに(P);たんびに, tabini (P); tanbini] (adv) (uk) each time; every time; whenever (something happens); on the occasion of; (P) [Add to Longdo]
有る時払い[あるときばらい, arutokibarai] (n) paying loan installments whenever one happens to have money (instalments) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每当[měi dāng, ㄇㄟˇ ㄉㄤ, / ] whenever; every time [Add to Longdo]
无论何时[wú lùn hé shí, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ, / ] whenever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Whenever \When*ev"er\, adv. & conj.
     At whatever time. "Whenever that shall be." --Milton.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top