Search result for

กระนั้น

(34 entries)
(0.0572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระนั้น-, *กระนั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระนั้น[CONJ] nevertheless, See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that, Example: แม้เครื่องยนต์ของรถไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่ดี กระนั้นคนขับรถยังกล้าขับไปต่างจังหวัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระนั้นว. นั้น, ดังนั้น, อย่างนั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if she is: irrelevant.กระนั้นถ้าเธอไม่มีความสัมพันธุ์ Emancipation (2008)
What's wrong with him?อะไรผิดพลาดกับเขากระนั้นหรือ? Gas Pills (2008)
Yet it can overcome rock. It does not fight.แม้กระนั้นมันก็สามารถกัดเซาะหินผาได้ ไม่ต้องต่อสู้ด้วยซ้ำไป The Forbidden Kingdom (2008)
But, still, there is another side.กระนั้น มันก็ยังมีอีกด้านของพวกเขา The Day the Earth Stood Still (2008)
Davus knows.แม้กระนั้น ปโตเลมีก็ได้แสดงให้เห็นว่า ดาวได้เคลื่อนที่ไป Agora (2009)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)
It's forbidden for Jedi to form attachments, yet we are supposed to be compassionate.มันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเจได ในการที่จะยึดติดกับใคร แต่ถึงกระนั้น เราก็ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจ Jedi Crash (2009)
But still, there's only 36 symbols on this gate.แม้กระนั้น ก็มีแค่ สัญลักษณ์ 36 ตัว บนประตูนั่น Air: Part 1 (2009)
And yet a third of life is spentกระนั้นสามส่วนในชีวิตเราก็ถูกใช้หมดไปกับ Introduction to Film (2009)
Unless you did, Mr. Parkman.กระนั้นนายก็ทำ คุณปาร์คแมน Chapter Two 'Ink' (2009)
Though the day is not without controversy.แต่กระนั้นยังมี เสียงคัดค้านอยู่มาก A Bright New Day (2009)
Yet he caught me. - ooh. - man is good.กระนั้นเขาก็รับตัวผม มนุษย์นั้นมีความดี Debate 109 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
กระนั้นก็ดี[X] (kranan kødī) EN: however ; yet   
กระนั้นก็ดีแล้ว[X] (kranan kødī laēo) EN: well then   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
however(เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless
nonetheless(นันธะเลส') adv. อย่างไรก็ตามถึงกระนั้น, Syn. nevertheless
notwithstanding(นอทวิธสแทน'ดิง) prep. โดยไม่คำนึงถึง,แต่กระนั้นก็ตาม,แม้ว่า. -adv. อย่างไรก็ตาม,ก็เถอะ, Syn. nevertheless,yet
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
that(แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้,อนึ่ง,อีกประการหนึ่ง,อย่างไรก็ตาม,ถึงกระนั้นก็ดี,ไม่เท่านั้น,แต่ทว่า, Syn. nevertheless,still
yet(เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
notwithstanding(pre) แม้กระนั้น,แม้ว่า,แต่กระนั้นก็ตาม
still(adv) ในขณะนี้,ยังคง,แม้กระนั้น,ตลอดเวลา
that(adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น
that(con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น
yet(adv) ยัง,เดี๋ยวนี้,กระนั้น,แล้ว,เรียบร้อย,อย่างไรก็ตาม
yet(con) ถึงกระนั้นก็ดี,จนกระทั่งบัดนี้,แม้กระนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
trotzdem(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top