Search result for

never

(95 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -never-, *never*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
never    [ADV] ไม่มีทาง, See also: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน, Syn. not ever
nevermore    [ADV] ไม่อีกแล้ว (คำโบราณ), Syn. never again
never fear    [IDM] อย่ากังวล, See also: อย่าห่วงเลย, มั่นใจได้
never mind    [IDM] ไม่ต้องห่วง, See also: ลืมซะเถอะ, ไม่ต้องสนใจ
never-ending    [ADJ] ซึ่งไม่ยอมหมดสิ้น, See also: ซึ่งไม่ยอมจบสิ้น, Syn. timeless, endless
nevertheless    [ADV] แต่อย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Syn. nonetheless, notwithstanding
never-never land    [N] ดินแดนมหัศจรรย์
never in one's life    [IDM] ไม่เลยในชีวิต, See also: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
never had it so good    [IDM] ไม่เคยมีโชค (คำไม่เป็นทางการ)
never-to-be-forgotten    [ADJ] ซึ่งจะลืมไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
never-married personผู้ที่ไม่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neverWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
neverOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
never"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."
neverI shall never forget your kindness no matter where I may go.
neverSince graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.
neverIn 1900 he left England, and he never returned.
neverHe makes a religion of never wasting a penny.
neverIf he goes on like that, he will never amount to much.
neverA beautiful object like that never loses its value.
neverTomorrow never comes.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
never(เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย, Syn. not ever
nevermore(เนฟ'เวอะมอร์) adv. ไม่อีกแล้ว
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?

English-Thai: Nontri Dictionary
never(adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด
nevermore(adv) ไม่อีกเลย,ไม่อีกแล้ว
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
whenever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่งแม่ง    [V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน    [V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ไม่มีที่สิ้นสุด [ADV] never-ending, Syn. ไม่สิ้นสุด, Example: เขาคงจะคอยแก้แค้นกันไปไม่มีที่สิ้นสุด แล้วพวกเขานั่นแหละจะเดือดร้อนกันเอง, Thai definition: อย่างไม่มีจุดจบหรือไม่หมดไม่สิ้น
ไม่เคย [AUX] never, Ant. เคย, Example: ค่าเงินตกต่ำอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ไม่เอาถ่าน [ADJ] good-for-nothing, See also: never-do-well, Syn. ไม่ได้เรื่อง, Example: เขาคาดหน้าว่าผมจะเป็นคนไม่เอาถ่าน
อย่างไรก็ตาม    [CONJ] however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แม้กระนั้น [CONJ] nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ถึงกระนั้นก็ตาม    [CONJ] nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
ทำเนา    [ADV] never mind, Syn. ช่างเถิด, ตามมี, Example: ถ้าเธอยังไม่ได้เตรียมการก็ทำเนาเถิด เพราะเราเตรียมพร้อมแล้ว
ช่าง    [V] never mind, See also: forget it, Syn. ปล่อย, วางธุระ, Example: ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างกระไร[X] (changkrarai) EN: Alas ! ; never mind   
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood   
ครั้งไร[adv.] (khrang rai) EN: whenever   
ก็ช่าง[X] (køchāng) EN: accordingly ; never mind   FR: quel que soit ; qu'importe
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding   FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ไม่เอาถ่าน[adj.] (mai ao thān) EN: good-for-nothing ; never-do-well   
ไม่เคย[adv.] (mai khoēi) EN: never   FR: jamais

CMU English Pronouncing Dictionary
NEVER    N EH1 V ER0
NEVERS    N EH1 V ER0 Z
NEVERLAND    N EH1 V ER0 L AE0 N D
NEVERLAND    N EH1 V ER0 L AH0 N D
NEVERMIND    N EH1 V ER0 M AY2 N D
NEVERMORE    N EH1 V ER0 M AO2 R
NEVERTHELESS    N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
never    (a) (n e1 v @ r)
nevermore    (a) (n e2 v @ m oo1 r)
nevertheless    (a) (n e2 v @ dh @ l e1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nie wiedernever again [Add to Longdo]
Macht nichts!Never mind! [Add to Longdo]
Mach dir nichts draus.Never mind. [Add to Longdo]
Nur nicht verzweifeln!Never say die! [Add to Longdo]
Schon gut, kein Problem.Never mind. [Add to Longdo]
Kümmere dich nicht um ihn.Never mind him. [Add to Longdo]
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense [Add to Longdo]
Setze nie alles auf eine Karte.Never venture all in one bottom. [Add to Longdo]
Mach das bloß nicht noch einmal!Never do that again! [Add to Longdo]
garantiert nie; absolut nie; niemalsnever ever [Add to Longdo]
Begebe dich nicht in die Höhle des Löwen.Never beard a lion. [Add to Longdo]
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.Never trouble trouble till trouble troubles you. [Add to Longdo]
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. [Sprw.]Never look a gift horse in the mouth. [prov.] [Add to Longdo]
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.Never put off till tomorrow what you can do today. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不曾[bù céng, ] never (have done sth) [Add to Longdo]
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, / ] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria [Add to Longdo]
从不[cóng bù, / ] never [Add to Longdo]
从来不[cóng lái bù, / ] never [Add to Longdo]
从来没[cóng lái méi, / ] never [Add to Longdo]
从未[cóng wèi, / ] never [Add to Longdo]
从没[cóng méi, / ] never (in the past); never did [Add to Longdo]
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, / ] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented [Add to Longdo]
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, / ] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有 [Add to Longdo]
未曾[wèi céng, ] never before [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Never \Nev"er\ (n[e^]v"[~e]r), adv. [AS. n[=ae]fre; ne not, no +
   [=ae]fre ever.]
   1. Not ever; not at any time; at no time, whether past,
    present, or future. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death still draws nearer, never seeming near.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. In no degree; not in the least; not.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever has a friend to guide him, may carry his
       eyes in another man's head, and yet see never the
       worse.                --South.
    [1913 Webster]
 
       And he answered him to never a word. --Matt. xxvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: Never is much used in composition with present
      participles to form adjectives, as in never-ceasing,
      never-dying, never-ending, never-fading, never-failing,
      etc., retaining its usual signification.
      [1913 Webster]
 
   {Never a deal}, not a bit. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Never so}, as never before; more than at any other time, or
    in any other circumstances; especially; particularly; --
    now often expressed or replaced by {ever so}.
 
       Ask me never so much dower and gift. --Gen. xxxiv.
                          12.
 
       A fear of battery, . . . though never so well
       grounded, is no duress.        --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 never
   adv 1: not ever; at no time in the past or future; "I have never
       been to China"; "I shall never forget this day"; "had
       never seen a circus"; "never on Sunday"; "I will never
       marry you!" [syn: {never}, {ne'er}] [ant: {always},
       {e'er}, {ever}]
   2: not at all; certainly not; not in any circumstances; "never
     fear"; "bringing up children is never easy"; "that will never
     do"; "what is morally wrong can never be politically right"

Are you satisfied with the result?

Go to Top