Search result for

ความมั่งคั่ง

(37 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความมั่งคั่ง-, *ความมั่งคั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมั่งคั่ง[N] wealth, See also: richness, affluence, opulence, Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Ant. ความยากจน, Example: คนจีนในอินโดนีเซียฝังรากและสั่งสมความมั่งคั่งมายาวนานกระทั่งติดอันดับเศรษฐีของโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ ! The Secret of Moonacre (2008)
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
We have a rich, full life together.เรามีความมั่งคั่ง เติมเต็มชีวิตให้กัน The Coffee Cup (2009)
But if you know where to look... these ruins are full of riches.แต่ถ้าคุณรู้ว่าจะดูที่ไหน ซากปรักหักพังเหล่านี้เต็มไปด้วย ความมั่งคั่ง 9 (2009)
Letting us know the glorious new era... of wealth and prosperity for the state.แจ้งให้เราทราบถึงยุคใหม่อัน รุ่งเรือง ของความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง ของรัฐ 9 (2009)
Prosperity beyond measure is within our reach!ความมั่งคั่งเกินกว่าจะคาดได้ ใกล้จะมาถึงเราแล้ว Delicate Things (2010)
And see our fortunes rise along with your cock.แล้วไอ้จ้อนของแกจะนำความมั่งคั่งมาสู่เรา Whore (2010)
If you strip away that facade of wealth, you may find self-loathing.ถ้าคุณถอดหน้ากากความมั่งคั่ง คุณอาจพบความเกลียดชัง You Gotta Get a Gimmick (2010)
Like that weird girl said, if you were born in a rich family due to Samshin Granny's randomness, you have the duty to preserve and expand this wealth.เหมือนที่ผู้หญิงประหลาดคนนั้นพูดไว้ ถ้าแกเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยแล้ว แกก็มีภาระหน้าที่จะต้องรักษาและขยายความมั่งคั่งนั้นต่อไป Episode #1.12 (2010)
He asked that I deliver that he did not doubt that deer, the symbol of nobility and aristocracy, would be a fitting present for you." กวางเป็นสัตวืที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง มันจึงเป็นของขวัญ ที่เหมาะสมกับคุณ อย่างไม่ต้องสงสัย" เขาฝากให้ผมบอกคุณแบบนั้นน่ะครับ Episode #1.4 (2010)
They brought great joy and prosperity to the city for they had invented fireworks.ได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมากมายให้แก่เมือง เพราะเป็นผู้คิดค้นพลุและดอกไม้ไฟที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล Kung Fu Panda 2 (2011)
I had spent the better part of my life making myself very rich.ผมใช้เวลาส่วนที่ดีกว่าของชีวิตผม สร้างความมั่งคั่ง Pilot (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangkhang) EN: wealth ; affluence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affluence[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, Syn. wealth, opulence
bag[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ
moneymaking[N] ความมั่งคั่ง
opulence[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, Syn. wealth, richness, Ant. poverty, destitution
richness[N] ความมั่งคั่ง, See also: การมีมากมาย, ความอุดม, Syn. abundance, bounty
wealth[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Syn. affluence, prosperity, richness, Ant. destitution, poverty
wealthiness[N] ความมั่งคั่ง
worth[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, Syn. wealth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
heyday(n) ความมั่งคั่ง,สมัยรุ่งเรือง
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
plenty(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความมั่งคั่ง
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top